Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА"— Препис на презентация:

1 ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на делегирания бюджет на ОУ „Граф Н. Игнатиев“ с. Граф Игнатиево ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

2 БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА Брой ученици - 148 дневна форма /към 31.12.2018г./
Деца в ПИГ – 133; Училище лв., в т.ч. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК г лв. от тях целеви средства: лв. - проект „С грижа за всеки ученик“ лв. - транспорт учители лв. - дейност лв. - спрени семейни помощи лв. - превоз ученици дейност лв. т

3 КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
1. Обучение на педагогическата колегия -изнесено 2. Обучение на педагогическата колегия – в училище 0лева 3.Квалификация на педагогическия персонал – други институции 1120лева 4. Квалификация на непедагогически персонал – външни институции 80лева Обща стойност: 1200лева

4 ПРИХОДИ КЪМ 30.06.2019 година Неданъчни приходи
Име на § параграф план изпълнение Приходи и доходи от собственост 2406 1999 Наем 2405 616 462 Други неданъчни приходи /тр.документи/ 3619 Всичко 2615 2461

5 РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 година
РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 30 ЮНИ 2019г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Заплати 100 306694 132489 43.20 по трудово правоотношение 101 Др. възнаграждения на персонала 200 20310 13001 64.01 извънтрудови 202 3004 100.00 СБКО 205 16000 8691 54.43 обезщетения 208 други плащания 209 1306 Задължителни осигуровки - работодател 500 73500 30943 42.10 за ДОО 551 38000 16017 42.15 за учителски фонд 552 11500 4857 42.23 здравно-осигурителни 560 6626 41.41 вноски допълнително задълж.осиг. 580 8000 3443 43.04

6 РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 година
РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 30 ЮНИ 2019г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 116402 40673 34.94 храна 1011 16000 6651 41.56 Постелен инвентар и облекло 1013 1505 100.00 учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 6149 2216 36.04 материали 1015 12720 1875 14.74 вода, горива, енергия 1016 20000 7352 36.76 външни услуги 1020 59028 20569 34.85 текущ ремонт 1030 командировки в страната 1051 505 50.50 разходи за застраховки 1062 0.00

7 РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 година
РАЗХОДИ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА година 30 юни 2019г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 116402 40673 34.94 Др. разходи за СБКО 1091 Др.некласиф,в др. парагр. и подпарагр. 1098 408 0.00 Платени данъци, такси и административни санкции 1900 1536 906 58.98 Платени общински данъци, такси, накаателни лихви и административни санкции 1981 1500 60.40 Основен ремонт на ДМА 5100 Придобиване на ДМА 52 00 Инфраструктурни обекти 52 06 Други ДМА 52 19 ВСИЧКО РАЗХОДИ 527069 218030 41.37

8 РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2019 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
РАЗХОДИ КЪМ година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА Преходен остатък от 2018 година План 2019 година Отчет Изпълнение % Храна Транспорт учители 1990 6008 2778лв. 34.73 СБРЗ КЪМ година Общо за персонала лв. Педагогически персонал лв. Непедагогически персонал лв.


Изтегли ppt "ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА"

Сходни презентации


Реклама от Google