Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 26 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 2 3 4 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 “Болният човек” - Османската империя до средата на XIX в.
Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 26 “Болният човек” - Османската империя до средата на XIX в. начало план на урока 1 2 3 1. Упадък и криза на Османската империя 2. Раждането на Източния въпрос 3. Епохата на реформите 4. Икономиката на империята 4 запомни изобра- жения Филм Речник: “Болният човек”, Карловацки мирен договор , Мирния договор от Кичук Кайнарджа , Източен въпрос, Фанариоти, Гюлхански хатишериф. слайд 2

3 1. Упадък и криза на Османската империя
A. Основната причина Краят на XVIII в. и първата половина на XIX в. са време на промени за цяла Европа. Но докато в западните и централни- те части на континента се отбелязват постиженията на прогреса и инду- стриалната революция, положението в Европейския югоизток е различно. От края на XVII в. Османската импе- рия е в упадък. Основна причина за забавеното ѝ икономическо и обществено развитие е самата остаряла военно-деспотична и религиозна османска система. Урок № 26 начало план на урока 1 2 3 4 Османската Империя г.  Б. Разпад и безредици Най-видим е разпадът на спахийската система: спахиите обедняват и все повече се отклоняват от военни задължения. Парите се обезценяват, корупцията расте, раз- раства се разбойничеството. В отговор на безредиците се увеличават въоръже- ните отряди на местното население – хайдутите. Наричани от чуждата власт “бандити”, в истори- ческата традиция на балканските народи те остават в образа на герои –закрилници на онези, които не могат да разчитат на друга помощ. запомни изобра- жения Филм слайд 3

4 2. Раждането на Източния въпрос
A. Карловацки мирен договор 1699 г. След Карловацкия мирен договор (1699) между Свещената лига и победената Ос- манска империя Югоизточна Европа е разделена на две сфери. В северната част политически културно доминира Хабсбургската империя. Югоизточната част напълно или частично е под властта на Османската империя, която през XVIII в. и нач. на XIX в. води поредица войни с основните конкуренти за влияние на Балканите – Хабсбургската и Руската империя. Урок № 26 начало план на урока 1 2 3 Османската Империя г.  4 Б. Мирния договор от Кичук Кайнарджа 1774 г. Петата руско-турска война ( ), в която Осман- ската империя е победена завършва с мирен договор от с. Кичук Кайнарджа (Силистренско) през 1774 г. Русия получава право да се намесва в защита на Ду- навските княжества Влахия и Молдова и право да по- кровителства руската църква в Истанбул, което по- късно е тълкувано твърде широко като право на по- кровителство над всички православни християни. запомни изобра- жения Алегорична гравюра на подписване на договора от Кичук Кайнарджа Филм В. Оформяне на Източния въпрос Войните поставят сериозно въпроса за мястото на Османската империя в Европа. Оттогава са и първите дипломатически планове за разделянето ѝ. Така се оформя заплетен кръг от противоречиви интереси, наречен Източен въпрос. слайд 4

5 3. Епохата на реформите (танзимат)
A. Между Изтока и Запада За излизане от кризата се оформят два пътя. Първият е за реформи от европейски тип – политика за евро- пеизация и модернизация. Вторият път държи на строго придържане към трдицията. Зад него застава огромната част от европейския елит – висшите духовници, вонни и чиновници, провинцилни управители, ени- черите и фанариотската прослойка, заинтересована всички православни християни да останат под нейно управление. Изборът между западния модел на развитие и източния ислям- ски модел поставя Османската империя в особено положение между Изтока и Запада. Урок № 26 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Първата реформа - военната След 1812 г. империята започва да се стабилизира, като сепаратистите (аяни) и разбойниците (кържалии) са разбити и положението в бунтовните области е уредено. Еничерите вече са опасни за империята и първата реформа е военната, като на 16 юни 1826 г. е издаден ферман за разпускане на еничерския корпус, а оказалите съпротива еничери са избити. запомни В. Други реформи Махмуд II започва реформа на държавното управле- ние, създадава министерства, въвежда униформи за войската и чиновниците, заплати и наказания за кору- пция и учредява специален съвет, който да продължи реформите. През 1839 г. Абдул Меджид оповестява т.нар. Гюлхански хатишериф, с който се обявява равенство на всички поданици независимо от религи- ята им, справедливо събиране на данъците и др. изобра- жения Махмуд II Абдул Меджид Филм слайд 5

6 4. Икономиката на империята
A. Външна търговия През XIX в. най-динамичната дейност на Балканите е търговията. Вносът на европейска продукция е улеснен от облекченото кора- боплаване. През 1834 г. започва редовно параходно плаване по Долния Дунав – решителна стъпка в развитието на икономически- те и културните връзки с Централна Европа. Европейските държави внасят в империята индустриални стоки: памучни и вълнени тъкани, хартия, метални, стъклени и фаянсови изделия, захар, химикали, колониални стоки. Великобритания и Австрия държат 70% от вноса. Урок № 26 начало план на урока 1 2 3 Б. Вътрешна търговия и производство Вътрешната търговия се развива добре след премахва- нето през 1843 г. на вътрешните мита върху основни стоки, като зърнените храни. В условията на икономи- чески подем градското население се увеличава, създа- ва се местен пазар на занаятчийски стоки и услуги. Първата модерна фабрика за текстил в империята е открита от българския предприемач Добри Желязков в Сливен през 1834 г. 4 В. Финансова нестабилност Едва след Кримската война и изцяло с чужди капита- ли започва изграждането на железни пътища и до средата на 70-те години са построени над 2000 км. Финансовата нестабилност е една от основните при- чини за политическата слабост на империята и зави- симостта от Запада. През 70-те години на XIX в. кри- зата достига връха си с обявения фалит на държавата. Източният въпрос отново излиза на дневен ред. запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
Урок № 26 1. Обяснете причините и проявите на упадъка на Османската империя в края на XVIII в. 2. Сравнвте двата пътя на развитие на империята: перспективи, движещи сили, съпротива срещу реформите, чужди влияния. 3. Обяснете в какво се състои сложността на Източния въпрос. 4. Проучете за развитието на кои общности от населението на империята нейното изоставане е пречка. 5. Обсъдете и сравнете реформите на Петър I в Русия и тези в Османската империя през първата половина на XVIII в., като посочите прилики и разлики. начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм . слайд 7

8 Въпроси и задачи: 1. А 2. В 1 2 3 Слайд 8 Урок № 26 начало план на
урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google