Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 12 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 доку- менти изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд № 1

2 Авторитарните режими на Балканите и в Източна Европа
Раздел: Светът от Първата световна война до 1945 г. Урок № 12 Авторитарните режими на Балканите и в Източна Европа начало план на урока 1 2 3 1. От Османската империя към кемалистка Турция 2. Авторитарните балкански режими 3. Източноевропейските авторитарни режими доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Авторитаризъм, Севърски мирен договор, Лозанския мирен договор. слайд № 2

3 1. От Османската империя към кемалистка Турция
A. Севърски мирен договор - краят на империята. Краят на Първата световна война заварва империята в лагера на победените. Страната е окупирана от войски на Антантата. На 10 август 1920 г. тя е принудена да подпише Севърския мирен договор, който е не само национална катастрофа,но и фактически край на империята. Събитията разтърсват осман- ското общество и предизвикват бурен вътрешен конфликт. Урок № 12 начало план на урока 1 2 Б. Мустафа Кемал Ататюрк Изпратеният да стабилизира османската армия в Анадола ген. Мустафа Кемал се обявява срещу съглашателството на султа- нското правителство и повежда съпротива срещу окупаторите. През 1920 г. той свиква алтернативно Велико национално съб- рание в Анкара и съставя временно правителство. Кемалист- ките войски извоюват в Гръцко-турската война ( ). 3 В. Лозански мирен договор . Турция – република С Лозанския мирен договор от 1923 г. Съглашението признава тази победа и правителството на Кемал. Договорът утвържда- ва съвременните граници на държавата. На 29 октомври 1923 г. Турция е провъзгласена за република, а Мустафа Кемал за първи прези- дент. Премахнати са султанът и халифатът. Единствената партия е Народнорепубликанската партия на Мустафа Кемал. По методите на управление режимът е авторитарен. Въпреки това, благодарение на решител- ността на неговия лидер, в Турция са осъществени радикални реформи. Държавата е отделна от мюсюлманското вероизповедание. Въведени са латинската азбука, нов календар и нова метрична система. Не на традиц. мюсюлман. облекло в държав.институции. Избирателни права на жените. Мустафа Кемал доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 3

4 Сърбо-хърватско-словенското кралство
2. Авторитарните балкански режими A. Авторитарните режими на балканите От края на 20-те и през 30-те год. на XX в. в балканските страни се установяват по-твърди или по-меки авторитарни режими, с редица общи черти. В центъра им обикновено стои монархът, който формира безпартийни правителства. Тези режими избягват крайностите – те са антидемократични, но не по-малко се боят от засилващия се фашизъм, в който виждат конкуренция за властта. През 30-те години те засилват репресивния си характер, но все по- настойчиво се стараят да държат и крайнодесните пронацистки групи далеч от властта. Първи балкански класически авторитарен режим е създаден в Сърбо-хърватско-словенското кралство. Урок № 12 начало план на урока 1 Сърбо-хърватско-словенското кралство 2 3 Б. Превратите на Балканите През 1934 г. в България също е извършен преврат, Подобен сцена- рий се разиграва и в Гърция. Там крал Геориос II е свален от престола и през 1924 г. се установява републиканско управление. Но година по-късно и там е извършен преврат, начело с ген. Пангалос, който установява своя диктатура. След поредица от преврати през 1935 г. монархията е възстановена, а през 1936 г. кралят предава властта на ген. Метаксас. Той застава начело на безпартиен авторитарен режим. Твърде сходно се развиват процесите и в Румъния. Крал Карол II съумява да неутрализира както старите традиционни партии, така и набиращата сила профашистка „Желязна гвардия”. През 1938 г. нейните лидери са арестувани и впоследствие убити, а в страната е формиран безпартиен авторитарен режим. крал Геориос II крал Карол II доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд № 4 ген. Пангалос ген. Метаксас

5 3. Източноевропейските авторитарни режими
A. Особеностите в авторитарните режими на изток Авторитарните режими, които се установяват във всички източ- ноевропейски страни (без Чехословакия, където парламентарна- та демокрация се запазва), приличат на балканските, но имат свои особености. Тъй като възникват в държави, ново появили се в резултата на разпадането на Австро-Унгарската и Руската империя, всички те са републики. Такива са Полша, Литва, Латвия и Естония. Изклю- чение е Унгария, която формално е кралство, но без крал – управлява се от регента Миклош Хорти. Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 М. Хорти Европа Б. Местните лидери Другата особеност е свързана с формирането на силни местни лидери, които оглавя- ват режимите. Те спечелват значителна обществена подкрепа със своя национализъм. Типичен пример е режимът з на Юзеф Пилсудски в Полша. При възстановяването на полската държавност през 1918 г. той става временен президент и маршал. Огромна- та му популярност обаче се дължи на победата, която полските войски постигат 1926 г. Пилсудски оглавява успешен военен преврат и се завръща като диктатор на Полша. Юзеф Пилсудски доку- менти изобра- жения В. Златното време на авторитарните режими Авторитарни режими фактически има и преди войните, но и след тях. Златното им време обаче е междувоенният период, когато те избухват в много страни със слаби парламентарно- демократични традиции. Основната причина за това е страхът от болшевизирането на тези държави или от попадането им под пряка власт на Третия райх. изобра- жения Филм Филм слайд № 5

6 Документи: Мустафа Кемал Ататюрк ( ) е роден в Солун. Учи за кратко в религиозно училище, но се посвещава на военното поприще. Завършва Висше военно училище в Истанбул. Участва в Балканските войни, а след това за кратко е военен аташе в България, като до края на живота си остава приятел на страната. През Първата световна война проявява завидна храброст в Дарданелската операция. Решаваща за победата му в Гръцко-турската война е военната помощ, получена от Съветска Русия. Има активна роля в превземането на Смирна (Измир) през 1922 г. и евакуацията на гръцкото и арменското му население. С мащабна реформена дейност преобразува страната си от изостанала автократична империя в модерна национална държава. Крал Александър I Караджорджевич (1888 – 1934) е крал на сърби, хървати и словенци (1918 – 1929) и крал на Югославия до смъртта си. На 6 януари 1929г. в отговор на разразила се политическа криза, отменя конституцията, разпуска парламента и обявява лична диктатура. През 1931г. обявява нова конституция, която съсредоточава огромна власт в ръцете на краля и дава право само на мъжете да участват в изборите. Лично назначава половината от сенаторите, а законите влизат от сенаторите, а законите влизат в сила само след личното му одобрение. Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 6 Крал Александър I Караджорджевич Мустафа Кемал

7 Документи: Мустафа Кемал А. За модерния турски национализъм
Животът и възходът на нацията ни могат да бъдат осигурени от тези концепции, които тя самата е способна да усвои…Ние обаче сме такива националисти, които уважават и почитат всички нации…национализмът ни не е егоистичен, не е надменен, а тъй като сме мюсюлмани, то в съответствие с ислямската концепция стоим на позиция на единството на мюсюлманската общност, което разширява рамките на национализма до необятни предели. .. Б. За отношенията между балканските съседи Днес балканските страни – Албания, България, Румъния, Гърция, Югославия и Турция, са самостоятелни политически единици… Може да се каже, че създадените пред последните столетия сегашни балкански страни, включително Турция, са исторически резултат от постепенното разпадане на Османската империя, погребана накрая в историята. В този смисъл балканските народи имат съвместна история, която обхваща векове. Ако в тази история има печални спомени, то те са общи за всички балкански страни. Частта на Турция в тях не е по-малко горчива… Нечовешка, и в крайна сметка достойна за съжаление, е системата, при която се заставят хората да се хващат гуша за гуша, за да се направят уж щастливи. Единственото средство за ощастливяване на хората са действията и усилията, които водят към взаимно сближение, към взаимно задоволяване на материалните и духовни потребности. Истинското щастие на обществото е възможно само в условията на световен мир, ако се множат и постигат успехи привържениците на този висш идеал. Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Мустафа Кемал слайд № 7

8 Гърция става република
Документи: Господстващата религия в Гърция е на източната православна Христова църква… Свободата на религиозното съзнание е неприкосновена. Правото на обред за всяка позната религия се упражнява свободно под закрилата на законите, доколкото не противоречи на обществения ред и добрите нрави. Ересите са забранени. Гърция става република Урок № 12 Глава II. Форми и основи на държавния строй 1. Гръцката държава е република. Цялата власт произлиза от нацията, съществува за нея и се упражнява по начин, определен от конституцията 2. Законодателната власт се упражнява от Парламента и Сената. 3. Изпълнителната власт се упражнява от президента на републиката чрез отговорни министри. 4. Съдебната власт се упражнява от независимите съдилища, подчинени единствено на закона. .. начало план на урока 1 2 3 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 8

9 Документи: Урок № 12 Марсилският атентат начало Покушението е организирано от Усташа – хърватско националистическо движение, което има за цел създаване на хърватска държава. Изпълнител е Владо Черноземски – активист на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО). Във вторник, 9 октомври 1934г. , крал Александър пристига на официално посещение във Франция, Докато кралят пътува заедно с Барту, Черноземски излиза на улицата и го застрелва в упор. Луи Барту също е улучен и умира от раните си. Това е един от първите атентати, директно записани на филм план на урока 1 2 3 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 9

10 Изображения: 3 1 2 Слайд № 10 Урок № 12 начало план на урока доку-
№ 12 начало план на урока 1 2 3 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Слайд № 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google