Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 38 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за 8. клас 2 3 4 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Пътят към голямата война
Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 38 Пътят към голямата война начало план на урока 1 2 3 1. Новият баланс на силите 2. Надпреварата и военните блокове 3. Босненската криза 4. Репетицията 4 запомни изобра- жения Речник: “Бисмарков мир”, “Сърдечното съглашение”, Тройния съюз, “Безспорната зона” в Македония, Линията Мидия-Енос, Лондонския договор от 17 май 1913 г., Букурещкия мирен договор от г., Национална катастрофа. Филм слайд 1

3 1. Новият баланс на силите
A. “Бисмарков мир” След поражението на Франция 1870 – 1871 г. европейският баланс на силите е променен. Германия става велика сила, Франция минава на втори план, Великобритания е в края на своята “блестяща изолация”, Руската и Австро-Унгар- ската империя са заети с вътрешни проблеми. След бурните години на войни и раждане на нови държави настъпва т. нар. “Бисмарков мир”, който продължава до 1914 г. Но мирът е само привиден. Под повърхността му действат мощните сили на империализма и национализма, които се готват да прекроят политическата карта на света. Урок № 38 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Източници на противоречията Източници на противоречията са най-вече съпер- ничеството между Франция и Германия, насле- дството на Османската империя на Балканите и амбициите на новите национални държави. Около 1900 г. империализмът и индустриализа- цията корено променят баланса на силите в света. Те разпостират властта на Европа над Африка, водят до нови съперничества в Азия и до възхо- да на две неевропейски сили – САЩ и Япония. запомни изобра- жения Филм слайд 1

4 2. Надпреварата и военните блокове
A. Съглашението и Тройния съюз Несигурността се подсилва от огромните военни разходи. В началото на XX в. бюджетът за от- брана на Германия в сравнение с 1878 г. се утро- ява, а на Франция и Великобритания се удвоява. Кризата се проявява първо в Далечния Изток, там Русия и Япония оспорват колониалното влияние над Китай и Корея. Победата на Япония в Руско- японската война я превръща в “новия силен играч” . В Европа са подписани “Сърдечното съглашение” между Франция и Великобритания (1904) и договор на Великобритания с Русия (1907). Тази “дипломатическа революция” води до оформянето на два военни блока: Съглашението (Великобритания, Франция, Русия) и Тройния съюз (Германия, Австро-Унгария и Италия). Урок № 38 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Конкуренцията между Германия и Великобритания Взаимната враждебност се засилва от конкуренцията между Германия и Великобритания в тъговията, инду- стрията и корабоплаването. Англичаните немогат да до- пуснат да бъдат застрашени от германската “световна политика” с нейните колонии и военноморски апетити. 1906 г. е пуснат първият британски боен кораб от клас “Дредноут” морската надпревара влиза в нова фаза. Германия разбира, че ресурсите не и позволяват да поддържа най-голямата сухопътна армия и флот, ра- вен на английския и тя се съсредоточва върху изграж- дането на сухопътна армия без конкуренция в Европа. Боен кораб от клас “Дредноут” с броня, голям бр. оръдия с голям калибър и бързина.  запомни изобра- жения Филм слайд 1

5 3. Босненската криза A. Анексията на Босна и Херцеговина
от 1908 г. от Австро-Унгария През 1908 г. се разразява Босненската криза, свър- зана с изтичането на 30-годишния срок, през който съгласно Берлинския договор Австро-Унгария тря- бва да управлява Босна и Херциговина. Австро-Унгария се стреми да анексира тези провин- ции и окуражава България да използва момента и да обяви независимост. Урок № 38 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Обявяване на независимостта на България на 22 септември 1908 г. На 22 септември 1908 г. цар Фердинанд I провъз- гласява независимостта на България и приема тит- лата цар на българите. Този акт продължава делото на националното обеди- нение и затваря още една страница от борбата на Бъл- гария срещу несправедливия Берлински договор. Ден по-късно император Франц Йозеф обявява анек- сирането на Босна и херцеговина и кризата разруша ва баланса на Балканите. Русия окончателно се обвързва с Великобритания и Франция, а Германия с Австро-Унгария. запомни изобра- жения Филм слайд 1

6 4. Репетицията A. Наследството на “болния човек”
1911 г. Италия обявява война на Османската империя без да прикрива целта си – Триполитания и Киренайка (дн. Либия). На дневен ред от- ново излиза въпросът за наследството на “болния човек”. На 9окт.1912г. проехтява първият изстрел на Балканската война. Срещу Османската империя се изправя съюзът на България, Сърбия, Гърция и Черна гора. Според Лондонския договор от 17 май 1913 г. Османската империя отстъпва европейската си територия западно от Мидия-Енос. Урок № 38 начало план на урока 1 2 Б. Първата национална катастрофа на България Недоволна от неспрсправедливото решаване на въпроса с Македония и от териториалните апетити на Сърбия и Гърция, България се из- правя срещу довчерашните си съюзници. Цар Фердинанд прави грешка в избора на подходящ от стратегическа и дипломатическа гледна точка момент и на 16 юни 1913 г. дава запо- вед за настъпление срещу сръбските и гръцките войски в “безспор- ната зона” в Македония, определена за България. Започва Междусъ- юзническата война. Изправена срещу всички, България е победена. Според Букурещкия мирен договор от г. Румъния получава Юж. Добруджа, Осман. империя си връща Одринска Тракия, Сърбия взема Вардарска, а Гърция Егейска Македония. За България войната се оценява като национална катастрофа. 3 4 запомни изобра- жения В. Единственият въпрос е “Кога? След войните от г. Османската империя престава да бъде европейска сила. На нейно място като “болен човек” идва Австро- Унгария”. България изолирана и онеправдана, става лесна плячка за австрийската и германската дипломация и я обвързват с Тройния съюз. Всички са стъпили на пътя на войната, единственият въпрос е “Кога?”. Филм слайд 1

7 Помислете, обяснете, обсъдете
Урок № 38 1. Очертайте основните противоречия между великите сили в нач. на XX в. 2. Обяснете факторите за промяната на баланса на силите в света. 3. Преценете ролята на новите малки национални държави на Балканите в този процес. 4. Проучете военните и дипломатическите събития от началото на XX в. които определят новия баланс на силите в Азия, Европа и Африка. 5. Обсъдете значението на обявяването на Независимостта и на Балканските войни за развитието на България. начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм . слайд 1 слайд 7

8 Урок № 38 начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм слайд 1 Безспорната и спорната български зони в Македония по българо-сръбския договор от 29 февруари 1912 г.


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google