Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 36 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 3 запомни изобра- жения 6.клас Филм слайд 1

2 Християнската вяра - опора на българския нарoд
Раздел: Българските земи под османска власт XV – XVII в. Урок № 36 Християнската вяра - опора на българския нарoд начало план на урока 1 2 3 1. Църквата и религията в живота на българите 2. Силата на манастирската традиция 3. Съдбата на християнската книжовност запомни изобра- жения Речник: Книжовни школи, Килийни училища , Атонските манастири (Света гпта). Филм слайд 2

3 1. Църквата и религията в живота на българите
A. Вселенската патриаршия Османското завоевание унищожило Българската пат- риаршия, но не сломило вярата на българите. Те про- дължили да живеят по правилата, които им повеля- вала християнската религия. Като представител на всички православни християни в империята, патриаршията събирала църковен данък и назначавала висшите духовници, които били гърци. Урок № 36 начало план на урока 1 Emblem of the Ecumenical Patriarch of Constantinople Bartholomew I 2 3 Б. Храмовете За българите било жизненоважно да имат свои храмове. Още щом стихнали военните действия, започнало въз- обновяването им. В края на XV в. били съградени църк- вите на Драгалевския и Кремиковския манастир. През XVI в. почти всяко село имало храм, а в градовете те били повече. Църквите били малки и без външна ук- раса. Религиозният живот на българите не прекъснал. Драгалевски манастир запомни изобра- жения В. Свещениците Селските свещеници кръщавали новородените, венчава- ли младите, опявали починалите. В неделя и на празник миряните се събирали в храма. Всички свещеници били българи. Те четели откъси от богослужебните книги и поддържали живо християнс- кото учение и българския книжовен език. Така чрез ре- лигията се опазвала българската християнска култура. Филм слайд 3 Кремиковски манастир

4 2. Силата на манастирската традиция
A. Манастирите - центрове на духовния живот Християнските манастири останали центрове на духо- вния живот. През XV в. започнало възраждането им от пожарищата и разрушенията. В средата на ХV в. били възобновени Рилският мана- стир и манастирите край София. Урок № 36 начало план на урока 1 Рилският манастир Б. Ролята на килийните училища и общия духовен живот Манастирските килийни училища подготвяли духов- ници и книжовници, които преписвали старите и съз- давали нови християнски книги. На празника на всеки манастир там прииждали бълга- ри от цялата околност. Всички участвали в тържестве- ната литургия. След това сядали на обща трапеза, пее- ли песни и танцували български хора. Общият духовен живот им помагал да се чувстват едно цяло и да устояват на изпитанията. 2 3 запомни изобра- жения В. Атонските манастири Света гора останала водещ манастирски център на Балканите. В атонските манастири се стичали духовници и поклонници от целия полуостров, от Влахия и Русия. Филм слайд 4

5 3. Съдбата на християнската книжовност
A. Рилският манастир - книжовен център След османското завоевание книжнината била лишена от щедрата поддръжка на вла- детели и боляри. Видни книжовници избягали в съседните страни. Но създаването на български книги не спряло. Най-важен книжовен център станал Рилският манастир. Урок № 36 начало план на урока 1 2 3 Б. Нови книжовни школи и творби В края на ХV в. в Рилския манастир работил книжовникът Владислав Граматик. В Бачковския и Етрополския манастир се развили нови книжо- вни школи. През ХVІ в. били създадени нови книжовни творби, като житията на мъчениците св. Георги Нови и св. Никола Нови Софийски. Те укрепвали вярата и опа- звали християните пред опасностите от преминаване към исляма. запомни изобра- жения Филм слайд 5 Владислав Граматик - късен представи- тел на Търновската книжовна школа

6 ... Да запомним ... Християнската вяра, Църквата и свещениците, иконите и житията били сила, която свързвала хората. През вековете на османското господство вярата им помогнала не само да оцелеят, но и да продъл- жат да се чувстват българи. Урок № 36 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 ... Помислете, обсъдете, проучете ...
1. Каква е ролята на християнската религия и Църква за съхраняване на българската народност през XV – XVII в.? 2. Обяснете функциите на манастирите като центрове за: а) поддържането на грамотността; б) запазването на християнската книжнина и на българския книжовен език; в) укрепването на духовното и народностното единство на българите през XV – XVII в. Урок № 36 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 7

8 Филми 1 2 3 Слайд 8 Урок № 36 начало план на урока изобра- жения Филм
запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google