Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 21 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 2 3 4 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Нации и национализъм в Европа
Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 21 Нации и национализъм в Европа начало план на урока 1 2 3 1. Що е нация 2. “Раждането на нациите” 3. Многонационалните империи 4. Как да тълкуваме алегорични изображения - упражнение 4 запомни изобра- жения Филм Речник: Нация, национализъм слайд 2

3 1. Що е нация A. Думата нация идва от natio - род, племе, родно място
Анекдот за националисти Решили германците да покажат - що за нация са и направили болтче, тънко като косъм и го пратили на японците. След, седмица им го вър-нали пробито през средата. Германците се засуетили, събрали екип инженери и на-рязали вътрешна резба на отвора. Пратили го пак на японците. За да се отсрамят, япон-ците направили винт по вътрешната резба, навили го и го върнали. Зачесали се швабите по главите и рекли: - Я, дайте да го пратим на българите да ги видим - те и връзки за обувки не могат да направят. След една седмица полу-чили пратка с голяма беле-жка, която гласяла: - Установихме, че между болта и резбата има хлаби-на и сме навили калчища.... A. Думата нация идва от natio - род, племе, родно място Хората се раждат в семейства. Семействата живеят в общности – села или градове. Общностите образуват държави. До края на XVIII в. никой не говори за нации. Самата дума идва от латински (natio) и означава род, племе и родно място. Историците наричат XIX в. “Век на нациите”. Но създаването на национална идеология и национални държави в различните части на Европа обхваща по-дълъг период и започва от края на XVIII в. Урок № 21 начало план на урока 1 2 3 Б. Най-кратката дефиниция за нация Най-кратката дефиниция определя нацията като група хора, който споделят обща териториа, обичаи, произход, история и език. Ако през по-ранните епохи хората се определят първо по рели- гиозната си принадлежност или чрез своя господар, в модерно- то общество това не е достатъчно. Религията губи основната си роля, а след Френската революция владетелите не олицетворяват държавата. Хората осъзнават принадлежност към нещо, което дотогава не усещат - нацията. 4 запомни В. Двата основни възгледа на нация Френски – налага се идеята, че нация и държава са неразделни, че държавата е политическата форма на съществуването на нацията и всеки, който припознава конституцията е част от нацията. Германски – поради раздробеност на държавата се налага възгледа- нацията е общност от хора, които макар и в границите на различ- ни държави са обединени от обща история, културно наследство и дух, които не се влияят от политическото разделение. изобра- Жения Филм слайд 3

4 2. “Раждането” на нациите
2. “Раждането” на нациите A. В етнически еднорордните държави В етнически еднорордните държави като Франция създаването на нациите е улеснено и нсърчено от държавната власт, която чрез образование и култура създава нова връзка между гражда- ните и държавата. Урок № 21 начало Б. Сред общностите, които са разделени в няколко държави Сред общностите, които нямат своя политическа организация и са разделени в няколко държави, като при германците и славяните, този процес преминава през няколко етапа. план на урока 1 2 В. Етапи Първи етап - отделни представители на образования елит създават националните идеологии. (Дейността на Паисий Хилендарски). Те формулират белезите на нацията: история, език, култура, терито- рия, както и нейните задачи: просвета и политическа независимост. Втори етап – образованият заможен елит започва разпростра- нение на тази идеология. (Припомнете си дейци като В.Априлов). Трети етап – образованите хора, които вече притежават съзнание за обща принадлежност, започват да работят за национално осво- бождение или обединение. (дейността на Г. Раковски и В. Левски). 3 4 Васил Априлов Паисий Хилендарски запомни Г. Ролята на историята Историята като знание изиграва огромна роля за формиране на на- ционалните идеологии. Тя запълва представата за общо минало, за което никой отделен човек няма спомен. Историята набавя “спомени” и свързва факти и представи за вели- чаво общо минало с колективното съзнание, т.с. създава “колекти- вна памет”. Г. С. Раковски изобра- жения В. Левски Филм слайд 4

5 3. Многонационалните империи
A. Националистическите идеи в Руската империя В Руската империя националистическите движения се развиват в географската ѝ периферия и засягат западните зони на Русия, населени с поляци и украинци. Русия развива свой собствен национализъм, който е продължение на стара традиция, гледаща на руското православие като на щит за предпазване от “лошите” западни идеи. Урок № 21 начало план на урока Б. Националистическото движение в Австрийската империя Развива се в периферията и централните райони и заплашва единството. Джузепе Мацини -последователен изразител на идеите на национализма. Ян Колар и Йозеф Шафарик са начело в чешките и словашките райони. 1 2 3 Ян Колар и Й. Шафарик Д. Мацини 4 В. Национализмът в Османската империя В Османската империя национализмът действа по три начина: 1) Вдъхновява стремежа на бал- канските народи за политическо освобождение от османско владичество; 2) Насърчава борбата им срещу елинизацията , гръцкото религиозно и светско влияние, упражнявано чрез духовната власт на Цариградската гръцка патриаршия; 3) Подтиква формирането на национални култури чрез преоткриване на историята и открояване на различията между смесените дотогава балкан- ски народи. запомни Г. Независимост или изпадане под друго влияние Тъй като оформящите се нации в рамките на големите империи са малки и слаби, възниква въпроса дали те могат да постиг- нат независимост и дали освобождението им не би станало за сметка наизпадане под влиянието на Русия или Австрия. Борбите на румънци, гърци, сърби и българи през XIX в. показва,че “наследници” на Османската империя в Европа няма да бъдат нито Русия, нито Австрия, а самите балкански народи. изобра- жения Филм слайд 5

6 4. Как да тълкуваме алегорични изображения. Метод на работа
Алегория Алегорията е представяне на една идея (понятие) чрез кон- кретен художествен образ. Образите в алегорията имат символично значение (например лъвът означава сила, мечът - правосъдие, лавровия венец - слава). Алегориите са ценен, но тру- ден за дешифриране източник на историята. Понякога дори в простите изображения има символи и персонажи, които носят скрит смисъл, основан на дълга културна традиция. Когато анализираме алегория следваме стъпките за тълкуване на произведение на изобразителното изкуство. Урок № 21 начало план на урока 1 2 3 4 Германия. Худ. Филип Вейт, 1848 г. запомни Стъпки за тълкуване 1. Представяне на творбата: автор, място и време на създаване, тема, исторически контекст. 2. Тълкуване на информацията: декодиране на смисъла на персонажите и символите; обясня- ване на композицията, колорита, формите, фона и др. 3. Интерпретиране на изображението като исторически документ: чия гледна точка за съби- тието/явлението представя авторът; за калва публика е предназначена творбата; какво е искал да внуши авторът и с каква цел. 4. Оценка на алегорията като документ на епохата. изобра- жения Филм слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
Урок № 21 1. Изяснете историческите условия, в които се формира понятието за нация. 2. Докажете, че германския национализъм е “етнокултурен”, т.с. се изгражда на база история, митове, език, “културен дух”, герои и победи над “враговете”, докато френския е “граждански”, опрян на демократичните цености на Просвещението. 3. Обяснете разликата между национализъм и родолюбие (патриотизъм). При какви условия патриотизма може да се превърне в национализъм? 4. Обяснете разликата между национализма в “етнически еднородни” държави като Франция и на подтиснатите общности в големите многона-ционални империи. 5. Помислете през какви етапи преминава “създаването” на нациите във втория случай и какви трудности преодолява. начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм . слайд 7

8 Въпроси и задачи: 1. А 2. В 1 2 3 Слайд 8 Урок № 21 начало план на
урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google