Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 1 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Въведение в Новото време
Раздел: Началото на Новото време (XVI - XVII в.) Урок № 1 Въведение в Новото време начало план на урока 1 2 3 1. Преходът от Средноековието към Новото време 2. Новата епоха 3. Балканите и България в прехода към Новото време 4. Документи запомни изобра- жения изобра- жения Речник: Ново време, или Модерна епоха, Просвещение. Филм слайд 2

3 Варварските кралства 5 век
1. Преходът от Средноековието към Новото време A. Средните векове бавно се преливат в Новото време В историята нищо не започва и не завършва внезапно. Историците разделят общия исторически процес на периоди, като избират важни събития за тяхното начало и край. Средновековието започва с унищожаването на Римската империя от “варварските” народи (476) и завършва с превзе- мането на Константинопол от османските турци (1453) и началото на Великите географски открития (1492). В процеса на прехода Средните векове бавно се преливат в Новото време, наричано и Модерна епоха. Урок № 1 начало план на урока 1 2 Варварските кралства 5 век 3 Б. Лоренцо Вала – мислител от XV век Твърди, че между края на Рим и края на Византия лежи хилядолетието на “средните векове”, следвани от Новото време, в което той живее. Лоренцо Вала В. Хронологични рамки на Новото време Преходът между двете епохи е всеобхватни промени в общество на Европа през XV и XVIв. Обхваща всички области на човешкия живот – икономика, политика, религия, наука и изкуство. За начало на Новото време се приема – първата година на Великите географски открития 1492 г. Крайна граница на Новото време, наричано и Модерна епоха, е 11 ноември 1918 г., когато завършва Първата световна война. запомни изобра- жения изобра- жения Филм Германия обявява капитулация и подписва примирие с Антантата слайд 3

4 2. Новата епоха A. Белезите на Модерната епоха:
Новите географски хоризонти – като последица от Великите географски открития; Новата икономика, различна от средновековното феодално стопанство; Новата държава – сменила феодалната разпокъсаност; Новото общество - градския жител (буржоа) заема водещо място като търговец, банкер, учен и откривател. Урок № 1 начало план на урока Великите географски открития 1492 г. 1 2 3 Преобладаваща религия в Европа Б. Промените през XVI и XVII век XVI в. - дълбоки промени в духовния свят на европейците. Запада се отърсва от римокатолицизма и след кървави религиозни войни се очертава новата религиозна карта на Европа. XVII в. - оформят се модерните държави с определени граници и територии. Кралете са за“божественото право”да имат цялата власт, но европейците вече вярват, че светът може да бъде опознат, променен и подобрен. запомни изобра- жения В. Промените през XVIII век Векът на Просвещението. Философите утвърждават разума, науката и образованието като източници на човешкия напредък. Всички хора имат еднакво право на живот, свобода и собственост. Ако управляващите не управляват добре, народът има право да ги свали и замени. изобра- жения Филм слайд 4 Франсоа-Мари Аруе - Волтер Жан-Жак Русо 

5 Превземане на Бастилията,14 юли 1789г.
Изравняване на правата и отхвърляне на привилегиите. През 1789 г. франзузите започват борба за изравня- ване на правата и отхвърляне на привилегиите и от поданици стават граждани. Идеите за Равенство пред закона, граждански свободи, разделение на властите и републикан- ско управление (1776) залягат в устройството на новата държава - САЩ. С Индустриалната революция през втората половина на XVIII в. навлизат нови източници на енергия: ръчния труд е заменен от машинното про- изводство; променя се обществената структура. Превземане на Бастилията,14 юли 1789г. Урок № 1 начало план на урока 1 2 3 Г. Промените през XIX век Национализмът Сред новите обществени групи, родени в хода на индустриалната революция, възникват нови поли- тически учения, сред които е национализмът. Национализмът печели привърженици с призива “държава за всяка нация”. Формират се модерни европейски нации и нови национални държави. Парламентарната демокрация и политическите права се утвърждават бавно, но неотклонно за да станат такива, каквито ги познаваме днес. запомни изобра- жения изобра- жения Парната машина на Джеймс Уат. Създаването на парния двигател поставя началото на Индустриал-ната революция във Великобри- тания.  Филм слайд 5

6 3. Балканите и България в прехода към Новото време
A. Завладяване на балканските държави от османците В средата на XIV в. османските турци стъпват на Балканите. От началото на XV в. земите на днешна България за дълго са изведени от системата на европейската цивилизация. Средновековните християнски държави на Балканите са уни- щожени и включени в Османската империя. Урок № 1 начало план на урока 1 Б. Борбата за оцеляване до средата на XVII век До ср. на XVII в. християнството и ислямът си оспорват над- мощието в Югоизточна и Централна Европа. Докато на запад се развиват икономиката, науката и културата българите заедно с останалите народи в Османската империя се борят за своето оцеляване. 2 3 В. Упадък в Османската империя в края наXVII век В края на XVII в. Османската империя навлиза в период на упадък. Проникват идеите на Просвещението и в условията на кризи и опити за модернизация на империята зараждащи- те се балкански нации изграждат модерно светско образование и култура. Започва Българското възраждане – период на икономически и духовен подем. запомни изобра- жения изобра- жения Г. България отново в европейската цивилизация През 1870 г. се постига признаване на българската нация. Чрез НОД на българите и Руско-турската война ( ) се появява модерната българска държава – Княжество България. През XIX в. българите се връщат в европейската цивилизация. Филм слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
Определете епохата на Новото време по хронологични и пространствени ориентири. 2. Обяснете кое е най-характерно за нейните периоди и на тази основа се опитайте да определите основните характеристики на епохата. 3. Посочете мястото на българите и другите балкански народи в историческите процеси на Новото време. Урок № 1 За начало на Новото време се приема – първата година на Великите географ- ски открития 1492 г. Крайна граница на Новото време, наричано и Модерна епоха, е 11 ноември 1918 г., когато завършва Първата световна война. начало план на урока 1 2 3 XVI в. - дълбоки промени в духовния свят – отърсване от римокатолицизма; XVII в. - оформят се модерните държави с определени граници и територии. XVIII век - Векът на Просвещението; Изравняване на правата и отхвърляне на привилегиите; Равенство пред закона, граждански свободи, разделение на властите и републиканско управление; Последиците от Индустриалната революция през втората половина на XVIII в.; Формират се модерни европей-ски нации и нови национални държави; Парламентарната демокрация и политическите права се утвърждават бавно, но неотклоно. запомни изобра- жения изобра- жения Филм През XIX в. В изключително кратки срокове българите и България възвръщат своето място в европейската цивилизация. слайд 7

8 Документи: 1 2 3 Слайд 8 Урок № 1 начало план на урока изобра- жения
запомни изобра- жения изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google