Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Отчет по бюджета на 119 СОУ към г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Отчет по бюджета на 119 СОУ към г."— Препис на презентация:

1 Отчет по бюджета на 119 СОУ към 30.06.2015 г.
Отчет по бюджета на 119 СОУ към г. 1

2 Нормативна уредба ПМС №8/ г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. Заповед РД / г. на кмета на град София

3 Формула за 119 СОУ : Начален бюджет за 2015 г.: 2104177 лв.
93.3%/Единен Разходен стандарт 1310 лв. Х 1402/ ученици в дневна форма= лв. Единен разходен стандарт 2635 лв. Х 1 ученици индивидуална форма =2635 лв.; Единен разходен стандарт 320 лв. Х 2 ученици самостоятелна форма=640 лв.; Админ. разходи=27000 лв. Преходен остатък от 2014 г.=39798 лв. /в.т.ч. делегиран бюджет: 2747 лв.; трансп.р-ди педаг.перс.l;проекти: 327 лв., целеви средства -закуски лв.; стипендии: лв./ Елементи по формулата

4 В началния бюджет са включени и следните добавки извън формулата:
за подобряване на материална база лв. (по 25 лв. на 1 ученик в дневна форма на обучение); за подобряване храненето на учениците от 1-4 ти клас лв. (по 72 лв на ученик); за осигуряване целодневно обучение на учениците от 1-ви до 4-ти клас лв. (по 520 лв. на ученик ); Общ начален бюджет 2015г лв. Утвърден начален бюджет лв.

5 Заплати по трудови правоотношения и други допълнителни трудови възнаграждения
Бюджет и отчет към г.: лв. / лв. Осигуровки от работодател: лв. / лв.

6 Други планирани разходи:
Предст. и раб. облекло Предст.облекло План / Отчет 230 / ч;разлика м/у изпл.сума на нови учители и възст.на напуснали/ предст.обл.е изпл.авансово през 2014г. раб.обл.НП План/Отчет 7350/438 Вода,ТЕЦ, енергия План / Отчет 50000 / 15830 ff ff Квалификация План / Отчет 10980 /1247 лв. Командировки План 500 / 0,00 лв. Застраховка сграда и имущество План / Отчет 5183 / 5183 лв. Учебни материали План 1100 /423 лв. Външни услуги План / Отчет 39821 / лв. в т. ч. охрана, тел. разх., трансп., софт., труд, мед./1888,00/ и др.. Разходи за материали План / Отчет 10000/ 4056 лв. 6

7 Поевтиняване храната на учениците
План: лв.; Отчет: лв. (закуски на ученици от 1-4 кл.) Стипендии: План: лв.; Отчет: лв.; Учебници и учебни материали: Отчет: лв./изпл.аванс40%по договор/

8 Средна брутна заплата Средната брутна месечна заплата на 1 лице от педагогическия персонал /ПП/ по щат от г. е лв. (при численост на педагогическия персонал 98 ,50чов.) Средната брутна месечна заплата на 1 лице от непедагогически персонал /НП/ по щат от г. е лв. (при численост на непедагогическия персонал 21 чов.) Лекторски часове план /изпълнение: / лв. Лекторските възнаграждения са включени в общия план и отчет на средствата за работни заплати. Граждански договори план / отчет 4125/4125 лв. 8

9 Други възнаграждения Диференцирано заплащане за учебната 2014/2015 г.: 3% план / лв. ДТВ за празници 3 пъти годишно*200,00лв.: по план лв.Изплатено ДТВ за г лв. Изплатени възнаграждения на учители,участвали в провеждането на екскурзии и зелени училища /до гр.Перник; Копривщица;Плевен;Пазарджик ;Русе; Троян и Добринище лв. Средствата са включени в общото изпълнение на плана и отчета на ФРЗ за 2015 г. Коригиран бюджет с изплатени болнични за сметка на работодателя: лв.; отчет към г. – лв. Изплатени обезщетения по чл.222 от КТ /за пенсиониране на служители/ в размер на лв.; Изплатени обезщетения по чл.224 от Кт за неизползван платен отпуск на напуснали служители в размер на лв.; Средства за СБКО: план лв. /отчет лв.

10 Текущ ремонт План лв.; Отчет % аванс за ремонтни дейности; Разходи за медикаменти план и отчет лв.; Други разходи План лв.в.т.ч.1500лв.неусвоено дарение от минали години. Екскурзии и зелени училища и командировки: Актуализиран план ,00; отчет ,00; Изплатени са заемообразно от бюджета извършени разходи за ЕП»Коменски»за:Командировки в чужбина:7913,00лв.;Застраховки-16,00 лв.Сумите ще бъдат възстановени веднага след доплащане на 20% от договора по Еп»Коменски»

11 Проекти ”Без свободен час“ - преходен остатък от 2014 г.: 327.00 лв.
”Без свободен час“ - преходен остатък от 2014 г.: лв. Отчет към г лв.;в.т.ч: изплатени възнаграждения лв.; осигуровки – лв.

12 Проекти “Успех”: преходен остатък от 2014 г ,00 лв.; разходени към г лв., в т.ч. за: възнаграждения лв; Осигуровки лв. ; материали лв. външни услуги лв.;

13 Проекти Международни програми и проекти „Коменски“
Преходен остатък от 2014 г лв. Разход към г.: лв.; Сумата лв.,включена в горепосочения разход е финансирана заемообразно от Бюджета на училището и е отчетена там.Тя ще бъде възстановена ,след превеждане на останалите 20% от договора по ЕП“Коменски“ Европейски проект “Еразъм+“ Разход към г.: лв. Преходен остатък от 2014 г.: лв.

14 Бюджет Неделегиран бюджет - 97872.00 лв.
Утвърден бюджет към г.по всички дейности: лв.(дейност 322 «Общообразователни училища»): общо лв. (коригиран със заповеди на Столична община: №21/ г лв.за стипендии;№275/ г.за приходи от екскурзии и мероприятия ;№464/ г лв.за текущ ремонт и подобряване на МТБ) в т.ч: Делегиран бюджет: ,00 лв. Отчет към г лв. (в т.ч. заплати; осигуровки; болнични; облекло; СБКО; вода; гориво; ел. и топлоенергия; външни услуги; квалификация; материали; застраховки,външни услуги и др. разходи Неделегиран бюджет лв. Отчет към г лв.; (включени: разходи за стипендии, закуски за ученици от 1-ви до 4-ти клас; за учебници и учебни материали;проект ”Без свободен час” Бюджет-Дейност 389-Други дейности на образованието лв.(зап.№218/ г лв. трансп.р-ди за пътуващи учители и прех.ост-к лв.от 2014г. ) Отчет към г лв. Бюджетът е актуализиран със заповеди на директора за извършени компенсирани промени по плана за разходите към г.,съгл.чл.41 б,ал.1,т.2 от ЗНП.

15 Диян Стаматов - Директор stamatov2001@abv.bg
Валя Захариева - Гл. счетоводител Диян Стаматов - Директор


Изтегли ppt "Отчет по бюджета на 119 СОУ към г."

Сходни презентации


Реклама от Google