Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 34 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 изобра- жения доку- менти изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд 1

2 България в преход към демокрация и пазарна икономика
Раздел: Светът след Втората световна война Урок № 34 България в преход към демокрация и пазарна икономика начало план на урока 1 2 3 1. Падане на Тодор Живков от власт. Начало на прехода 2. Констируционна уредба на Република България 3. Геополитическа преориентация на страната. Приемане на България в НАТО и Европейски съюз изобра- жения доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Политически плурализъм, “Кръгла маса”, Приватизация, Реституция, Програмата “Партньорство за мир”. слайд 2

3 1. Падане на Тодор Живков от власт. Начало на прехода
A. Преврат на г. Т. Живков не дава никакви индикации, че е готов да се раздели с власт- та. Близките му съратници се принуждават да започнат подготовка на вътрешнопартиен преврат срещу него г. Живков е свален като партиен лидер и държавен глава с подкрепата на съветския съюз. Неговото място е заето от Петър Младенов. С падането на Живков приключва цяла епоха в съвременната история на България. Сложен е и край на позорния за страната “Възродителен процес”. Урок № 34 начало план на урока 1 Тодор Живков П. Младенов 2 Б. Желю Желев – първият демократично избран президент След първия свободен митинг в София на обществото поставя искане за от- падане на чл. 1 от Живковската конституция (1971) за ръководната роля на БКП. На г. се състои внушителна демонстрация пред Народното събрание и реплика на Петър Младенов за намеса на танкове предизвикват политически скан- дал и неговата оставка. На г. постът е поверен на лидера на опозицията Желю Желев. Започва разпадане на тоталитарната държава. Формират се опозиционни партии обединени в СДС. 3 В. Политически плурализъм БКП се преименува в Българска социалистическа партия (БСП). Появява се и политическа организация на българските турци и мюсюлмани - Движението за права и свободи (ДПС). По този начин България се завръща към политическия плурализъм и се оформя новата политическа система на прехода. През февруари 1990г. управляващите сядат на Кръгла маса с опозицията, а през юни са проведени и първите сво- бодни избори за Велико народно събрание, което да приеме нова демократична конституция. изобра- жения доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 3

4 2. Констируционна уредба на Република България
A. Новата конституция Първите свободни избори са спечелени от бившата Комунистическа партия. БСП формира самостоятелно правителство начело с Андрей Луканов в условията на бързо влошаваща се икономическа ситуация. На г. се приема новата Конституция на Република България. Освен че утвърждава основните принципи на парламентарната демокрация – разделение на властите, равенство пред закона, защита на човешките права, непрекосновеност на частната собственост. В конституционния текст са поставени гражданските права на свободен избор на местожителст- во, не непрекосновенност на жилището и имота, свобода на съвестта, право на труд, достъпно образование и здравеопазване. Конституцията постановява свобода на политическия избор при 4 годишен парламентарен и пет годишен президентски мандат, независимост на съдебната власт и двуинстанционно съдопроиз- водство, местно самоуправление, осъществявано от изборни кметове и общински съветници. Урок № 34 Андрей Луканов начало план на урока 1 2 3 Б. Смяна на системата След приемането на конституцията Седмото Велико народно събрание се самораз- пуска. Изборите за ОНС на 13 окт г. са спечелени от опозиционната коалиция СДС, с което приключва първият етап от прехода към многопартийна политическа система и парламентарна демокрация. През ян г. са проведени първите свободни избори за президент, спечелени от Желю Желев. Правителството на СДС начело с Филип Димитров си поставя за цел “смяна на системата”- промяна на политическите и икономическите условия, наследени от тоталитарния режим. Приети са закони за чуждестранните инвестиции, за преобразуване на държавни и общински предприятия – т.нар. “малка приватизация”. Чрез закон са осигурени условия за възстановяване на отнетото имущество (реституция) и се създават условия за раздържавяване на банките. изобра- жения доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд 4 Филип Димитров

5 3. Геополитическа преориентация на страната. Приемане на България в
НАТО и Европейски съюз A. Сближаване със САЩ и западните демокрации Във външната си политика правителстеото на СДС поема курс на сближаване със САЩ и западните демокрации. България приз- нава суверенитета на бившите югославски републики Македония, Словения, Хърватия, Босна и Хецеговина. През май 1992 година страната е приета за член на Съвета на Европа, а през декември кандидатства за асоцииране към Европейския съюз. Преговорите за асоцииране завършват успешно през 1995 година и България подава молба за пълноправно членство в ЕС. Урок № 34 начало план на урока Съвет на Европа 1 2 3 Б. Приемане на България в НАТО Паралелно протичат и преговорите с НАТО. Още преди молбата за членство (1997) страната участва в програмата “Партньорство за мир”. На г. заедно с балтийските държави Словакия, словения и Румъния страната ни става пълноправен член на Организацията на Северноантлантическия договор. В. Приемане на България в Европейски съюз Преговорите с ЕС са сложни и подължават 11 години, докато страната изпълни изискванията за работеща пазарна икономика и независима съдебна система, рефор- миране на администрацията и борба с корупцията. На г. България заедно с Румъния е приета за пълнопра- вен член на Европейския съюз. Така тя става част от неговото маща- бно източно разщирение след създаването му през 1957 г. Това събитие бележи края на започналия през 1989 г. преход към пар- ламентарна демокрация и пазарно стопанство и началото на нов период от българската история. изобра- жения доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд 7

6 3 1 2 слайд 5 Урок № 34 начало план на урока изобра- жения доку- менти
Филм слайд 5

7 Документи: Съвет на Европа Флаг на Съвет на Европа
... Урок № 34 начало план на урока 1 2 Съвет на Европа 3 Флаг на Съвет на Европа Съветът на Европа (СЕ) е политическа международна организация на страните от Европа (т.нар. „Голяма Европа“ – 47 страни членки, за разлика от 28 страни членки на Европейския съюз), която работи за целите на европейската интеграция. Организацията насърчава сътрудничеството между всички държави в Европа в областта на правото, човешките права, демократичното развитие и културното сътрудничество. В организа-цията членуват 47 държави с 800 милиона души население и тя е напълно самостояте-лен орган, съществуващ отделно от ЕС. За разлика от ЕС, Съветът на Европа няма правомощия да създава закони. Двете организации споделят общ флаг и химн. Два от най-известните органа на Съвета на Европа са Европейският съд по правата на човека, който прилага Европейска конвенция за защита правата на човека и основ-ните свободи и Съветът на европейската фармакопея, който залага стандартите за фармацевтичните продукти в Европа. Съветът на Европа е създал множество стандарти, харти и конвенции, които улесняват сътрудничеството между европейските държави. изобра- жения доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 6

8 Вестник „Работническо дело“ от 11.11.1989 г.
Изображения: ... Урок № 34 начало план на урока 1 2 3 Горбачов и Рейгън изобра- жения доку- менти Вестник „Работническо дело“ от г. Първият свободен митинг в София на г. изобра- жения изобра- жения Филм Слайд 8

9 Изображения: ... Конституцията на Република България е основният закон на Република България. Приета е на 12 юли 1991 г. от VII Велико на-родно събрание. Според нея България е парламентарна република. Тя е единна дър-жава, в която не се допускат автономни тери-ториални образувания. Конституцията уста-новява основните принципи, върху които се изгражда политическата система на общест-вото – политически плурализъм, разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Тя определя най-важните инсти-туции в държавата: Народно събрание, Министерски съвет, Президент, съдебната система и органите на местното самоупра-вление. В нея са посочени принци-пите на демократичната избирателна система – общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, определени са формите на собственост – частна и публична (държавна и общинска), основните права и свободи на гражданите и основните задължения на гра-жданите, държавният герб и печат, химнът, знамето и столицата на Република България. Урок № 34 начало план на урока 1 2 3 изобра- жения доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 9

10 Тодор Живков - последното интервю (1997г.) 52.13 мин.
Вид е оФилм Урок № 34 начало Тодор Живков - последното интервю (1997г.) мин. план на урока 6 юли 1990 г. Петър Младенов подава оставка мин. 1 2 10 години България в НАТО мин. 3 10 години от членството на България в Европейския съюз мин. Оригинали на 4 български конституции представени в експозицията в НС мин. Желю Желев си спомня мин. изобра- жения Филип Димитров: Горд съм, че признахме Македония мин. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google