Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 1 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ДЕВЕТИ клас 2 3 4 запомни изобра- жения 9.клас Филм слайд 1

2 Въведение в съвременната история
Раздел I Въведение в съвремеността (начален преговор) Урок № 1 Въведение в съвременната история начало план на урока 1 2 3 1. Предмет и обхват на съвременната история 2. Периодизация на съвременната история 3. Изворите на съвременната история 4 запомни изобра- жения Филм слайд 2

3 1. Предмет и обхват на съвременната история
A. Обща периодизазия на световната история Историците са приели обща периодизация на световната история, която започва от първите ци- вилизации и Античновстта, минава през Средновековието, Новото време и Съвремеността. Тези големи епохи стават все по-кратки. Древната история обхваща четири хилядолетия, Средновековието – едно хиля- долетие. Новото време от XVI до началото на XX в., а съвременната история само век. Урок № 1 начало план на урока 1 2 3 Б. На какво се дължи това “сгъстяване” и “ускоряване на времето? Преди всичко на идейната и технологична еволюция на обществата. Те правят възможни нови скокове в развитието на човечеството, като го “въоръжават” с нови открития и технологии. 4 В. Предмет на съвременната история XX век ражда толкова много изобретения, че прави възмож- ни промени, които преди това са изглеждали фантастика. XX в. човечеството достига до познанието за атома и клетката, запо- чва да усвоява Космоса, създава компютъра, интернет и др. ви- соки технологии, без които днешният живот би бил немислим. Но това е време на непознати в историята световни кон- фликти и масово унищожение на хора. Всички тези явления са част от предмета на съвременната история и я правят интересна и необятна. Тя обхваща не са- мо политическата история, а и идеологиите, културата, нау- тчние и технологичните революции, променили съдбата на милиарди хора, глобалните заплахи на обществата днес. запомни изобра- жения Филм слайд 3

4 2. Периодизация на съвременната история
A. Началото Прието е, че съвременната история на човечеството започва с Първата световна война ( ). Тя е първият глобален конфликт, който по своите измерения,технологична всеобхватност, жестокост, безразсъдност и кръвопролития съперничи само на Втората световна война. Урок № 1 начало Б. Първи период ( ) Направени са научни и технически открития, появяват се радиото и телевизията, модерни течения в литературата и изкуствата. Световната икономика започва да функционира като глобална систе- ма, а възходите и кризите ѝ намират отражение във всички държави. план на урока 1 2 3 4 В. Втори период (до ) Обхваща времето след ВСВ до краха на комунистическите режими. Наречен е Студена война и е доминиран от остро противопоставяне между два враждуващи военно-политически блока ръководени от САЩ и СССР, но заради ядреното оръжие не прераства в “горещ”. Това е времето на освобождаване на колониалните народи, на борба срещу расовата дискриминация, за равенство между половете, и за по-чиста околна среда, които радикално променят облика на света. запомни Г. Трети период Днес се намираме в период, на който науката все още му търси име. Основателни са въпросите: Дали времето след началото на XXI в. се е превърнало вече в история? Част от съвременната епоха ли е то, или е нов етап от развитието на обществото? изобра- жения Филм Какво е мястото на България в тези глобални процеси? Четири войни, три преврата, две чужди окупации и две диктатури. Въпреки това България поема по демократичен път на развитие. слайд 4

5 3. Изворите на съвременната история
A. Днес изворите на съвременната история са повече и от различен произход Kолкото е по-близо до нас една епоха, толкова повече и от различен произход са източниците за изучаването ѝ. Наред с традиционните се появяват и нови: архивни доку- менти, снимки вестници и списания се появяват и нови като документални филми, радио и телевизионни пре- давания, електронни документи. Урок № 1 начало план на урока 1 2 3 Б. Как историците се ориентират в планина от документи? Чрез комбиниране и съпоставяне на различни по вид и произход източници. Чрез критически прочит на противоречиви гледни точки към събитията на XX в. 4 В. Какви умения трябва да придобием в училище? Да разсъждаваме и да дискутираме по проблемни ситуации. да сравняваме и тълкуваме откъси от писмени документи, снимки, произведения на изкуството, филми, карти, таблици, схеми статистически дани. Да търсим да изследваме самостоятелно и обективно допъл- нителни източници. запомни изобра- жения Филм Какво ще разберем изучаваки съвременната история? Историята не се състои само от факти дати, а се интересува преди всичко от процеси, причинно- следствени връзки и зависимости, а понякога и от случайности, предопределили нейния ход. слайд 5

6 1 2 3 слайд 6 Урок № 1 начало план на урока изобра- жения Филм 4
запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 . 1 2 3 слайд 7 слайд 7 Урок № 1 начало план на урока изобра- жения
4 запомни изобра- жения Филм . слайд 7 слайд 7

8 Въпроси и задачи: 1. А 2. В 1 2 3 слайд 8 Урок № 1 начало план на
урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google