Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 38 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 3 запомни изобра- жения 6.клас Филм слайд 1

2 Съпротивата срещу османската власт XVI-XVII в.
Раздел: Българските земи под османска власт XV – XVII в. Урок № 38 Съпротивата срещу османската власт XVI-XVII в. начало план на урока 1 2 3 1. Българските въстания през ХVI в. 2. Българските въстания през ХVII в. 3. Действията на хайдутите запомни изобра- жения Филм Речник: Хабсбурги, Хайдути. слайд 2

3 1. Българските въстания през ХVI в. A. Австро-турските войни
През XVI в. борбата с османците била подета от австрийските Хабсбурги. За два века Авст рия водила осем войни с Османската империя и спряла натиска ѝ на запад. Българите използвали всяко навлизане на хрис- тиянски войски, за да отхвърлят чуждата власт. начало план на урока 1 2 Б. Първо Търновско въстание (1598) В 1598 г., по време на една от австро-турските войни, на юг от р.Дунав преминали войските на влашкия воевода Михаил Храбри, австрийски съюзник. Българите започнали подготовка за въстание в Търново. Оглавили я търговците Тодор Балина и Павел Джорджич и търновският митрополит Дионисий Рали. Включили се духовници, граж- дани и жители на околните села. Въстаниците обявили за български цар свой съ- гражданин, който се представял за потомък на цар Иван Шишман. Първото Търновско въстание било потушено и хиляди българи се изселили във Влахия. 3 М. Храбри Тодор Балина запомни изобра- жения Филм слайд 3

4 2. Българските въстания през ХVII в.
Въстанията на Карпош, Търново и Чипровци. A. Второ Търновско въстание (1686) През 1686г., по време на поредната австро-турска война, в Търново избухнало ново въстание, което се разпростра- нило от двете страни на Балкана. Търновци обявили за княз Ростислав Стратимирович, който се представял за потомък на Срацимировия род. В тежки сражения с османците 4000 въстаници били разгромени, а град Търново – опожарен и разорен. Урок № 38 начало план на урока 1 2 3 Б. Чипровско въстание (1688) Най-значително било Чипровското въстание от 1688 г. Будните жители на рударското градче били насочвани от своите католически свещеници. След превземането на Белград от австрийците се вдигнало население на северо- западните краища начело с Г. Пеячевич и Богдан Маринов. Въстаниците устроили военен лагер край гр. Монтана и вле- зли в кървави битки. Бунтът бързо бил потушен, хиляди хора били избити, а други се изселили в австрийските владения. запомни изобра- жения В. Въстанието на Карпош (1689) През 1689 г. начело на съпротивата в Македония застанал хайдушкият войвода Карпош. Той превзел Кюстендил, Скопие и Куманово и предложил на австрийското коман дване помощта на своя отряд от 5000 души. След изтеглянето на християнската войска Карпош бил заловен и убит, а въстаналите райони пострадали от нова вълна от насилия. Филм слайд 4

5 3. Действията на хайдутите
A. Поява на хадушкото движение През целия период на османското господ- ство имало свободни хора, които отказва ли да се подчинят на османския закон и насилията. Това били хайдутите. Те напускали семейство и дом, събирали се във въоръжени дружини, нападали тър- говски кервани, османски имения и насил- ници и си разделяли придобитото. Урок № 38 начало план на урока 1 2 3 Б. Хайдутите - народни закрилници Хайдутите не посягали на имота на бедните си събратя и българите виж дали в тяхно лице закрилници и отмъ- стители за претърпените насилия. Народът помагал на хайдутите с храна и подслон, съчинявал песни и легенди. Хайдушко движение ХVІ-ХVІІ в. запомни изобра- жения Филм слайд 5

6 ... Да запомним ... Българският народ не се примирил с османската власт. През XVI в. избух-нало Първото Търновско въстание. През XVII в. три големи въстания си поставили за цел да възстановят българската държава. Нападенията на хайдутите и въстанията не можели да доведат до освобождение, но поддържали жива надеждата за избавление. Урок № 38 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 ... Помислете, обсъдете, проучете ...
1. Проследете въстанията от XVI – XVII в. в таблица с колони: предпоставки, обхват, ръководители, цели, ход и завършек. Открийте общото между тях. 2. Докажете, че целта на въстанията от XVI – XVII в. било възобновяването на българската държава. 3. Как си обяснявате, че във военните действия при австротурските войни се включвали и сърби, хървати, унгарци? 4. Защо българският народ възприемал хайдутите като закрилници и отмъстители? Урок № 38 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 7

8 Хайдути - Христо Ботев .................................. 7.10 мин.
Филми Хайдути - Христо Ботев мин. Хайдути мин. Слави и Ку-ку бенд - Хайдути  мин. Урок № 38 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google