Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА."— Препис на презентация:

1 ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

2 БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА Брой ученици - 263 дневна форма /към 30.09.2012г./
Деца в ПИГ – 52; Училище лв. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА : Храна лв. Добавка за МТБ лв. Ресурсно подпомагане лв. Целодневна организация: лв. Учебници лв. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК г лв. от тях целеви средства: - целодневна организация лв. - учебници лв. - Мярка БСЧ лв.

3 ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
1. Обучение на педагогическата колегия -изнесено 600 лева 2. Обучение на педагогическата колегия – в училище 200 лева 3. Квалификация на педагогическия персонал – други институции 800 лева 4. Квалификация на непедагогически персонал – външни институции Обща стойност: 1 800 лева

4 ПРИХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година Неданъчни приходи
Име на § параграф план изпълнение Приходи и доходи от собств. 2400 4 292 3 219 Наем 2405 Всичко

5 РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година
РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 30 СЕПТЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Заплати 100 63,86 по трудово правоотношение 101 Др. Възнаграждения на персонала 200 17 021 9 199 54,05 извънтрудови 202 170,00 100,00 СБКО 205 12 600 8 411 66,75 обезщетения 208 3 251 0,00 други плащания 209 1 000 618 61.80 Задължителни осигуровки - работодател 500 53 695 34 446 64.15 за ДОО 551 27 462 17 861 65.04 за учителски фонд 552 9 094 5 674 62.39 здравно-осигурителни 560 12 464 8 118 65.13 вноски допълнително задълж.осиг. 580 4 675 2 793 59,74

6 РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година
РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 30 СЕПТЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 67 129 50.55 храна 1011 18 093 10 674 59.00 Постелен инвентар и облекло 1013 1 545 1 500 97,09 учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 17 892 15 658 87,51 материали 1015 9 257 7 479 80.79 вода, горива, енергия 1016 27 500 23 350 84.91 външни услуги 1020 13 500 7 801 57.79 текущ ремонт 1030 16 200 0.00 данъци, мита 1040 680 508 74,71 командировки в страната 1051 1 020 159 15,59

7 РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година
РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 30 СЕПТЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 67 129 50.55 Разходи за гл.неуст., нак.лихви 1092 300 0,00 Др.некласиф,в др, парагр, и подпарагр. 1098 26 818 Основен ремонт 51 00 12 000 10 679 88,99 Придобиване на ДМА 52 00 3 500 Компютри и хардуер 52 01 860 Др.оборудване, машини, съоръжения 52 03 1 260 Стопански инвентар 52 05 1 380 ВСИЧКО РАЗХОДИ 59,87

8 РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА Преходен остатък от 2011 година План 2012 година Отчет Изпълнение % Храна 0.00 16 672 10 674 64.02 Учебници 2 700 15 192 15 581 87.08 Мярка БСЧ 1 665 714 42.88

9 СБРЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година
СБРЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година Общо за персонала лв. Педагогически персонал лв. Непедагогически персонал лв.

10 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА."

Сходни презентации


Реклама от Google