Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

за изпълнението на делегирания бюджет на ОУ”Найден Геров” – Бургас

Сходни презентации


Презентация по темата: "за изпълнението на делегирания бюджет на ОУ”Найден Геров” – Бургас"— Препис на презентация:

1 за изпълнението на делегирания бюджет на ОУ”Найден Геров” – Бургас
ИНФОРМАЦИЯ ОТЧЕТ за изпълнението на делегирания бюджет на ОУ”Найден Геров” – Бургас към година Общо събрание г.

2 ПРИХОДИ 30.06.2014год. Трансфери 6100 1102555 585691 6109 Всичко
ПРИХОДИ год. Трансфери Име на § параграф план изпълнение Трансфери, субсидиии 6100 585691 Вътр.трансф.- Първост.разпоредител 6109 Всичко Общо събрание г.

3 ПРИХОДИ 30.06.2014 год. Операции с финансови активи и пасиви
ПРИХОДИ год. Операции с финансови активи и пасиви Име на § параграф план изпълнение Депозити и средства по с-ки 9500 -43025 Остатък в левова равностойност 9502 Налични по с-ки в края на периода 9507 Налични в лв.равностойност по вал.с-ки 9508 Общо събрание г.

4 РАЗХОДИ 30.06.2014 год. Общо събрание 12 .09.2014г. 30 юни 2014г. ПЛАН
30 юни 2014г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Заплати 100 676880 281046 41,52 по трудово правоотношение 101 Др. Възнаграждения на персонала 200 48300 34555 71,54 извънтрудови 202 2700 2357 87,3 СБКО 205 41600 28668 68,91 обезщетения 208 1000 други плащания 209 3000 2530 84,33 Задължителни осигуровки - работодател 500 151116 62227 41,18 за държавно 551 72560 32357 44,59 за учителски фонд 552 25995 10496 40,38 здравно-осигурителни 560 34385 14250 41,44 вноски допълнително задълж.осиг. 580 18176 5124 28,19 Общо събрание г.

5 РАЗХОДИ 30.06.2014год. Общо събрание 12 .09.2014г. 18677 30 юни 2014г.
30 юни 2014г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 200765 137207 68,34 храна 1011 28656 15911 55,52 медикаменти 1012 600 учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 18677 18562 99,38 материали 1015 28399 17219 60,63 вода, горива, енергия 1016 50313 33677 66,93 външни услуги 1020 29100 23210 79,76 текущ ремонт 1030 38000 26893 70,77 данъци, мита,такси 1900 1500 1341 89,40 командировки в страната 1051 303 29,71 ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО 1013 5600 697 12,45 застраховки 1062 735 73,50 Общо събрание г.

6 РАЗХОДИ 30.06.2014 год. Общо събрание 12 .09.2014г.
РАЗХОДИ год. Придобиване на ДМА §§ план изпълнение изпълнение в % - Компютри и хардуер стоп. инвентар ОБЩО РАЗХОДИ: ,89 Общо събрание г.

7 Благодаря за вниманието! Общо събрание г.


Изтегли ppt "за изпълнението на делегирания бюджет на ОУ”Найден Геров” – Бургас"

Сходни презентации


Реклама от Google