Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА."— Препис на презентация:

1 ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

2 БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА Брой ученици - 261 дневна форма /към 30.06.2012г./
Деца в ПИГ – 52; Училище лв. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА : Храна лв. Добавка за МТБ лв. Ресурсно подпомагане лв. Целодневна организация: лв. Учебници лв. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК г лв. от тях целеви средства: - целодневна организация лв. - учебници лв. - Мярка БСЧ лв.

3 ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
1. Обучение на педагогическата колегия -изнесено 600 лева 2. Обучение на педагогическата колегия – в училище 200 лева 3. Квалификация на педагогическия персонал – други институции 800 лева 4. Квалификация на непедагогически персонал – външни институции Обща стойност: 1 800 лева

4 ПРИХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година Неданъчни приходи
Име на § параграф план изпълнение Приходи и доходи от собств. 2400 4 292 2 146 Наем 2405 Всичко

5 РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година
РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 30 ЮНИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Заплати 100 42,86 по трудово правоотношение 101 Др. Възнаграждения на персонала 200 18 246 2 916 15,98 извънтрудови 202 0,00 СБКО 205 13 995 2 298 16,42 обезщетения 208 3 251 други плащания 209 1 000 618 61.80 Задължителни осигуровки - работодател 500 53 676 23 180 43.16 за ДОО 551 27 449 12 010 43.75 за учителски фонд 552 9 094 3 832 42.14 здравно-осигурителни 560 12 458 5 476 43.96 вноски допълнително задълж.осиг. 580 4 675 1 862 39.83

6 РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година
РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 30 ЮНИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 48 516 36.95 храна 1011 18 093 10 674 59.00 Постелен инвентар и облекло 1013 150 0,00 учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 17 892 6 420 35,88 материали 1015 9 257 3 019 32.61 вода, горива, енергия 1016 27 500 22 782 82.84 външни услуги 1020 13 500 5 010 37.11 текущ ремонт 1030 16 200 0.00 данъци, мита 1040 680 508 74,71 командировки в страната 1051 1 020 103 10,10

7 РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година
РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 30 ЮНИ 2012г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 48 516 36.95 Разходи за гл.неуст., нак.лихви 1092 300 0,00 Др.некласиф,в др, парагр, и подпарагр. 1098 26 692 Основен ремонт 51 00 12 000 Придобиване на ДМА 52 00 3 500 Компютри и хардуер 52 01 860 Др.оборудване, машини, съоръжения 52 03 1 260 Стопански инвентар 52 05 1 380 ВСИЧКО РАЗХОДИ 38,72

8 РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА Преходен остатък от 2011 година План 2012 година Отчет Изпълнение % Храна 0.00 16 672 10 674 64.02 Учебници 2 700 15 192 6 343 35.45 Мярка БСЧ 1 665 714 42.88

9 СБРЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 година
СБРЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година Общо за персонала лв. Педагогически персонал лв. Непедагогически персонал лв.

10 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА."

Сходни презентации


Реклама от Google