Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 40 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 3 запомни изобра- жения 6.клас Филм слайд 1

2 Българската култура 1. Съхраняване на книжнината и нови явления
Раздел: Българските земи под османска власт XV – XVII в. Урок № 40 Българската култура начало план на урока 1 2 3 1. Съхраняване на книжнината и нови явления 2. Контакти с европейския свят 3. Културната мозайка запомни изобра- жения Филм Речник: Житие, Дамаскин, „Абагар“, Безистен. слайд 2

3 1. Съхраняване на книжнината и нови явления
A. Създаването на книги в манастирите Унищожаването на държавата и Църквата оставило българската култура без център и подкрепа и я изо- лирало от Европа. Огромна част от книжнината била унищожена, но през XV в. преписването и създаването на книги в манастирите не спряло. Урок № 40 начало план на урока 1 Рилски манастир 2 3 Б. Книжовниците от XVI в. Те описали подвига на новите светци мъченици за вярата. Поп Пейо написал житието на св. Георги Нови Софийски, а Матей Граматик житието на св. Никола Нови. През XVII в. се появили нов тип сборни- ци с поучителни четива (дамаскини). Йоан Дамаскин Дамаскин на поп Тодор Пирдопски,1826 г. НИМ запомни изобра- жения В. Опростяване на езика. Нови герой и теми Сложният църковнославянски език се опростил и приближил до говоримия. Във фолклора навлезли нови герои и ситуации, които отразявали чувствата и живота на хората. В Бачковския манастир и в църквите в с.Арбанаси се появили нови теми в църковната стенопис. Филм слайд 3 Стенопис в църквата “Рождество Христово“ в с. Арбанаси

4 2. Контакти с европейския свят
A. Българските католически духовници Важен принос за съживяване на връзките със свободна Европа имали образованите български католически духовници. Те слу- жели на Римската църква, но работели за своя народ като пламе- нни български родолюбци. Епископ Петър Богдан Бакшев на- писал първата „История на България“. През 1651 г. в гр. Рим Филип Станиславов подготвил и отпе- чатал първата печатна книга на новобългарски език „Абагар“ . Епископ Петър Парчевич бил виден дипломат на Папството, но при срещите си с европей- ските владетели търсел подкрепа за освобождението на българския народ. Урок № 40 начало план на урока 1 2 Петър Богдан Бакшев 3 Б. Българските търговци Постиженията на Европейския ренесанс прониквали и по други пътища. Българските търговци разширя- вали дейността си, стигали до далечни градове и до- насяли от Европа печатни книги. През XVII в. в църквите и килийните училища се по- явили печатани евангелия и буквари. Архитектурна новост били жилищните и часовниковите кули. запомни изобра- жения Часовникова кула в Свищов В. Модерното образование и книгопечатането Въпреки навлизането на някои новости българската култура запазила средновековния си характер. Забавило се развитието на модерното образование и на книгопечатането на роден език. Огромното мнозинство от българите били неграмотни. Филм слайд 4

5 3. Културната мозайка Културата на българските земи се обогатила и с
приноса на другите народи и вери. Османците издигнали в градовете нови общест- вени и религиозни сгради. Най-внушителни би- ли джамиите, складовете за стоки (безистени) и градските кули. В някои градове били построени нови крепости. Всеки голям град имал баня и ханове за подслон на пътници. Част от османското наследство са красивите каменни мостове и чешми. Евреите и арменците – по-малобройни, но потис нати като българите, създали интересен фолклор и музика. Урок № 40 начало план на урока 1 2 Дяволският мост в Родопите  е построен в началото на 16-ти век, между 1515 и 1518г., по заповед на султан Селим I-ви, и свързва Горнотракийската низина с Беломорска тракия и Егейско море.  3 запомни изобра- жения Чифте баня в Пловдив Филм слайд 5 Мостът на Колю Фичето в Дряново

6 Чифте баня в Кюстендил ... Да запомним ...
... Да запомним ... През ранните векове на османското владичество българите опазили част от своето културно наследство. Въпреки някои новости българската култу-ра изостанала от развитието на Европа. За българите Новото време започ-нало в края на XVII и началото на XVIII в. Урок № 40 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм Чифте баня в Кюстендил слайд 6

7 ... Помислете, обсъдете, проучете ...
1. Защо българската култура „останала“ в Средновековието в края на XIV в.? Как се променили условията за културен живот? 2. Защо именно манастирите останали средища на книжовен живот? Опишете развитието на книжнината през XV – XVI в. 3. Посочете по една новост в книжовността, архитектурата и живописта. Сравнете с постиженията на Италианския ренесанс. 4. Обяснете приноса на българските католически духовници за възобновяване на връзките с евро- пейския свят. 5. Изберете един от тези бележити българи и напишете биографич- на справка за него по познатите опори. 6. Опишете промяната в облика на градовете в българските земи под властта на Османска- та империя. Урок № 40 начало план на урока 1 2 3 Филип Станиславов запомни изобра- жения Филм слайд 7 Петър Парчеви

8 Филми Ръкописът на Петър Богдан - първата българска история мин. Параклис-костница увековечава исторически личности мин. Бълг. история на Петър Богдан от средата на 17-и век мин. Часовниковата кула във Варна мин. Часовниковата кула на Горна Джумая, днешен Благоевград мин. Безистена в Ямбол мин. Урок № 40 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм Слайд 8 Чифте баня в Пловдив


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google