Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА."— Препис на презентация:

1 ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

2 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА Брой ученици - 262 дневна форма /към 31.03.2014г./
Деца в ПИГ – 147; Училище лв., в т.ч. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА : Храна лв. Добавка за МТБ лв. Целодневна организация: лв. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК г лв. от тях целеви средства: - учебници лв. - Ресурсно подпомагане лв.

3 ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
1. Обучение на педагогическата колегия -изнесено 700 лева 2. Обучение на педагогическата колегия – в училище 200 лева 3. Квалификация на педагогическия персонал – други институции 900 лева 4. Квалификация на непедагогически персонал – външни институции Обща стойност: 2 000 лева

4 ПРИХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 година Неданъчни приходи
Име на § параграф план изпълнение Приходи и доходи от собств. 2400 5 001 1 821 Наем 2405 Всичко

5 РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 година
РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 31 МАРТ 2014г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Заплати 100 60 702 20,69 по трудово правоотношение 101 Др. Възнаграждения на персонала 200 19 300 9 579 49,63 извънтрудови 202 СБКО 205 13 500 9 012 66,76 обезщетения 208 4 500 други плащания 209 1 300 567 43,62 Задължителни осигуровки - работодател 500 64 895 13 498 20,80 за ДОО 551 33 351 6 932 20,78 за учителски фонд 552 10 435 2 278 21,83 здравно-осигурителни 560 14 889 3 058 20,54 вноски допълнително задълж.осиг. 580 6 220 1 230 19,77

6 РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 година
РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 31 МАРТ 2014г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 20 734 17,90 храна 1011 21 500 4 444 20,67 Постелен инвентар и облекло 1013 1 850 учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 2 303 98 4,26 материали 1015 14 808 2 346 15,84 вода, горива, енергия 1016 16 000 7 956 49,73 външни услуги 1020 30 519 5 654 18,53 текущ ремонт 1030 12 000 командировки в страната 1051 800 236 29,50

7 РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 година
РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 31 МАРТ 2014г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 20 734 17,90 Др.некласиф,в др, парагр, и подпарагр. 1098 16 035 Платени данъци, такси и административни санкции 1900 4 000 1 359 33,98 Платени общински данъци, такси, накаателни лихви и административни санкции 1981 Основен ремонт на ДМА 5100 16 000 Придобиване на ДМА 52 00 6 100 Компютри и хардуер 52 01 4 400 Др.оборудване, машини, съоръжения 52 03 1 700 ВСИЧКО РАЗХОДИ 20,38

8 РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА Преходен остатък от 2013 година План 2014 година Отчет Изпълнение % Учебници 2303 98 4,26 Ресурсно подпогане 62

9 СБРЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 година
СБРЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година Общо за персонала лв. Педагогически персонал лв. Непедагогически персонал лв.

10 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА."

Сходни презентации


Реклама от Google