Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Делегираните бюджети в образованието през 2016 г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Делегираните бюджети в образованието през 2016 г."— Препис на презентация:

1 Делегираните бюджети в образованието през 2016 г.
Делегираните бюджети в образованието през 2016 г.

2 Основни нормативни актове:
Закон за ДБРБ за 2016 г., Закон за публичните финанси Закон за народната просвета (§41а и §41б); Решение № 276/2015 (изм. РМС № 859/2015 г.) за приемане на стандарти за финансиране на делегираните дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.; ПМС № 380 от 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2016 г. указание на МФ за бюджет 2016 г. указание на МОН и МФ за прилагане на делегирани бюджети за 2016 г.;

3 Решение № 276 от 2015 г. (изм. РМС № 859/2015 г.)
Решение № 276 от 2015 г. (изм. РМС № 859/2015 г.) Запазва се разделението на делегирани и местни дейности в образованието; Еднакви са размерите на стандартите на общинските и държавни училища и детски градини; Определени са нови размери на стандартите през 2016 г. – с около 1% ръст; Запазен е размерът от 2015 г. на доълващите стандарти.

4 Решение № 276 от 2015 г. (изм. РМС № 859/2015 г.)
Решение № 276 от 2015 г. (изм. РМС № 859/2015 г.) Видове стандарти за детските градини: дете в яслена група на ОДЗ; дете на 3 и 4 години ; дете в целодневна подготвителна група в ЦДГ/ОДЗ или училище; дете в полудневна подготвителна група в ДГ или училище; дете в специална детска градина

5 Решение № 276 от 2015 г. (изм. РМС № 859/2015 г.)
Решение № 276 от 2015 г. (изм. РМС № 859/2015 г.) Стандартите на училищата - общообразователни, специални, спортни и професионални училища включват всички текущи разходи. Стандарти за общообразователните училища разпределят общините в 7 групи - Столична община се финансира по стандарти от 3 групи /за училищата от районите Нови Искър, Банкя и Панчарево.

6 Решение № 276/2015 г. (изм. РМС № 859/2015 г
Решение № 276/2015 г. (изм. РМС № 859/2015 г.) извънучилищни педагогически учреждения ПМС № 4 от 2016 г. за финансово подпомагене на извънучилищните педагогически учреждения увеличени са размерите на финансирането около 80%; при определяне на средствата се включват всички ученици от общински и държавни училища; подготвена е промяна в размера на стандарта на обсерваториите.

7 Решение № 276/2015 г. (изм.РМС № 859 от 2015 г.) – допълващи стандарти
за деца и ученици на ресурсно подпомагане за целодневна организация на учебния ден в І–VI клас и в средищните училища; подпомагане храненето на децата в подготвителните групи детските градини и в училища, и на учениците до ІV кл.

8 средствата могат да се използват за капиталови разходи.
Решение № 276 от 2015 г. (изм. РМС № 859/2015 г.) – допълващ стандарт за материална база разпределя се от ПРБ между училищата на база броя на учениците в дневна форма на обучение; средствата могат да се използват за капиталови разходи. 8

9 Решение № 276 от 2015 г. (изм. РМС № 859/2015 г
Решение № 276 от 2015 г. (изм. РМС № 859/2015 г.) - допълващи стандарти за 2016 г. за ученик в комбинирана форма на обучение; отпада стандарта за финансиране на извънкласните дейности

10 Разпределение на средствата в образованието чл.41а, ал.1 и ал.2 от ЗНП
1. Централен бюджет към ПРБ - Единен стандарт * Брой деца/ученици 2. ПРБ към училище, ДГ, общежитие - по формула за всяка бюджетна дейност.

11 ПРБ разпределя средствата по стандарти с формула и утвърждава:
формули за всяка дейност до г., които не се променят до края на годината; реда за разпределяне на средствата по компоненти; правила за промени в разпределение на средствата – при изменение на броя на децата/учениците или на стандартите;

12 ПРБ съгласно чл. 48 от ПМС № 380/2015 г.
ПРБ съгласно чл. 48 от ПМС № 380/2015 г. публикува до 10 март 2015 г. разпределението на средствата по звена и по компоненти за всяка дейност; предоставя на директорите информация за разпределението на средствата по звена; утвърждават бюджетите на училища и детски градини съгласно разпределението по формулата – чл.13 от ПМС 380/2015 г.

13 Компоненти на формулите на училища, детски градини и общежития
Компоненти на формулите на училища, детски градини и общежития Формулите се състоят от основни и допълнителни компоненти в съотношение 80:20 помежду им; Във формулите на детските градини и училищата задължително има допълнителен компонент за условно-постоянни разходи (41а, ал. 6 от ЗНП);

14 на всяко училище - по 27 000 хил. лв.;
Условно-постоянни разходи /УПР/ във формулата за разпределение на средствата по стандарти – чл.12 от ПМС № 380 от 2015 г. на всяко училище - по хил. лв.; на всяка детска градина - по хил. лв.; при надвишаване на 16 % от средствата по стандарти - в по-малък размер УПР; на защитените училища може да не се определят такива средства.

15 Допълнителни компоненти във формулата
ПРБ може да предвиди: до 3 на сто от средствата по стандарти за дейността - за резерв за нерегулярни разходи; до 0,5 на сто от средствата по стандарти за училищата или детски градини - за логопедични кабинети;

16 Общините включват като бюджетен кредит в бюджета на училищата и разходи за сметка на:
Установеното към края на 2015 г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното училище /преходни остатъци/; Собствени приходи на училищата; Допълнителното финансиране на маломерните паралелки; Средствата за защитените училища.

17 Преходни остатъци от 2015 г. Следва да бъдат възстановени на общинските училища и детски градини до г. За държавните училища –до 31 март 2016 г.

18 ПРБ предоставят на училища и детски градини средствата
ПРБ предоставят на училища и детски градини средствата в срок до 7 работни дни от получаването им МФ /чл.46 от ПМС № г./ Средствата по стандарти, разпределени с формули; Целевите средства.

19 При неизпълнение на делегирани средствата по стандарти.
По предложение на МОН може да се намали със сумата на неизпълнението размера на трансфера към ПРБ При невъзстановяване на училищата, детските градини и обслужващите звена на преходните остатъци от 2015 г.; на собствените приходи. При неизпълнение на делегирани средствата по стандарти.

20 Права на директорите на училища и детски градини на делегиран бюджет
Директорите са второстепенни разпоредители с бюджет /без Столична община/; Определят самостоятелно персонала, броя на паралелките и групите в училището, преподавателската натовареност и индивидуалните възнаграждания на персонала. Разпореждат се със средствата на училището; Извършват компенсирани промени по бюджета си до 3 дни преди края на всяко тримесечие;

21 Капиталови разходи на училища и детски градини /чл.51 от ПМС 380/
Капиталови разходи на училища и детски градини /чл.51 от ПМС 380/ Директорите могат да се извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи от делегирания бюджет на училището/детската градина за сметка на: 1. остатъци от предходни години /без целевите средства/; 2. собствени приходи 3. субсидия – по формула. 21

22 Директорът на училище, детска градина
Длъжен всяко тримесечие да предоставя информация на колектива и настоятелството за изпълнението на бюджета си– чл.53 от ПМС № 380/2015г.

23 Допълнително финансиране – целеви средства и програми
за компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал; осъществяване на закрила на деца с изявени дарби; транспорт до средищни училища на учениците до 16 години; безплатни учебници до VІІ клас; национални програми

24 Благодаря Ви за вниманието!
Мариана Мотева – тел /2254 е-mail:


Изтегли ppt "Делегираните бюджети в образованието през 2016 г."

Сходни презентации


Реклама от Google