Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 34 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 3 4 изобра- жения 6.клас Филм слайд 1

2 1. Управлението на Османската империя. Султанът
Раздел: Българските земи под османска власт XV – XVII в. Урок № 34 ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ начало план на урока 1 1. Управлението на Османската империя. Султанът 2. Управлението на Османската империя. Диванът и войската 3. Административно-териториално устройство 4. Християните в пирамидата на османското общество 2 3 4 изобра- жения Речник: Халиф, Диван, Везир, Шариат, Кадии, Спахии, Еничари, Бейлербейство, Санджаци, Каази, Нахии, Рая, Джизие. Филм слайд 2

3 1. Управлението на Османската империя. Султанът
Урок № 34 По пътя на завоеванията османците превър- нали държавата си в империя на три конти- нента. В устройството ѝ се съчетали тюрк- ски и ислямски традиции със заварени на Балканите обичаи. Начело на империята стоял султан, чиято власт се смятала за дадена пряко от Аллах. През 1517 г. османският султан се обявил и за халиф. Властта на султана била неограничена: той издавал законите, назначавал управители, съдии и данъчни служители, предвождал армията. Султанът се смятал за собственик на цялата държава и разполагал със земята, живота и имота на всички поданици. начало план на урока 1 Османски флаг 2 3 4 изобра- жения Османските султани от Осман I (1258 – 1326) до Мехмед V (1844 – 1918) Всички владетели на Османската империя, в периода от 1227 до 1922 г. са общо на брой 37, 36 от които султани и 1 халиф – Абдул. Меджид II (1 октомври – 18 октомври 1922), не получил титлата на султан, тъй като тя е премахната от Великото Национално събрание. Филм слайд 3

4 2. Управлението на Османската империя. Диванът и войската
Урок № 34 В управлението султанът бил подпомаган от съвет на везирите (диван) начело с велик везир. Полити- чески център на империята бил дворецът в Истан- бул. Държавата се управлявала според ислямския закон – шариата. За спазването му следели рели- гиозни съдии – кадии. Главната опора на държавата била армията. Основ- ната ѝ част били спахиите – конници, на които сул- танът раздавал земя срещу военна служба. Спахия та можел да предаде земята в наследство на сина си, ако продължи да изпълнява задълженията си. Когато не бил на война, той управлявал имота си и събирал данъците. Ударната сила на османската армия била пехотата от еничари. Набирала се от християнски момчета, взе- мани насилствено по силата на т.нар. кръвен данък. Най-силните и красиви деца били откъсвани от свои- те семейства и затваряни в казарми, където ги обръ- щали в ислямската вяра. След продължително обуче- ние те се превръщали в жестоки бойци, верни до смърт на султана. начало план на урока 1 Съвет на везирите (диван) 2 3 4 изобра- жения Филм слайд 4 Спахии Еничарски корпус

5 териториално устройство
3. Административно- териториално устройство Урок № 34 A. Бейлербейства Османците обединили завладените земи на Балканския полуостров в една обшир- на област, наречена Румелия. Така по времето на султан Мурат I (1359- 1389) има две бейлербейства. Това са Румелия (земи на Балканския полуос- тров) и Анадола (земи в Мала Азия). начало план на урока 1 2 3 4 Б. Санджаци, каази, нахии Бейлербействата се делят на по-малкиадминистративно- териториални единици, наре- чени санджаци. При Сюлей- ман Велики (1520 – 1566) санджаците започват да се делят на каази. Каазите от своя страна се делят на нахии. В големите градове били настанени постоянни вой- скови части (гарнизони). Р у м е л и я изобра- жения А н а д о л а Филм слайд 5

6 4. Християните в пирамидата на османското общество
A. Структура на османското общество На върха на обществената стълбица стоял султа- нът. Под него били висшето духовенство и вис- шите чиновници. Следвали ги военните, които се сражавали в името на Аллах за победа на ис- ляма и обогатяване на държавата. Най-долната и многобройна група в обществото била раӣта – поданиците на султана, които про- извеждали благата и плащали данъци. Урок № 34 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Раята В раята влизали селяни, търговци и занаятчии – както християни, така и мюсюлмани. Според Ко- рана немюсюлманите били втора категория хора, подложени на различни форми на дискриминация. Християните и евреите нямали достъп до управле- нието и армията. И най-бедният мюсюлманин се смятал за по-високопоставен от всеки християнин. Мъжът християнин бил задължен да плаща специ- ален данък (джизие). Пред съда мюсюлманите винаги имали правото в спор с християни. Християните нямали право да носят оръжие, да строят високи храмове, да се обличат в скъпи и цветни дрехи. изобра- жения Филм слайд 6

7 ... Помислете, обсъдете, проучете ...
... Да запомним ... Османската империя се управлявала според ислямския закон. Никой в нея не бил сигурен за живота и имота си, защото те принадлежали на султана. В най-трудно положение била християнската рая, подложена на тежка дискриминация и насилия. Урок № 34 начало план на урока 1 2 3 4 ... Помислете, обсъдете, проучете ... 1. Защо султанската власт се определя като неограничена? Кои били опорите ѝ: а) в управлението; б) в обществото? 2. Посочете прилики и разлики в устройството на Византийската и на Османската империя. 3. Потърсете общото между спахиите и западните рицари. 4. Определете мястото на немюсюлманите в османското общество. Подкрепете твърденията си с примери. изобра- жения Филм слайд 7

8 Филми 1 2 3 4 Слайд 8 Урок № 34 начало план на урока изобра- жения


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google