Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе

Сходни презентации


Презентация по темата: "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"— Препис на презентация:

1 Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе
Урок№ 9 начало план на урока Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе Електронен учебник по история и цивилизация за девети клас 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм 9клас слайд 1 Математическа гимназия “Баба Тонка” - Русе, 2014 / 2015, Иван Зартов

2 Възникване на Западноевропейския феодализъм
Раздел първи: Формиране на средновековната цивилизация IV-X в. 13:24 Урок№ 9 Възникване на Западноевропейския феодализъм начало план на урока 1 2 1. Късноримското общество и прехода към средновековието 2. Раждането на феодализма 3. Феодалната ерархия 4. Структура на феодалното имение 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи Речник: Клетва за вярност, алод, феод, васалитет, сеньор, васал, мансус, ангария, имунитет, бенефиции. документ Филм слайд 2

3 1. Късноримското общество и прехода към средновековието
Урок№ 9 А. Предпоставки за формирането на феодалната система се откриват в: в късноримското общество; в бита,традициите и военната организация на древните германци. начало план на урока 1 2 3 4 Б. Последици от Великото преселение на народите: oсвободени роби – роби-колони и засилване властта на едрите земевладелци; западане на търговията комуни- кациите и на градовете; земеделските имения се ориен- тират към самозадоволяване; отново процъфтяват отноше- нията патрон-клиент. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 3 Миграции II-V век

4 2. Раждането на феодализма
A. Формиране на ранносреднове- ковните “варварски кралства” В тях властвал гермаски военен елит обединен около кралете (клетва за вярност). Оформя се нов духовен и светски елит – симбиоза на германските дружинници и римската аристокрация. Урок№ 9 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Реформата на Карл Мартел Раздаване на бенефиции (земя срещу военнаслужба). Поява на рицарите – аристократично съсловие, гръбнак на военната мощ на латинския Запад. изобра- жения речник В. Форми на поземлена собственост Алод – пълна частна собстеност на селяните. Мансус – обширни владения на елита със лично и поземлено зависими селяни в тях. Феод – наследствени владения. въпроси и задачи документ Филм слайд 4

5 3. Феодалната ерархия А. Принципът на васалитета
Урок№ 9 А. Принципът на васалитета Сеньорите били висшестоящите, а васалите са нисшестоящите. Всеки сеньор бил и същевремен- но и васал. На върха на пирамидата стоял владетеля. начало план на урока 1 2 3 4 Б. Връзката между сеньора и васала Била лична и почивала на прин- ципа “Васалът на моя васал не е мой васал”. Налице е феодален сепаратизъм. В Англия Уилям I Завоевател задължил аристокрацията да по- лага васална клетва пред краля. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 5

6 4. Структура на феодалното имение
А. Господарската земя Там се намира замъкът в който живеел господаря със семейство- то си и своята свита. Тя се обработвала от крепостни селяни чрез “доброволен” труд, изпълняван определен брой дни в годината - ангария. Урок№ 9 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Имотите на селяните И на тази земя собственик бил феодалът. Селяните плащали данък в натура, а по-късно и в пари. изобра- жения В. Феодалния имунитет Феодалите разполагали с определени права – имунитет, които включвали автономия по отношение на държавните органи, относно съдопроизводството и данъчното облагане. Пълен имунитет ползвала само църквата. речник въпроси и задачи документ Филм слайд 6

7 7 Изображения: слайд Урок№ 9 начало план на урока 1 2 3 4 изобра-
речник въпроси и задачи документ Филм слайд 7

8 Речник: Феод – Алод – Инвеститура – Васалитет – Сюзерен – (сеньор) Поземлено владение, предоставено от сеньора на съответния васал срещу изпълняването на отделни повинности – военни, стопански и др.Първоначално феодите започват да се преотстъпват от владетелите на васали, като награда за верноподаничество или срещу някакво задължение по служба към сюзерена. От 8 в. насетне раздаването на феоди става масово явление в Европа. Постепенно те стават пожизнени, а от средата на 10 век се ѝ наследяват от най-големия син на починалия васал, след като положи клетва за вярност към сюзерена и заплати релеф за земята (ленна такса). Урок№ 9 начало план на урока 1 2 3 4 Пълно частно поземлено владение на селяните. Юридически акт съпроводен със специален ритуал, при който сеньора предава феодалното имение и свързаните с него длъжности на своя васал. изобра- жения речник Система от ваимоотношения на лична зависимост на по-нисши феодали от по-висши. въпроси и задачи документ Филм Феодален господар (противоположност на васал). слайд 8

9 обширни владения на елита със лично и поземлено зависими селяни в тя.
Речник: Мансус – Ангария - Имунитет – Васал – Бенефиции – обширни владения на елита със лично и поземлено зависими селяни в тя. Урок№ 9 гогподарската земя се обработвала от крепо-стни селяни чрез “доброволен” труд, изпълняван определен брой дни в годината – ангария. начало план на урока 1 2 определени права на феодалите, които включват автономия по отношение на държавните органи, относно съдопроизводството и данъчното облагане. 3 4 зависим феодал от друг феодал. земя срещу военна служба. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 9

10 10 Документи: слайд Урок№ 9 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения
речник въпроси и задачи документ Филм слайд 10

11 11 Релакс: слайд Урок№ 9 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения
речник въпроси и задачи документ Филм слайд 11

12 12 Бележки: слайд Урок№ 9 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения
речник въпроси и задачи документ Филм слайд 12


Изтегли ppt "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"

Сходни презентации


Реклама от Google