Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 37 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 3 запомни изобра- жения 6.клас Филм слайд 1

2 Колективните опори на българите
Раздел: Българските земи под османска власт XV – XVII в. Урок № 37 Колективните опори на българите начало план на урока 1 2 3 1. Семейството и родът 2. Ролята на семейството и родът 3. Общината – форма на самоуправление запомни изобра- жения Филм Речник: Община, Кметове, Кнезове . слайд 2

3 1. Семейството и родът A. Родът Б. Семейството
През дългите векове на османското господство човек можел да живее и да се чувства защитен единствено в своята общност. Кръгът от роднини, съседи и съселяни оформял него- вия свят. Урок № 37 начало план на урока 1 Б. Семейството През цялото Средновековие семейството било най- важното нещо в живота на българина. С него той живеел от люлката до гроба и много рядко се отде- лял от домашното огнище. Всички членове на семейството работели заедно за неговата прехрана и оцеляване: бащата на полето или в работилницата, майката – в дома и градината. Децата помагали в полската работа и пасели добитъка. Всеки млад човек трябвало да създаде семейство, за да продължи своя род. 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 3

4 2. Ролята на семейството и родът
A. Дълг по-силен от писаните закони В семейството децата научавали всичко необходимо за живота – българския език, основите на вярата, пра- вилата за общ живот, трудовите умения. От своите баби и майки слушали приказки и песни, които им по- магали да разберат света. Задължение на всеки човек било да живее така, че да пази честта на своето семейство. Този дълг бил по- силен от всякакви писани закони. Семействата имали повече деца и роднини. Хората познавали всичките си братовчеди, лели, чичовци. Урок № 37 начало план на урока 1 2 Български селянки. Рисунка от Х.Бек, 1586 г. 3 Б. Връзката между поколенията Най-често българският род носел името на истински или полулегендарен прадядо. В имената на много дне- шни села останали следи от населявалите ги родове. Родът бил като невидима, но здрава мрежа, която свързвала хората и при нужда, и при веселие. Родни ните помагали безплатно за строеж на къща. При погребение те подкрепяли опечаленото семейство с утешителни думи, с пари и храна. Сватбите, кръщене тата, имените дни събирали родовете на трапезата. Това помагало да не се загубва връзката между поколенията. запомни изобра- жения Български селяни. Рисунка от Х.Бек, 1586 г. Филм слайд 4

5 3. Общината – форма на самоуправление
A. Ред, на който всички се подчиняват Съвместният живот на много хора на едно място нала гал да се установи ред, на който всички да се подчи няват доброволно. От дълбока древност в българските села такава организация била общината. Тя се ръководела от възрастни и уважавани хора, които поемали грижата за общите работи. Наричали ги кметове, кнезове и с други имена. Урок № 37 начало план на урока 1 2 Пленници християни за принудителен труд 3 Б. Дейности, с които се занимавала общината През периода на османското владичество общината се занимавала с различни дейности. Тя представяла селото пред властите и отговаряла за общите задължения – данъци, ангарии, настаняване на чиновници и войска. Във всекидневния живот тя определяла реда за ползване на общите имоти – пасища, сечища, воденици. Общината имала грижата и за духовното добруване на членовете си – нейно задължение било да поддържа църквата и да плаща на свещеник. Често общината се намесвала като съдия – съветвала нарушители на реда и наказвала виновници, без да при- бягва до услугите на османския кадийски съд. запомни изобра- жения Филм слайд 5

6 ... Да запомним ... Семейството, родът и общината не само осигурявали на хората срав-нително нормален живот. Благодарение на тях се запазили и оцелели българският език и обичаи и българската народност. Урок № 37 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 ... Помислете, обсъдете, проучете ...
1. Опишете българското село и домовете на селяните с помощта на текстовете и изображенията. 2. Обяснете ролята на семейството и рода за запазването на българския народ: общ живот, труд и празници, запазване на родния език, традиции, обичаи, взаимопомощ. 3. Извадете от текста функциите на общината. Представете ги във вид на схема. 4. Обсъдете защо общината била посредник между хората и държавата. Каква е разликата с днешните общини? Урок № 37 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 7

8 Филми 1 2 3 Слайд 8 Урок № 37 начало план на урока изобра- жения Филм
запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google