Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 35 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 2 3 4 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 35 Държави и общество (1870 – 1914) начало план на урока 1 2 3 1. Великите сили (Великобритания и Франция) на границата между два века 2. Великите сили (Втората германска империя и Русия) на границата между два века 3. Парламентаризъм, избирателно право и социални реформи 4. Социалдемокрацията и анархизмът 4 запомни изобра- жения Филм Речник: Лейбъристка партия, Аферата “Драйфус”, Суфражизъм, Социално осигуряване. слайд 1

3 1. Великите сили (Великобритания и Франция) на границата между два века
A. Великобритания – Викторианската епоха Великобритания изживява период на просперитет наре- чен Викторианска епоха по името на кралица Виктория. (р. 1819–1901) най-дълго управлявалия британски монарх. Водещи политически фигури са либерала Уйлям Гладс- тон и консерваторът Бенджамин Дизраели. Двете партии провеждат конституционни и социални реформи, като се редуват в управлението. Икономическата криза от 1893 г. задълбочава пробле- мите на индустриалните работници и открива пътя на тяхното политическо организиране. Урок № 35 начало кралица Виктория план на урока У. Гладстон Б. Дизраели 1 2 3 4 Б. Лейбъристите и “социалната държава” През 1906 г. властта е поета от коалиция на Либералната и младата Лейбъристка партия. Те започват реформенна политика в интерес на обикновените хора. Либералът Девид Лойд Джорж предлага нови, високи данъци върху наследствата и нетрудовите доходи. Мерките са насочени срещу поземлената аристокрация и “старите богатства”. Те слагат край на дългото надмощие на аристокрацията в стопанския и обществения живот. При- ходите от това отиват за социални нужди. Това е същината на проповядваната от лейбъристите “социална държава”- преразпределяне на доходите и грижа за бедните. Девид Лойд Джорж запомни В. Франция със сериозни обществени проблеми Франция трябва да решава сериозни обществени проблеми след за- губата на Фрвенско-пруската война. Политическия живот от 1871 до 1914 г. е нестабилен и на власт се изреждат 47 правителства. В края на XIX в. страната е разтърсена от аферата “Драйфус”, която дълбоко разделя френското общество. Плановете за данъчни реформи пропадат, но разходите за въоръжава- не се увеличават. Икономиката е засегната от стачки. Средната класа обаче се радва на възход. изобра- жения Филм слайд 1

4 2. Великите сили (Втората германска империя и Русия) на границата между два века
Урок № 35 A. Втората германска империя е доминирана от Прусия Втората германска империя, организирана на феодален принцип, е доминирана от Прусия. Власта се упражнява от пруски крал (и германски император) с помощта на юнкерите милитаристи и им- перската бюрокрация. Правителството контролира полицията, армията, администрацията, образованието, периодичния печат. Ото фон Бисмарк остава инперски канцлер (министър-председател) до 1890 г., когато разногласията с новия император Вилхем II ( ) го принуждават да подаде оставка. Вилхем II насочва страната към външна политика на световна експанзия, която да утвърди германското “място под слънцето”. начало план на урока 1 Вилхем II 2 3 1914 г. 4 Ото фон Бисмарк Б. Русия при Алексанър II ( ) и Александър III (1881 – 1894) Русия все повече изостава от Запада и това ясно проличава след Кримската война , когато император Александър II (1855 – 1881) започва реформи. През 1861 г. премахва крепостничеството. Селяните получават около две трети от земите на аристокра- цията, която е обещетена от държавата. Съдебна и административна реформа целят да спре корупцията. След като “царят освободител” е убит от терорист , император Александър III (1881 – 1894) налага суров полицейски режим на цензура и репресии срещу интелигенцията, която иска консти- туция и либерални реформи. запомни изобра- жения Александър II Русия края на 19 в. Филм слайд 1 Александър III

5 3. Парламентаризъм, избирателно право и социални реформи
A. Промени в политическата система Социалните промени водят до промени в политическата система. В кр. на XIX в. в повечето европейски страни се на- лага парламентаризмът и се води борба за разширяване на избирателното право към работниците и селяните. Целта е всеобщо избирателно право за всички пълнолетни мъже. То е “цената”, която правителствата трябва да “платят” за въвеждането на задължителната военна служба. Във Великобритания и други страни се разгаря движение за избирателни права на жените (суфражизъм). До 1914 г. всеобщо избирателно право е въведено в редица държави. Урок № 35 начало план на урока 1 2 3 Суфражетките са участнички в дви-жението за предоставяне на избира-телни права на жените, наречено суфражизъм.за избирателно право на жените, Ню Йорк, 6 май 1912 г 4 Б. Парламентарната демокрация Парламентарната демокрация доказа, че е най-доброто средство за прокарване на реформи в обществото. В Руската и османската империя, където тя не е приета, обществта са в криза и в очакване на разрушителни революции. През януари 1905 г. в Русия избухва революция, която е потушена, но при- нуждава император Николай II (1894 – 1917) да обнародва конституция. Въпреки това Русия си остава най-авторитарната държава на прага на XX в. запомни изобра- жения В. Социалното осигуряване В края на XIX в. в Европа започва въвеждането на социално осигуряване, трудово законодателство и здравеопазване. Към 1900 г. във всички държави освен Русия, действат закони за ограни- чаване на женския и детския труд и за продължителността на работния ден. Великобритания първа въвежда закони за изплащане на пенсии (1908 ) и социално осигуря- ване (1911). Николай II Филм слайд 1

6 4. Социалдемокрацията и анархизмът
A. Организираният социализъм Наред с консерватизма и либерализма на политичес- ката сцена през този период се налага и организира- ния социализъм. Първият интернационал рухва под напора на вътреш- нитеси противоречия. През 1889 г. в Париж е основан Вторият интерна- ционал. В него участват повече работнически организации: от консервативните британски трейдюниони до от- крито революционните марксисти. Целта му е да формира единство и обща посока на социалистическото движение. Но въпреки усилията на международната работни- ческа солидарност работниците остават лоялни към своята държава и нация. Урок № 35 начало план на урока 1 2 Сред известните решения на Втория интер-национал е декларацията за обявяването на 1 май за Ден на труда и на международната работническа солидарност 1889, както и Ме-ждународен ден на жената, отбелязван пър-воначално на 19 март (от 1910 г.), а след Рус-ката революция (1917 г.) на 8 март. Вторият Интернационал поставя началото на меж-дународна кампания за 8-часов работен ден. 3 4 Б. Международния анархизъм В края на XIX в. Европа и Америка са подложени на терор от страна на международния анархизъм. Анархистите се надяват да подтикнат работни- ците към революция с актове на индивидуален те- рор, чиято жертва стават короновани глави и политици. Анархизмът застава в опозиция на властта и йерархичната организа-ция във всички човешки отношения. Aнархизмът се противопоставя на всяка форма на държавност и защитава анархията като алтернати-вна форма на обществено устройство. Флаг на анархо- синдикализма и  анархо-комунизма запомни изобра- жения Филм Черната котка на анархистите слайд 1

7 Помислете, обяснете, обсъдете
Урок № 35 1. Обяснете защо Викторианската епоха във Великобритания е символ на просперитет. 2. Сравнете представените държави през изучения период и посочете пролики и разлики в развитието им. 3. Проследете социалните реформи, които доказват възможностите на представителната демокрация за решаване на сериозни обществени проблеми. 4. Обсъдете доколко социалистическото и анархисткото движение са успешни. 5. Проучете кои държавни глави стават жертва на анархисткия терор в края на XIX в. начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм . слайд 1 слайд 7

8 1 2 3 слайд 1 Урок № 35 начало план на урока изобра- жения Филм 4
запомни изобра- жения Филм слайд 1


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google