Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 31 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 2 3 4 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Раждането на свободна България
Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 31 Раждането на свободна България начало план на урока 1 2 3 1. Aприлското въстание и Източната криза 2. Руско-турската война от г. 3. Санстефански мир и Берлински конгрес 4. ……. 4 запомни изобра- жения Филм Речник: Източната криза, Статуквото, слайд 2

3 1. Aприлското въстание и Източната криза
След временен спад в революционното движение в резултат на екзеку- цията на Васил Левски БРЦК се насочва към въоръжено въстание. Неуспешен опит е направен през септември 1875 г. в Старозагорско. Въстаннически чети водят неравни битки с османска войска. Урок № 31 начало план на урока Б. Априлското въстание е потушено с голяма жестокост На 20 април 1876 г. апостолите от Гюргевския комитет вдигат ново въстание и са превзети няколко подбалкански града, но неедновреме- нното обявяване позволява на османската власт бързо да хвърли срещу тях редовна войска и местни мюсюлмани. Априлското въстание на българите е потушено с изключителна же- стокост: 80 селища са изгорени, избити са над мирни жители. БРЦК в Букурещ  1 2 3 4 В. Източната криза прераства в Български въпрос Репортажите на американския журналист Макгахан и международна анкетна комисия разкри- ват пред света османските престъпления. Буря от възмущения залива Европа – резолюции, про- тести, събиране на помощи. В Англия и Русия се разгръща движение в подкрепа на българите. Политиката на великите сили на запазване на статуквото влиза в остро противоречие с обще- ственото мнение. Българския въпрос излиза на предно място в голямата Източна криза. запомни изобра- жения Г. Цариградската посланическа конференция (декември 1876 – януари 1877 г.) Юни 1876 г. Сърбия и Черна гора обявяват война на Османската империя, но са разгромени. Русия изостава линията на въздържане и оказва натиск на султана за примирие. Последния опит за уреждане на Источната криза по мирен път е Цариградската посланическа конференция, но Портата отхвърля предложенията за автономия на Босна и България. Русия и Австро-Унгария се договарят Австро-Унгария да получи Босна и Херциговина, а Ру- сия – Бесарабия, и да не допуснат създаването на голяма славянска държава на Балканите. Филм слайд 3

4 2. Руско-турската война от 1877-1878 г.
A. Обявяване на войната На 12 април 1877 г. император Александър II обявява вой- на на Османската империя като са привлечени Румъния, Сърбия и Черна гора и е сформирано Българско опълчение. На 15 юни руската армия преминава Дунава при Свищов. Урок № 31 начало план на урока Б. Ход на войната Разделена на три отряда, руската армия освобо- ждава редица селища на север от Стара планина. Предният отряд на ген. Гурко влиза в Търново, преминава Балкана и превзема Стара Загора. Западният отряд освобождава Никопол, но забавянето му позволява на Осман паша да се укрепи в Плевен. С британски кораби от Албания е прехвърлена армията на Сюлейман паша за да помогне на обсадените в Плевен османски войски и след ожесточени сражения си връщат Стара Загора, който е опожарен, а населението му подложено на масово изтребление. 1 2 3 4 В. Защитата на Шипченския проход и освобождаването на Плевен Предният отряд се изтегля към Стара планина и в епичните боеве за защитата на Шипчен- ския проход (9-11 август) срещу армия на Сюлейман паша руските сили и опълченците под командването на ген. Столетов решават изхода на войната. На 28 ноември след пореден опит да пробие блокадата на Плевен, Осман паша се предава с 43-хилядна армия. запомни изобра- Жения Филм Г. Одринското примирие (19 януари 1878 г. ) На 23 декември руската армия освобождава София. На 19 януари 1878 г. руската армия влиза в оставения без защита Одрин и бойните действия се прекратяват със сключване на Одринското примирие. слайд 4

5 3. Санстефански мир и Берлински конгрес
A. Договор в градчето Сан Стефано На 19 февруари (3 март нов стил) 1878 г. Русия принуждава османското правител- ство да подпишепредварителен договор в градчето Сан Стефано. В договора България е определена като автономно княжество с граници, които почти съвпадат с тези на Българската екзархия. Така тя би се превърнала в обширна държа- ва под пряко руско влияние, което проти- воречи на предварителните договорености. Урок № 31 начало план на урока 1 2 3 4 Санстефанска България Б. Берлински конгрес За да се възстанови балансът на Балканите и в Европа, от 1 юни до 1 юли 1878 г. в Бер- лин се провежда международен конгрес на великите сили под председателството на канцлера Ото фон Бисмарк с участието на Османската империя. Според Берлинския договор сключен на 1 (13) юли 1878, върху територията северно от Стара планина и бившия Софийски санджак се оформя автономно кнажество България с площ кв. км. и население около 2 милиона души. запомни изобра- жения Филм слайд 5 Берлински конгрес

6 4. Разпокъсване на Санстефанска България
A. Земите извън Княжество България Южна България (Тракия) под името Изто- чна Румелия остава османска провинция с територия кв.км. и население души, сред които мнозинство са българите. Одринско, Беломорието и Македония са върнати на Османската империя. Северна Добруджа е дадена на Румъния. Нишкият санджак – на Сърбия. Урок № 31 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Кресненско-Разложкото въстание Извън княжеството остават около кв.км. с над 2 милиона българско население. Вестта за Берлинския договор предизвиква ма- сови протести в Княжеството и в останалите под османска власт територии, населени с българи. Най-острата реакция е Кресненско-Разложкото въстание от есента на 1878 г., което Русия не подкрепя, тъй като не желае да наруши договора. запомни изобра- жения В. Берлинския договор – горчиви последици Берлинският договор е международно признание на модерната българска държава, извоювана в национал- ноосвободителното движение и Руско-турската война. Начертава новата политическа карта на полуострова, която не удовлетворява балканските държави и крие опасности за бъдещите им отношения. Филм слайд 6 Разделена България след Берлинския конгрес - литография на Николай Павлович.

7 Помислете, обяснете, обсъдете
Урок № 31 1. Обяснете ролята на Априлското въстание за освобождението на България. 2. Съставете линия на времето на Руско-турската война, като отбележите нейните етапи и важни битки. 3. Сравнете процесда на постигане на автономия и независимост на другите балкански държави и на България и посочете общите закономерности. 4. Обсъдете в контекста на Източния въпрос и съперничеството на великите сили: реалистично ли е било създаването на бъл- гарска държава в границите от Санстефанския ми- рен договор между Русия и Османската империя. начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм слайд 7 император Александър II

8 Подписването на Санстефанския мирен договор, 3 март 1878 г.
Урок № 31 начало план на урока 1 2 3 4 Подписването на Санстефанския мирен договор, 3 март 1878 г. запомни изобра- жения Филм Слайд 8 Паметник на руските воини в гр. Никопол


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google