Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В НУ“ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В НУ“ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА"— Препис на презентация:

1 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В НУ“ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА
делегиран бюджет 2013 година Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина ул. „Климент Охридски“ №60, 0915/28485 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В НУ“ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА 14 октомври 2013 година ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСЕЧИЕ НА година.

2 делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ”
град Бяла Слатина година. ДНЕВЕН РЕД 1.Отчет на директора за изпълнението утвърдения делегиран бюджет на НУ“Христо Ботев” град Бяла Слатина за третото тримесечие на година. ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

3 делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ”
град Бяла Слатина година. Утвърденият делегиран бюджет на НУ“Христо Ботев” град Бяла Слатина за 2013 година, е формиран по утвърдената със Заповед № 127/ г. на кмета на Община Бяла Слатина формула и правила за разпределение между общинските учебни заведения на територията на община Бяла Слатина на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по ЕРС за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за 2013 година. ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

4 СФ= 96,7% * (БУ*ЕРС) +0,3%(ЕРС*БУ*за ЛК) + 3%Р
делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина година. СФ= 96,7% * (БУ*ЕРС) +0,3%(ЕРС*БУ*за ЛК) + 3%Р Компоненти на формулата са: СФ – средства по формулата БУ- брой ученици ЕРС - единен разходен стандарт ЛК – логопедичен кабинет Р - резерв за нерегулярни разходи 96,7% от средствата се разпределят на база ЕРС и брой ученици. 0,3% от средствата се заделят за логопедичен кабинет. 3% от средствата се заделят за Резерва, съгласно който се използват за отстраняване на щети, нанесени от природни бедствия или за отстраняване на аварии, възпрепятстващи ползването на учебната сграда и провеждането на учено-възпитателния процес. ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

5 СФ=96,7% *(БУ*ЕРС) +0,3%(ЕРС*БУ*за ЛК) + 3%Р
делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина година. Съгласно Заповед №142/ г. на Кмета на Община Бяла Слатина е утвърден бюджета на НУ „Христо Ботев“ гр.Бяла Слатина за 2013г. СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА: СФ=96,7% *(БУ*ЕРС) +0,3%(ЕРС*БУ*за ЛК) + 3%Р   Съгласно РМС №20 от г. ЕРС за 2013г. За ученик е в размер на лв. Брой ученици в НУ„Христо Ботев“ гр.Б.Слатина към г.–211ученика. 96,7% = лв. – средства по формулата за училището 0,3% = 913 лв. -Средства за изграждане на логопедичен кабинет 3% = лв. - Резерв ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

6 делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ”
град Бяла Слатина година. СРЕДСТВАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА НА БЮДЖЕТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2013г. : І. Собствени приходи планирани за 2013г. са 250 лв. – за периода са внесени 54,30 лв. /от отпадъчна храна/.   ІІ. Средствата по формулата за формирането на бюджета за 2013г. са в размер на 96,7% лв. ІІІ. Извън средствата по единните разходни стандарти, в бюджета се включват: Средства за извънкласни и извънучилищни дейности в размер на 14 лв. за ученик – лв. Добавка за подобряване на материално-техническата база на училището в размер на 25 лв. на ученик – лв. Добавка за ученици на ресурсно подпомагане в училището в размер на 308 лв. на ученик – 1249 лв. Добавка за подпомагане храненето на учениците от І-ІV клас в размер на 72 лв. на ученик – ,20 лв. ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

7 ІV. Преходен остатък от 2012 г. – 69 158 лв.
делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина година. ІV. Преходен остатък от 2012 г. – лв. V. Дофинансиране от първостепенния разпоредител: Предоставени средства за учебници и учебни помагала на учениците от І да VІІ клас в общообразователните училища за 2013 година, в размер на лв. Предоставени средства за реализиране дейностите по НП “ На училище без отсъствия”, мярка “ Без свободен час” за периода до са в размер на 329 лв. Предоставени средства за реализане на дейности по НП “ На училище без отсъствия”, мярка “ Без свободен час” за периода до в размер на 343 лв. Предоставени средства за изпълнение на НП “ Информационни и комуникационни технологии в училище” за осигуряване на високоскоростна инф. свързаност в размер на 157 лв. ОБЩА СУМА НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ на бюджета е в размер на лв. / с натрупване/ ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

8 §02 08 – Обезщетения с характер на възнагр-я – намален с 8 000 лв.
делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина година. ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА Г. През периода са извършени компенсирани промени в разхода по бюджета на НУ „Христо Ботев”. 1. Към дата г., съгласно Заповед № 53/ г., както следва:  §01 00 – Заплати на персонала, зает по труд. и сл. павоотн-я – намален с лв. §02 08 – Обезщетения с характер на възнагр-я – намален с 8 000 лв. §10 14 – Уч. и научноиз. разх. и книги за библ. – намален с лв. §10 15 – Материали – увеличен с лв. §10 20 – Разходи за външти услуги – увеличен с лв. §10 30 – Текущ ремонт – намален с лв. §10 51 – Командировки в страната – намален с лв. ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

9 §10 15 – Материали – увеличен с 5 000 лв.
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ ГРАД БЯЛА СЛАТИНА 2013 Г. 2. Към дата г., съгласно Заповед № 497/ г., както следва:  §10 15 – Материали – увеличен с лв. §10 20 – Разходи за външни услуги – лв. ОТЧЕТ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ“ХРИСТО БОТЕВ ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА.

10 делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ”
град Бяла Слатина година. § Заплати за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения планирани за 2013г. са в размер на лв., изразходени лв., в т.ч.: § ФРЗ – лв. § Други възнаграждения и плащания на персонала – планирани за 2013г. са в размер на лв., изразходени лв., в т.ч.: §02 02-Персонал по извън-трудови правоотношения/граждански договори/- 600 лв. § Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение – лв. § Обезщетение с характер на възнаграждение /обезщетения за отпуск/– 117 лв. § Други плащания и възнаграждения /обезщетение 3 дни работодател/–227 лв. ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

11 делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ”
град Бяла Слатина година. § Задължителни осигурителни вноски от работодателя. Планирани – лв., изразходвани – лв., в т. ч.: § ДОО – лв. § УПФ – лв. § ЗО – лв. § ДЗПО – 1 173лв. § Издръжка. Планирани – лв., изразходвани лв., в т. ч.: § Уч. и научноиз.разх. и книги за библиотека – лв., в т. ч.: ЗУД за началото на уч. година 2013/2014 – 131 лв.; Учебници и учебни помагала – лв. ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

12 делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ”
град Бяла Слатина година. § Материали – изразходвани лв., в т.ч.: Канцеларски материали – 432 лв. Ел. материали – 114 лв. Перилни и почистващи материали – 264 лв. Строителни материали – лв. Шкафове – лв. Тонер касета – 170 лв. Кошчета за разделно събиране – лв. § Вода, течно гориво и ел.енергия – изразходвани 368 лв., в т.ч.: - Ел.енергия – 291 лв. - Вода –77 лв. ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

13 делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ”
град Бяла Слатина година. § Разходи за външни услуги – изразходвани лв., в т.ч.: Интернет СИМ НЕТ, БТК и мобилен интернет Виваком – 591 лв. СОД – 180 лв. Зареждане тонер – 109 лв. Пощенски услуги – 24 лв. Ремонт на вертикална планировка – лв. Пътни разходи на пътуващ учител – 77лв.   Такса поддръжка счетоводна програма „Конто 66“ – 100 лв. ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

14 делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ”
град Бяла Слатина година.  § Командировки в страната – 436 лв.  ОБЩА СУМА НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ е в размер на лв. ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

15 делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ”
град Бяла Слатина година. От отчетените планирани и разходени средства е видно, че няма неразплатени разходи за отчетния период.  Съгласно разпоредбата на чл. 112 на ПМС № 1/ г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. НУ „Христо Ботев“ гр.Бяла Слатина е публикувало на интернет страницата си информация за изпълнението на утвърдения бюджет и отчета за изпълнението му за сведение на заинтересованите лица. ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.

16 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина година. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 14 ОКТОМВРИ 2013 Е.Йорданова ОТЧЕТ на делегиран бюджет на Начално училище“Христо Ботев ” град Бяла Слатина трето ТРИМЕСеЧИЕ НА година.


Изтегли ppt "ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В НУ“ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА"

Сходни презентации


Реклама от Google