Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА."— Препис на презентация:

1 ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

2 БЮДЖЕТ 2013 ГОДИНА Брой ученици - 264 дневна форма /към 31.03.2013г./
Деца в ПИГ – 98; Училище лв. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА : Храна лв. Добавка за МТБ лв. Ресурсно подпомагане лв. Целодневна организация: лв. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК г лв. от тях целеви средства: - храна лв. - учебници лв. - Ресурсно подпомагане лв.

3 ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
1. Обучение на педагогическата колегия -изнесено 600 лева 2. Обучение на педагогическата колегия – в училище 200 лева 3. Квалификация на педагогическия персонал – други институции 800 лева 4. Квалификация на непедагогически персонал – външни институции Обща стойност: 1 800 лева

4 ПРИХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година Неданъчни приходи
Име на § параграф план изпълнение Приходи и доходи от собств. 2400 5 001 1 553 Наем 2405 Всичко

5 РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година
РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 31 МАРТ 2013г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Заплати 100 55 441 19,08 по трудово правоотношение 101 Др. Възнаграждения на персонала 200 19 300 7 529 39,01 извънтрудови 202 0,00 СБКО 205 13 500 6 953 51,50 обезщетения 208 4 500 други плащания 209 1 300 576 44.31 Задължителни осигуровки - работодател 500 63 927 12 353 19.32 за ДОО 551 32 924 6 361 за учителски фонд 552 10 540 2 070 19.64 здравно-осигурителни 560 14 350 2 840 19.79 вноски допълнително задълж.осиг. 580 6 113 1 082 17.70

6 РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година
РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 31 МАРТ 2013г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 22 240 19.49 храна 1011 18 993 6 363 33.50 Постелен инвентар и облекло 1013 1 600 0,00 учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 2 311 материали 1015 15 062 724 0.05 вода, горива, енергия 1016 24 996 7 542 30.17 външни услуги 1020 17 115 5 977 34.92 текущ ремонт 1030 5 724 0.00 данъци, мита 1040 1 385 100,00 командировки в страната 1051 800 249 31,13

7 РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година
РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 31 МАРТ 2013г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 22 240 19.49 Др.некласиф,в др, парагр, и подпарагр. 1098 26 123 0,00 Придобиване на ДМА 52 00 7 300 Компютри и хардуер 52 01 5 300 Др.оборудване, машини, съоръжения 52 03 2 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ 97 563 19,70

8 РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА Преходен остатък от 2012 година План 2013 година Отчет Изпълнение % Храна 796 18 197 6 363 33.50 Учебници 2 311 0.00 Ресурсно подпогане 62 264 0,00

9 СБРЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 година
СБРЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година Общо за персонала лв. Педагогически персонал лв. Непедагогически персонал лв.

10 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА."

Сходни презентации


Реклама от Google