Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 32 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 3 запомни изобра- жения 6.клас Филм слайд 1

2 1. Постижения на архитектурата и изкуствата
Раздел: Средновековият свят (XII - XV в.). Българската държава XII - XIV в. Урок № 32 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ начало план на урока 1 2 3 1. Постижения на архитектурата и изкуствата 2. Българското книжовно наследство в православната общност запомни изобра- жения Речник: Йоан Кукузел, Втори „Златен век“, в. Филм слайд 2

3 1. Постижения на архитектурата и изкуствата
A. Българската архитектура през XIII – XIV в. Българската култура XIII-XIVв. наследила постижени- ята на „Златния век“ и постигнала нов възход. Тогава са построени десетки нови градове, граждански и цър- ковни сгради. Главните градове Търново, Ловеч, Видин, Шумен били мощни крепости, оградени със стени с кули. Водещ културен център станала столицата Търново. На Царевец царският дворец и патриаршеската катедрала. Сред търновските църкви се откроява „Св. Четиридесет мъченици“, построена от цар Иван Асен II през 1230 г. Урок № 32 начало план на урока 1 Църквата Свети Четиридесет мъченици (Велико Търново), български национален паметник на културата. 2 3 Б. Църковната живопис през XIII – XIV в. С щедрата подкрепа на царе и боляри православните хра- мове били богато украсявани със стенописи и икони. Вну- шителни църкви с външна украса са запазени в Несебър. В малката Боянска църква в София неизвестен художник от XIII в. създал уникални стенописни портрети, призна- ти за част от световното културно наследство. Забележителни паметници са костницата на Бачковския манастир и скалните манастири край с. Иваново, Русен- ско, чийто дарител бил цар Иван Александър. Скалните манастири край с. Иваново, Русенско запомни изобра- жения В. Музиката България имала принос и в музиката. XIV в. българинът Йоан Кукузел, наричан Ангело- гласния, станал най-прочутият певец и композитор на църковна музика във Византия. Неговото творчество е богатство на целия православен християнски свят. Св. Седмочисленици  и св. Йоан Кукузел Филм слайд 3

4 2. Българското книжовно наследство в православната общност
A. Втори „Златен век“ И през XIII – XIV в. българските книжовници черпели образ- ци и идеи от книжовното богатство на Византия. Те създали стотици нови преводни и оригинални ръкописи. През управ- лението на цар Иван Александър книжнината преживяла раз- цвет, наричан втори „Златен век“. За личната библиотека на владетеля били създадени богато илюстрирани книги, като т.нар. Лондонско евангелие (1356) и българският превод на Манасиевата хроника. Урок № 32 начало план на урока 1 2 3 Лондонско евангелие Б. Книжовни школи и книжовници През XIV в. българското влияние в православната общност на- раснало. Развили се две нови книжовни школи Светогорска и Търновска. Най-значимият търновски книжовник Патриарх Евтимий извършил реформа за „изправяне на книгите“ и доближаване на езика до византийските образци. Похвалните му слова и жития станали модел за книжовниците в православен свят. След османското завоевание следовниците на Евтимий наме- рили убежище в съседните страни и играли важна роля в тех- ния духовен и книжовен живот. Григорий Цамблак и Киприан оглавили Църквата в руските земи, Ефрем бил сръбски патриарх, Никодим Тисмански ра- ботил във Влахия,там българският език бил официален до18в. Така българските книжовници дали своя принос за запазването и развитието на православната култура и след османското завоевание в края на XIV в. запомни изобра- жения Филм Патриарх Евтимий слайд 4

5 3. …………. 1 2 3 слайд 5 Урок № 32 начало план на урока изобра- жения
запомни изобра- жения Филм слайд 5

6 ... Да запомним ... През XIII – XIV в. в България били създадени значими паметници на архитектурата, изкуствата и книжнината. Българската култура се развивала по образеца на византийската и оказала силно влияние върху по-младите православни страни. Урок № 32 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм св. Йоан Кукузел Св. Седмочисленици  и св. Йоан Кукузел слайд 6

7 ... Помислете, обсъдете, проучете ...
1. Опишете постиженията на архитектурата и изкуствата. 2. Докажете с примери, че постиженията на българската култура през XIII – XIV в. били продължение на „Златния век“ от IX – X в. 3. Обяснете в какво се състои културното влияние на България върху по-младите православни държави. Урок № 32 начало план на урока 1 2 3 Скалните манастири край с. Иваново, Русенско запомни изобра- жения Филм Църквата Свети Четиридесет мъченици (Велико Търново), български национален паметник на културата. слайд 7 Четириевангелие на цар Иван Александър …… мин.

8 Филми Урок № 32 Четириевангелие на цар Иван Александър мин. начало Разказ за църквата "Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново мин. Църква Св. 40 мъченици, Велико Търново мин. Българската култура по време на Второто българско царство мин. Св. Йоан Кукузел мин. Лондонско Четвероевангелие вече има пълно фототипно копие мин. Евангелие на цар Иван Александър мин. Тропар на св.патриарх Евтимий Търновски мин. Духовните водачи на Второто българско царство мин. план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google