Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 29 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 3 запомни изобра- жения 6.клас Филм слайд 1

2 ВИЗАНТИЯ И ВИЗАНТИЙСКАТА ОБЩНОСТ
Раздел: Средновековият свят (XII - XV в.). Българската държава XII - XIV в. Урок № 1 ВИЗАНТИЯ И ВИЗАНТИЙСКАТА ОБЩНОСТ начало план на урока 1 2 3 1. ВИЗАНТИЙСКАТА ИМПЕРИЯ (СРЕДАТА НА XI – XII в.) 2. ЗАЛЕЗЪТ НА ИМПЕРИЯТА (XIII – СРЕДАТА НА XV в.) 3. ВИЗАНТИЙСКАТА ПРАВОСЛАВНА ОБЩНОСТ запомни изобра- жения Речник: А, б, в. Филм слайд 2

3 A. Рреформи за укрепване на държавата
1. ВИЗАНТИЙСКАТА ИМПЕРИЯ (СРЕДАТА НА XI – XII в.) A. Рреформи за укрепване на държавата През 1057 г. във Византия дошла на власт династи- ята на Комнините. Император Алексий I Комнин провел реформи за укрепване на държавата. Той за- силил армията, като раздавал земя срещу военна служба на дребните земевладелци, подобни на за- падните рицари. Близки до императорското семейство знатни фами- лии оформили нова служебна аристокрация. Урок № 1 начало план на урока 1 Златен хиперпирон на Алексий I Комнин 2 Алексий I Комнин 3 Б. Стопански разцвет на градовете Градовете останали под държавен контрол, но също като на запад изживели стопански разцвет. Венеция и Генуа получили търговски привиле гии, които нанесли на империята големи вреди. Именно Венеция отклонила Четвъртия кръсто- носен поход към Константинопол. запомни Ход на и резултат от Четвъртия кръс-тоносен поход изобра- жения В. Византия спряла да съществува След превземането на Константинопол от латинците (1204) Византия спряла да съществува за повече от половин век. През този период България станала първа сила на Балканите. Филм Превземането на Константинопол слайд 3

4 2. ЗАЛЕЗЪТ НА ИМПЕРИЯТА (XIII – СРЕДАТА НА XV в.)
A. Възстановяване на Византия (1261) След 1204 г. отделни гръцки държавици, като Епир и Никея (в Мала Азия), си поставили за цел да прогонят западните рицари и да възстановят Византия. През 1261 г. Константинопол бил освободен от Михаил VIII Палеолог и отно- во станал имперска столица. Урок № 1 начало Михаил VIII Палеолог план на урока Б. Уния с Римската църква (1274) Византия се стабилизирала, но не могла да възвърне предишното си величие. Градовете ѝ изоставали спрямо Запада, а Венеция и Генуа овладели напълно търговията в Средиземно море. За да избегне нов кръстоносен поход, император Михаил VIII дори приел уния с Римската църква (1274). През XIV в. две граждански войни превърнали Византия във второстепенна сила. 1 2 3 Османската държава се появява на историческата сцена XIV в. В. Поява на османците В Мала Азия се заселили тюркски племена, сред които били османците. В средата на XIV в. османците стъпили трайно на европейския бряг и започнали системни завоевания. Владетелите на Византия, Сърбия и България подценили опасността и продължили конфликтите помежду си. запомни изобра- жения Г. Османнците превземат Константинопол (1453) В началото на XV в. надежда за спасение на Византия останал само Западът. Император Мануил II Палеолог обаче не получил военна помощ от западните владетели. На 29 май 1453г. османците превзели Константинопол и сложили край на империята. Филм слайд 4 Падането на Константинопол в 1204 г. 

5 политически и културен модел
3. ВИЗАНТИЙСКАТА ПРАВОСЛАВНА ОБЩНОСТ A. Византия - политически и културен модел Дори в своя залез Византия оставала политически и кул- турен модел за държавите, които приобщила чрез пра- вославието. Във византийската общност влезли България, Сърбия, Киевска Рус, Грузия и други по-малки държави и народи. Урок № 1 начало план на урока 1 2 3 Б. Руските земи – нов център на православието През XIV в., след двувековно татарско господство над руските земи, нов център на православието в Източна Европа станало Московското княжество. По същото време на север от р. Дунав възникнали княжествата Влахия (дн. Румъния) и Молдова. Тяхна религия било православието, а държавен и книжовен език – старо- българският. запомни изобра- жения През XI – XV в. Византийската империя постепенно отслабвала. Кръстоносците пре- кратили съществуването ѝ за повече от половин век, а през 1453 г. османците я уни- щожили. Но нейният културен модел и православна религия били пренесени във вре- мето от страните и народите, които империята приобщила през Средновековието. Филм слайд 5

6 ... Да запомним ... Урок № 1 През XI – XV в. Византийската империя постепенно отслаб-вала. Кръстоносците прекратили съществуването ѝ за повече от половин век, а през 1453 г. османците я унищожили. Но нейният културен модел и православна религия били пренесени във времето от страните и народите, които империята приобщила през Средновековието. начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 2. Кой, кога и как възстановил Византийската империя?
... Помислете, обсъдете, проучете ... 1. Опишете политиката на император Алексий I Комнин и последиците от нея във вътрешен и външен план. 2. Кой, кога и как възстановил Византийската империя? 3. Посочете причини за отслабването на империята след 1261 г. и завладяването ѝ от османците. 4. Върху какво било основано културното единство на страните и народите от византийската общност? Урок № 1 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 7

8 Филми 1 2 3 Слайд 8 Урок № 1 начало план на урока изобра- жения Филм
запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google