Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 39 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 3 запомни изобра- жения 6.клас Филм слайд 1

2 Контакти и конфликти във всекидневието
Раздел: Българските земи под османска власт XV – XVII в. Урок № 39 Контакти и конфликти във всекидневието начало план на урока 1 2 3 1. Османската империя – мозайка от народи и вери 2. Градовете на Балканския полуостров 3. Градският живот между търпимостта и насилието запомни изобра- жения Речник: Ддюкян, Еснаф, Чаршия, Мегдан, „Диш-хакъ“ . Филм слайд 2

3 1. Османската империя – мозайка от народи и вери
A. Българите – православни християни Мнозинството от жителите на българските земи в империята били българи – православни християни. В резултат от повратите на историята и на завоева- нието се появили и други народи и вери. Урок № 39 начало план на урока 1 2 Б. Други народи и вери В райони като Родопите се оформили села на бъл гари мюсюлмани. В Чипровци, около Никопол и на север от Пловдив се появили села на българи католици. Властта заселвала в българските земи и мюсюлма ни с тюркски произход – османци, юруци, татари. 3 запомни В. Други етноси още преди XIV в. На Балканите още преди XIV в. имало и други ет- носи: гърци, евреи, арменци, власи, цигани (роми). Всяка общност живеела отделно, имала свои хра- мове и следвала своята вяра и обичаи. Повечето села били еднородни, но градовете били истинска мозайка. изобра- жения Филм слайд 3

4 2. Градовете на Балканския полуостров
A. Градовете - средища за производство и търговия и центрове на османската власт Градовете били важни за османците като сре- дища за производство и търговия. Империята ги превърнала в центрове на своята власт. Там се разполагали съдии и управители, казармите на войската, спахии, издържани от данъците на раята. В града постепенно се завръщали и християни да търсят прехрана от занаяти и търговия. Урок № 39 начало план на урока 1 2 3 Скопие, гравюра от 1594 г. Б. Как изглеждали градовете Сърцето на града била чаршията – улица с рабо- тилници и малки магазинчета (дюкяни). Занаят- чиите били обединени в сдружения (еснафи). В единия край на чаршията бил градският пло щад (мегдан). Там се намирали сградата на уп- равителя, кафенета за турските първенци и джа- мията и се провеждал седмичният пазар. Всеки град се делял на махали, населявани от хо- ра с една народност и вяра. Тесни и криви улуци. Къщите имали големи дворове, оградени с висок зид. Всяка къща била малка крепост. запомни изобра- жения Филм слайд 4 Кюстендил, XVII в. .

5 3. Градският живот между търпимостта и насилието A. Съвместен живот
На чаршията се трудели един до друг българи, турци, арменци, евреи. Те се научавали да говорят езиците си, да се разбират и да си помагат. Според верските предписания християнките раздавали на мюсюлманките шарени яйца на Великден, а мюсюл- манките – баклава на Байрам. Урок № 39 начало план на урока 1 2 Б. Насилия и конфликти Съседството на хора с различна религия събуждало и конф- ликти. Турците добре съзнавали, че са господари по закон. Пред кадията думата на мюсюлманина тежала повече. Немо- же„неверник“ да има по-висока къща от „правоверния“, нито да язди пред него на кон. Всеки дребен османски началник можел да влезе в дома на християнин, без да пита, да пренощува и дори да иска „диш-хакъ“ -такса, че си е трил зъбите с християнска храна. 3 запомни В. Съпротива на насилието Постоянни притеснения, отвличане на жени, насилствено ислямизира- не унижавали честа на българите. Немалко мъже отмъщавали за нара- нената чест на своите близки и из- бирали живота на хайдути, за да се отърват от това робство. изобра- жения Филм слайд 5

6 ... Да запомним ... В Османската империя живеели народи с различни религии. В градовете те установили правила за мирен живот и търпимост, но дискриминацията над християните пораждала насилия и конфликти. Урок № 39 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 ... Помислете, обсъдете, проучете ...
1. Опишете мозайката от народи и вери в българските земи под османска власт. Защо всяка общност живеела отделно? Какви били причините за разделението? 2. Как всекидневните контакти спомагали за установяване на добри съседски отношения между хората? 3. Припомнете си най-големите религиозни празници на християни, мюсюлмани, евреи, арменци, роми. 4. Потърсете в речника думата „толерантност“. Сравнете търпимостта в османския град и толерантността към различните хора днес. Урок № 39 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 7

8 Филми 1 2 3 Слайд 8 Урок № 39 начало план на урока изобра- жения Филм
запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google