Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ 2012 ГОДИНА.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ 2012 ГОДИНА."— Препис на презентация:

1 ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА Брой ученици - 264 дневна форма /към 31.12.2012г./
Деца в ПИГ – 52; Училище лв. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА : Храна лв. Добавка за МТБ лв. Ресурсно подпомагане лв. Целодневна организация: лв. Учебници лв. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК г лв. от тях целеви средства: - целодневна организация лв. - учебници лв. - Мярка БСЧ лв.

3 ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
ОТЧЕТ 1. Обучение на педагогическата колегия -изнесено 600 лева 2. Обучение на педагогическата колегия – в училище 200 лева 66 лева 3. Квалификация на педагогическия персонал – други институции 800 лева 1 631 лева 4. Квалификация на непедагогически персонал – външни институции 48 лева Обща стойност: 1 800 лева лева

4 ПРИХОДИ 2012 година Неданъчни приходи
Име на § параграф план изпълнение Приходи и доходи от собств. 2400 4 772 Наем 2405 Всичко

5 РАЗХОДИ 2012 година 31 ДЕКЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ %
РАЗХОДИ година 31 ДЕКЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Заплати 100 97,81 по трудово правоотношение 101 Др. Възнаграждения на персонала 200 13 959 11 703 83.84 извънтрудови 202 359,00 100,00 СБКО 205 12 600 10 480 83,17 обезщетения 208 0.00 0,00 други плащания 209 1 000 864 86.40 Задължителни осигуровки - работодател 500 55 192 52 789 95.65 за ДОО 551 27 579 27 291 98.96 за учителски фонд 552 9 139 8 813 96.43 здравно-осигурителни 560 13 770 12 298 89.38 вноски допълнително задълж.осиг. 580 4 704 4 387 93,26

6 РАЗХОДИ 2012 година 31 ДЕКЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ %
РАЗХОДИ година 31 ДЕКЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 83 438 62.88 храна 1011 18 093 15 876 87.75 Постелен инвентар и облекло 1013 1 545 1 503 97,28 учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 17 892 15 735 87,94 материали 1015 10 663 10 193 95.59 вода, горива, енергия 1016 29 500 25 403 86.11 външни услуги 1020 13 877 12 871 92.75 текущ ремонт 1030 16 200 1 066 6.58 данъци, мита 1040 680 508 74,71 командировки в страната 1051 1 020 283 27,75

7 РАЗХОДИ 2012 година 31 ДЕКЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ %
РАЗХОДИ година 31 ДЕКЕМВРИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 83 438 62.88 Разходи за гл.неуст., нак.лихви 1092 300 0,00 Др.некласиф,в др, парагр, и подпарагр. 1098 22 917 Основен ремонт 51 00 12 000 10 679 88,99 Придобиване на ДМА 52 00 3 207 100,00 Компютри и хардуер 52 01 1 368 Др.оборудване, машини, съоръжения 52 03 1 839 Стопански инвентар 52 05 0.00 ВСИЧКО РАЗХОДИ 86,86

8 РАЗХОДИ 2012 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
РАЗХОДИ 2012 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА Преходен остатък от 2011 година План 2012 година Отчет Изпълнение % Храна 0.00 16 672 15 876 95.22 Учебници 2 700 15 192 15 581 87.08 Мярка БСЧ 1 665 100.00

9 СБРЗ 2012 година Общо за персонала 1 002лв.
Общо за персонала лв. Педагогически персонал лв. Непедагогически персонал лв.

10 Преходен остатък към 31.12.2012 год.
Преходен остатък към год. Всичко преходен остатък: лв, в т.ч. Остатък от бюджета лв Целеви средства: лв учебници лв храна лв ресурсно подпомагане лв

11 Проект “УСПЕХ” Преведена сума по проекта 11 100 лв
Преведена сума по проекта лв Временен безлихвен заем от бюджетна сметка лв ВСИЧКО: лв Отчет по параграфи: Заплати лв по трудово правоотношение лв Задължителни осигуровки – работодател лв за ДОО лв за учителски фонд лв здравно-осигурителни лв вноски допълнително задълж.осиг лв Издръжка лв Материали лв Разходи за външни услуги лв Придобиване на ДМА лв Компютри и хардуер лв ВСИЧКО РАЗХОДИ: лв

12 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ 2012 ГОДИНА."

Сходни презентации


Реклама от Google