Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 27 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 2 3 4 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Начало на Балканското възраждане
Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 27 Начало на Балканското възраждане начало план на урока 1 2 3 1. Традиция и промени на Балканите 2. Пътищата на промените 3. Начало на Българското духовно възраждане. Същност 4. Начало на Българското духовно възраждане. Образование 4 запомни изобра- жения Филм Речник: Дамаскин, слайд 2

3 1. Традиция и промени на Балканите
A. Възраждане - преход от традиционно към модерно общество Периодът на преход от традиционно към модерно общество през XVIII и XIX в. се нарича Възраждане. С това наименование се обозначават големите промени в трите основни сфери – икономическата, политическата и културната. Културата и образованието водят до преоткриване на миналото, общия език, религиозните традиции и фолклора и до изграждане на национални индентичности. Урок № 27 начало план на урока 1 Б. Създаването на модерната буржоазна цивилизация В Западна Европа създаването преминава през три етапа: Ренесанс (XIV-XVI в.), Просвещение (XVIII в.) и инустриална революция (XVIII-XIVв.). Балканското възраждане върви по друг път и е по-тясно свързано с общото развитие на Османската империя и опитите за нейното реформиране през XIX в. 2 3 4 В. От различни изходни позиции Гърците са облагодетелствани от Цариградската патриаршия, която е център не само на пра- вославието, но и на гръцкия език и книжовност (без прекъсване от времето на Византия). Сърбите като гърците имат свой духовен център, който насърчава културното им разввитие. В град Карловац на територията на Австрийската империя живеят много сръбски изселници и той става център, в който много книжовници и духовници работят за запазването на сръбския и православието. Българите са в най-трудно положение, защото нямат покровител и центрове от типа на сръбските. Водещата роля за българите се поема от манастирите. Силната църковна традиция поддържа тези средища, в които хрис- тиянската култура никога не заглъхва. Местните религиозни дейци и замож- ните български търговци са хората, които задвижват промените. запомни изобра- жения Рилски манастир Филм слайд 3

4 2. Пътищата на промените A. Училищата
В основата на Балканското възраждане заляга развитието на учили- щата. Чрез тях се подготвят поколения, убедени в нуждата и ползата от знанието, в силата на книгата и словото. През XVIII в. в различни градове на Османската империя възникват гръцки училища с ученици от целия православен свят. В средата на века Евгениос Вулгарис създава Атoнската академия. В нея преподават личности, получили високо образование в Италия, а самия Вулгарис е първия преводач на Волтер на гръцки език. Сърбите подготвят своята интелигенция във “висшите школи” на Нови Сад и Карловац, които изиграват огромна роля в образование- то на сръбския духовен и политически елит. Урок № 27 начало план на урока 1 2 3 4 Евгениос Вулгарис Б. Идеите на Просвещението и сръбските книжовници Усвояването и развиването на идеите на Просвещението личат най-ясно в книжовността. Сърбите Захарий Орфелин и Доситей Обрадович не само въвеждат историческата тема в книжнината, но и полагат основите на интереса към езика и народните обичаи. запомни Захарий Орфелин Доситей Обрадович изобра- жения В. Гръцки книжовници и идеите на Френската революция Сред известните гръцки книжовници са Ригас Велестинлис и Ада- мантиос Кораис, повлияни от идеите на Френската революция. Важен фактор за културното възраждане на балканские народи е появата и разпространението на печатните книги. Филм слайд 4 Ригас Велестинлис Адамантиос Кораис

5 3. Начало на Българското духовно възраждане. Същност
A. Същността на Българското възраждане Българското възраждане обхваща ред взаимосвързани про- цеси, които изживява българското общество през втората половина на XVIII и през XIX в. На първо място започва процес на национално осъзнаване и организиране. Образува се българската нация, която започва борба за постигане на политическа самостоятелност. Същността на Българското възраждане е в зараждането, развитието и утвърждаването на новите капиталис- тически отношения. В земите населени с около 6 млн. българи настъпват бавни, но видими промени, които бележат прехода към новата епоха. Урок № 27 начало план на урока 1 Йосиф Брадати 2 3 4 Б. Първата книжнина и първите книжовници В духовното пробуждане на българите книжовността също има водеща роля. Тя е единствената духовна сфера, която бе зпрекъсване се развива в продължение на векове и запазва връзката със средновековната традиция. Постепенно в нея настъпват промени. Тежкият език със сложна граматика и остарели думи започва да се доближава до говоримия. Появяват се нов вид сборници с разнообразни четива – дамаскините. Сред книжовниците изпъква името на монаха от Рилския манастир Йосиф Брадати, автор на повече от десет сборника. През XVIII в. се появяват нов тип творби, като автобиографията на родения в Силистра духовник Партений Павлович и “Стематография” на Христофор Жефарович. Партений Павлович Христофор Жефарович. запомни изобра- жения Филм слайд 5

6 4. Начало на Българското духовно възраждане. Развитие на образованието
Урок № 27 A. Килийните училища Важен знак за духовното раздвижване е за- силването на интереса към образованието. Векове наред нуждата от грамотни хора – предимно духовници – се задоволява от килийните училища (по мястото, където се намират – в “килии” (стаи) към църкви или манастири. През втората половина на XVIII в. броят на килийните училища видимо се увеличава. В много от тях започват да се преподават и практически знания и умения, като смя- тане, полезно за търговци и занаятчии. начало план на урока 1 2 3 4 Килийно училище ­ съвременен релеф Б. Общинските училища Най-важната промяна е появата на общин- ските училища, издържани от български- те общини. Те са знак, че образованието се превръща в обществена необходимост. След тяхната поява вече нищо не може да спре българското общество, поело по пътя на своето духовно възраждане. На дневен ред излизат въпросите, свързани с формирането на балканските нации. запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
Урок № 27 1. Сравнете процесите на модернизация на християнските общности в Османската империя с тези в Западна Еврора. 2. Обяснете различията при гърци, сърби и българи в началото на Балканското възраждане. 3. Осъдете защо книжовността и образованието стоят в основата на промените. 4. Представете водещи личности на Балканското просвещение. 5. Обяснете ролята на манастирите за запазването на книжовността и образователната традиция в българските земи и промените, които настъпват в тях през XVIII в. начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм . слайд 7

8 Въпроси и задачи: 1. А 2. В 1 2 3 Слайд 8 Урок № 27 начало план на
урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google