Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“"— Препис на презентация:

1 ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“
Отчет за изпълнение на бюджета към год.

2 ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“
наименование параграф Уточнен год. план Тримесечен отчет Отчет - план % отношение трансфер 61-09 498794 150000 348794 30,07

3 Дейност 322 - училище 01-00 01-01 02-02 02-05 02-08 02-09 50-00 05-51
наименование парагра ф Уточнен год. план Тримесеч ен отчет Отчет - план % отношение Заплати - общо 01-00 233302,00 54870,00 23,52 заплати 01-01 Заплати гр. договори 02-02 3500,00 1100,00 -2400,00 31,43 Облекло, СБКО 02-05 15500,00 8492,00 -7008,00 54,79 обезщетения 02-08 318,00 0,00 Болнични работодател 02-09 1500,00 924,00 -576,00 61,60 Задължителни осигуровки от работодател 50-00 72000,00 12236,00 -59764,00 16,99 ДОО 05-51 35000,00 6310,00 -28690,00 18,03 УПФ 05-52 9000,00 1739,00 -7261,00 19,32 ЗОК 05-60 13000,00 2680,00 -10320,00 20,62 ДЗПО 05-80 15000,00 1507,00 13493,00 10,05

4 Дейност 322 - училище наименовани е парагра ф Уточнен год. план
Уточнен год. план Тримесечен отчет Отчет - план % отношение Издръжка – общо 10-00 40716,00 18814,00 -21902,00 46,21 Храна 10-11 5256,00 1728,00 -3528,00 32,88 облекло 10-13 4080,00 0,00 100,00 Учебници и книги 10-14 700,00 131,00 -569,00 18,71 Материали 10-15 7000,00 1986,00 -5014,00 28,37 Вода, горива 10-16 8000,00 -38,35,00 -4165,00 47,94 Разходи за външни услуги 10-20 9000,00 6869,00 -2131,00 76,32 Текущ ремонт 10-30 3680,00 -3680,00 Командировки 10-51 1000,00 185,00 -815,00 18,50

5 Дейност 322 - училище Разходи за застраховка 10-62 2000,00 0,00
Разходи за застраховка 10-62 2000,00 0,00 -2000,00 Платени данъци 19-81 1800,00 -1800,00 Добиване на ДМА 52-00 17997,00 0,00 100,00 Добиване на компютри 52-01 Добиване на стопански инвентар 52-05 Добиване на програмни продукти 53-00 Общо за д-ст 322 386315,00 114751,00 ,00 29,70

6 Дейност 318 – подготвителна група
наименование параграф Уточнен год. план Тримесече н отчет Отчет - план % отношени е Заплати - общо 01-00 49692,00 8181,00 -41511,00 16,46 заплати 01-01 Др. възнаграждения 02-00 5908,00 2861,00 -3047,00 48,43 Облекло, СБКО 02-05 3408,00 1761,00 -1647,00 51,67 Обезщетения 02-08 1800,00 919,00 -881,00 51,06 Задължителни осигуровки от работодател 50-00 14700 1898,00 -12802,00 12,91 ДОО 05-51 7000,00 928,00 -6072,00 13,26 УПФ 05-52 2000,00 350,00 -1650,00 17,50 ЗОК 05-60 2700,00 392,00 -2308,00 14,52 ДЗПО 05-80 3000,00 228,00 -2772,00 7,60

7 Дейност 318 – подготвителна група
наименование парагра ф Уточнен год. план Тримесечен отчет Отчет - план % отношение Издръжка – общо 10-00 41712,00 5764,00 -35948,00 13,82 Храна 10-11 3456,00 1152,00 -2304,00 33,33 Учебници и книги 10-14 1500,00 0,00 -1500,00 Материали 10-15 10000,00 700,00 -9300,00 7,00 Ток, вода, 10-16 15056,00 1612,00 -13444,00 10,71 Разходи за външни услуги 10-20 5000,00 2300,00 -2700,00 46,00 Текущ ремонт 10-30 6000,00 -6000,00 командировки 10-51 -700,00 Общо за д-ст 321 112012 18704,00 -93308,00 16,70

8 Функция „Здравеопазване“
наименование парагра ф Уточнен год. план Тримесечен отчет Отчет - план % отношение Издръжка – общо 10-00 467,00 5,00 -462,00 1,07 медикаменти 10-12 247,00 0,00 -247,00 Материали 10-15 120,00 -120,00 Разходи за външни услуги 10-20 100,00 -95,00 Общо за д-ст 437

9 Дофинансиране Дейност 322-училище
наименование парагра ф Уточнен год. план Тримесечен отчет Отчет - план % отношение Издръжка – общо 10-00 85640,00 0,00 -85640,00 Материали 10-15 20000,00 -20000,00 Ток, вода, 10-16 27643,00 -27643,00 Разходи за външни услуги 10-20 37997,00 -37997,00 Общо за д-ст 322


Изтегли ppt "ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“"

Сходни презентации


Реклама от Google