Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 01 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ДЕВЕТИ клас 2 3 4 запомни изобра- жения 9.клас Филм слайд 1

2 Новото време – епоха на модернизация (начален преговор)
Раздел I Въведение в съвремеността (начален преговор) Урок № 01 Новото време – епоха на модернизация (начален преговор) начало план на урока 1 1. Модернизацията - същност и периодизация 2. Ранното ново време 3. Векът на Просвещението 4. Векът на национализма 5. Българите през Новото време 2 3 4 запомни изобра- жения Филм Речник: Ново време. Ренесанс, Реформация, Контрареформация, Просвещение, национализъм, Екзархия. слайд 1

3 1. Модернизацията - същност и периодизация
A. Хронологични рамки и същност Епохата на Новото време се простира от края на XV до началото на XX в. Условно началото и края ѝ са откриването на Америка (1492) и Първата световна война ( ). Същността на Новото време може да се опише с една дума – мо- дернизация. Това е всеобхватен, сложен и продължителен процес на скъсване с традицията и заместването ѝ с нови възгледи, практики и институции. Необратимите промени в политиката, икономиката, бита, и културата се възприемат като интелектуален и материален прогрес преобразяващ анонимния средновековен човек в активен творец, който опознава и обновява света с разум и въображение. Урок № 01 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Процес на “Европеизация” или “вестернизация” Модернизацията се заражда и развива в Западна Европа. Чрез своята политическа и духовна експанзия достиженията се изнасят и адаптират по всички континенти, където тя е позната като “европеизация” или “вестернизация”. Витрувиански човек Според бележките на Леонардо в придружаващия текст, написан огледално, картината е нарисува-на като опит за изучаване на пропорциите на (мъжкото) чове-шко тяло, както са описани от древноримския архитект Витру-вий, който пише: четири пръста са равни на една длан четири длани са равни на една стъпка шест длани правят един лакът четири лакътя са един човешки ръст и т.н. В. Периодизация на модернизацията (три периода) Ранно ново време (от кр. на XV в. до втората половина на XVII в.) – тогава средновековните представи и практики бавно са изоставени. Втори период, обхваща XVIII в. и се свързва с Просвещението. Промяната в мисленето и разбиранията на хората за природата, управлението и обществото се задълбочава. Трети период – XIX в., триумф на национализма и националната държава. Наред с това модернизацията включва европейския коло- ниализъм, либерализирането на обществото и индустриализацията. запомни изобра- жения Филм слайд 1

4 2. Ранното ново време A. Човекът способен да опознае, променя и управлява света В основата на промените заляга Ренесансът с идеите на хуманизма. Утвърждава се разбирането, че човек е способен да опознае, про- меня и управлява света. Първото доказателство са ВГО. Налагат се модерните виждания за формата на Земята. Усъвършенства се морското и военното дело и се проправят нови търговски пътища. Осъществен е мащабен пренос между Стария и Новия свят на био- логични видове и на микроорганизми – т.нар. “Колумбов обмен”. Урок № 01 начало план на урока 1 2 Велоките географски открития (ВГО) 3 Б. Стопански напредък в Европа Откритията водят до стопански напредък в Европа. С нарастване на населението се увеличават потреблението и производството. Пробива си път отворената капиталистическа икономика, чиито цен- тър се измества от Средиземно море към атлантическите държави. 4 В. Реформацията и Контрареформацията Духовно обновен и замогнъл се, европеецът дръзва да изме- ни отношенията човек – Бог и 1517 г. Мартин Лутър полага началото на Реформацията. Липсата на единен център позво- лявапоявата на множество протестантски течения. Католическата църква отговаря с Контрареформация. Включ- ва умерени реформи, стига се до кървави Религиозни войни. запомни изобра- жения Г. Модернизация на държавата - новите монархии Идеите за суверинитета утвърждава властта на монарсите и държаватасе модернизира, превръща се в централизирана “управленска машина” с ясни граници и територии. Новата монархия заличава феодалния сепаратизъм и дава на кралете абсолютната власт. При Луи XIV Франция става абсолютна монархия, а Англия поема по пътя на конституционната монархия. Филм слайд 1

5 3. Векът на Просвещението
A. Философите Просвещението е подготвено от напредъка на точните науки през XVII в. Отхвърля средновековните догми и предразсъдъци и утвърждава ролята на разума, образова- нието и науката като източници на прогреса и сили за подобряване на обществата. Философите Джон Лок, Франсоа Волтер и Шарл дьо Монтескьо се застъпват за равни права, свобода и собственост, за просветено управление и за разделение на властите. Жан-Жак Русо е за народен суверенитет поставя под въпрос божествената власт на кралете и ари- стократичните привилегии и признава правото на гражданите да свалят неспособните управници Урок № 01 начало план на урока 1 2 Б. Просветените монарси Пруският крал Фридрих II, австрийският император Йозеф II и рус- ката империатрица Екатерина II се обявяват за просветени монарси. Провеждат ограничени религиозни, образователни и административни реформи. 3 4 В. Приложение на просвещенските идеи На 4 юли 1776г. тринайсетте британските колонии в Северна Америка обявяват независимост. САЩ се оформят като федеративна република с президентско управление, разделение на властите и гаранции за основните човешки права. Френската революция от г. разрушава Стария режим и системата на привилегиите и изгражда република отстояваща правата на своите граждани. Наполеон идва на власт 1799 с военен преврат. Чрез мащабни реформи в духа на буржоазните ценности запазва и разширява постиженията на революцията. С успешни войни изнася революцията в цяла Европа. запомни изобра- жения Г. Виенския конгрес 1815 г. През 1815 г. великите сили – слагат край на Наполеоновата империя. Виенския конкрес ( ) въвежда стабилна система на международни отношения – “Европейски концерт”. Тя цели да не допусне революции и войни, но не успява да спре хода на промяната. Филм слайд 1

6 4. Векът на национализма A. Сблъсък на идеи за развитието на обществото През XIX в. модернизацията е напълно подчинена на буржоазната култура и дух. Налагането на идеята за гражданство и появата на общественото мнение променят властовите отношения. Сблъсък на идеи за развитието на обществото поражда модерните идеологии на консерватизма, либерализма, анархизма и социализма. Формира се съвременното разбиране за политика и поли- тически живот. Неизменна част от тях стават конституцията, върховенството на закона, правата и свободите, парламентът, разделението на властите, политическите партии и най-вече нацията. Урок № 01 начало план на урока 1 2 Б. Идеята, че всяка нация трябва да има своя държава След Френската революция не владетелите, а нациите олицетворяват държавите.Във Франция на- цията се определя от признаването на конституционния ред, докато в Германия историята, културата, духът са водещи при появата ѝ. Идеята, че всяка нация трябва да има своя държава, заплашва многонационалните държави. Революции от 1848 г. разширяват гражданските свободи и укрепват силите на национализма. Италия (1861) и Германия (1871) завършват своето обединение. 3 4 Европа 1911 г. В. Превръщането на Европа в център на света Първата индустриална революция развива машинната фабрична система, а Втората се свързва с конвеѝрното производство и но- вите източници на енергия. Пораждат се монополите и кризите. През XIX в. европейците овладяват все повече територии на чужди народи и култури, някой от които с хилядолетна история (поделят си Африка и навлизат в Китай) нагърбвайки се с цивилизаторска мисия. Контролът на търговията, финансите, военната мощ и технологич- ното превъзходство превръщат Европа в център на света. Предизвикателство към Европа отправят САЩ като се превръщат в световна икономическа сила. запомни изобра- жения Филм слайд 1 Колонизация на света,   г.

7 5. Българите през Новото време
A. Промяната на Балканите настъпва по-бавно Балканското възраждане и просвещение се развиват през XVIII- XIX в. в условията на криза и реформи в Османската империя. Гърци и сърби първи формират образовани национални елити и идеологии, водят въоръжена борба за политическа независи- мост и създаване на модерни национални държави. Урок № 01 начало план на урока 1 Б. Българското Възраждане То следва същия път. Общото минало, ре- лигия и език изграждат българската нация. Масовите движения за новобългарска про- света и национална Църква (Екзархия 1870) завършват с успех. Благодарение на Георги Стойков Раковски, Любен Стойчев Каравелов и Васил Иванов Кунчев - Левски от средата на XIX в. се разгръща националноосвободително движение. В резултат на Априлското въстание (1876) и поредната руско- турска война ( ) България възкръсва на политическа- та карта. 2 3 4 запомни В. Успехите в изграждането на модерна държава Берлинският договор на великите сили определя Княжество България като конституционна монархия. Успехите в изграждането на модерна държава позволяват на Княжеството да осъществи Съединението (1885) и да обяви Независимостта си от Османската империя (1908). Те са първите успешни стъпки към българското национално обединение и се полагат основите на съвремеността. изобра- жения Филм слайд 1 слайд 7 Съединението на България, худ. Николай Павлович, 1886 г.

8 1 2 3 слайд 1 Урок № 01 начало план на урока изобра- жения Филм 4
запомни изобра- жения Филм слайд 1


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google