Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ"— Препис на презентация:

1 ДОГОВОР № BG161PO001/1.4.-05/2009/010 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Инвестираме във Вашето бъдеще Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Инвестираме във Вашето бъдеще!

2 Проект : „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: лв лв. – безвъзмездна помощ от която 85 % от Европейски фонд за регионално развитие, 15 % национално съфинансиране лв. - финансиране на Община Лясковец, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 24 месеца 16 Юли 2010 г. – 16 Юли 2012 г.

3 Основна цел на проекта:
Проект : „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Основна цел на проекта: Подобряване на физическата и жизнена среда на град Лясковец като предпоставка за устойчиво и интегрирано развитие и високо качество на живот, труд и инвестиции Специфични цели: Да се подобри физическата среда на град Лясковец, като условие за адекватно функционално и структурно развитие, отговарящо на потребностите на жителите и стопанските субекти; Да се повиши привлекателността и сигурността на средата на живот, труд и инвестиции в град Лясковец и повишаване качеството на живот. Да се осигури екологична, достъпна и здравословна жизнена среда предполагаща интегриране на групите в неравностойно положение.

4 Проект : „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Включени обекти: Възстановяване и озеленяване на централни паркови зони в град Лясковец – реконструкция на Голям и малък градски парк. Предвижда се реконструкция на настилки, изграждане на детска игрова зона, изграждане на поливни системи и водни площи, подмяна на осветление, възстановяване на чешма. Рехабилитация на централни градски улици – като ще бъдат рехабилитирани 1900 м улична мрежа включваща улиците „Трети март”, „Иван Касабов”и прилежащите улици към Централен площад. Изграждане на пешеходни зони, обществени зони за отдих и благоустрояване на квартал 5 – има за цел да подобри и благоустрои 4233 м2 от Централен площад на град Лясковец. Благоустрояване в квартал 5 (Черникова бара) – възстановяване и преустройство на обществена зона за отдих със спортна и детска площадка – обхващащо изграждане зона за обществен отдих, детски площадки за деца от 3 до 12 годишна възраст, възстановяване на спортна площадка.

5 Проект : „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Дейности по проекта: Дейност 1 - Организация и управление на проекта; Дейност 2 - Избор на изпълнители на проектните дейности; Дейност 3 - Оповестяване стартирането на проекта; Дейност 4 - Възстановяване и озеленяване на централни паркови зони в гр. Лясковец; Дейност 5 - Рехабилитация на централни градски улици; Дейност 6 - Изграждане на пешеходни зони, обществени зони за отдих и благоустрояване на квартал 5; Дейност 7 – Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол; Дейност 8 - Дейности по визуализация и публичност; Дейност 9 - Мониторинг, финансов одит и отчетност на проекта.

6 Проект : „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Реконструкция на Голям градски парк Площ ,5 дка ; Най-обширната озеленена градска територия, Изграден преди повече от 35 години; Амортизирана алейна мрежа ; Недостатъчна и на места липсваща растителност ; Заболели дървета, загубили декоративните си качества; Изграденият детски кът е амортизиран и морално остарял; Недостатъчен брой на пейките и на кошчетата за смет; Компрометирано и липсващо осветление. Състояние в момента

7 Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Предвидени дейности в Голям градски парк Реконструкция на настилки - изграждане на кв. м. алейна мрежа; Възстановяване на съществуваща растителност и озеленяване на кв.м. зелени площи; Засаждане на иглолистни и широколистни дървета и храсти; Изграждане на две водни площи – декоративен воден фонтан и каскада на три нива; Изграждане на детска игрова зона на площ от 1800 кв.м. с монтирани 7 детски съоръжения за деца от 3 до 12 години; Изграждане на комбинирана автоматична поливна система; Монтиране на 61 броя осветителни тела; Монтиране на 76 бр. пейки и 57 броя кошчета;

8 Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Реконструкция на Голям градски парк

9 Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Реконструкция на малък градски парк Площ дка ; Разположен в централното градско ядро; Изграден преди повече от 35 години; Амортизирана алейна мрежа ; Унищожена дървесната и храстова растителност; Има добри условия за активна посещаемост; Липса на обособени места за отдих и детски кътове; Недостатъчен брой на пейките и на кошчетата за смет; Състояние в момента

10 Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Предвидени дейности в малък градски парк Реконструкция на настилки - изграждане на кв. м. алейна мрежа; Възстановяване на съществуваща растителност и озеленяване на кв.м. зелени площи; Засаждане на иглолистни и широколистни дървета и храсти; Възстановяване на чешма в малък градски парк; Изграждане на детска игрова зона на площ от 200 кв.м. с монтирани 4 детски съоръжения за деца от 3 до 12 години; Изграждане на комбинирана автоматична поливна система; Изграждане на 300 м. оградна система с 5 входа; Монтиране на 27 броя осветителни тела; Монтиране на 36 бр. пейки и 21 броя кошчета;

11 Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Реконструкция на малък градски парк

12 Реконструкция на Централен площад гр. Лясковец
Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Реконструкция на Централен площад гр. Лясковец Площ кв. м.; Осигурява достъп до най-важните обществени обекти; Амортизирана асфалтова настилка; Изграден преди повече от 50 години; Нарушена функционалност на централното градско пространство; Унищожена дървесна и храстова растителност; Липсват обособени места за отдих и зелени площи; Състояние в момента

13 Предвидени дейности по Централен площад гр. Лясковец
Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Предвидени дейности по Централен площад гр. Лясковец Изграждане на 2430 м2 пешеходна зона и тротоарни настилки; Оформяне на 1330 кв. м. зелени площи и засаждане на нова растителност; Обособяване на панорамна площадка; Изграждане на рампа за достъп за хора с увреждания; Изграждане на поливна система в зона за отдих; Монтиране на 49 декоративни осветителни тела; Монтиране на 18 броя пейки и 12 броя кошчета; Монтиране на 26 броя енергоспестяващи осветителни тела;

14 Реконструкция на Централен площад гр. Лясковец
Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Реконструкция на Централен площад гр. Лясковец Очаквани резултати

15 Рехабилитация на централни градски улици
Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Рехабилитация на централни градски улици Нарушени тротоарни и асфалтови настилки по три централни улици – “Трети март”, “Иван Касабов” и прилежащи улици към Централния площад Затруднен достъп за хора с увреждания Затруднено преминаване на пътуващи в посока Горна Оряховица Липса на обособени места за поставяне на контейнери; Разрушени цветни градинки по протежението на улица “Трети март” Състояние в момента

16 Предвидени дейности по централни градски улици
Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Предвидени дейности по централни градски улици Рехабилитация на главна улица “Трети март” от о.т 2 до о.т. 313; ул. “Иван Касабов” от о.т 314 до о.т. 2006, и улици, прилежащи към централен площад – от о.т. 313 до о.т. 398 Рехабилитация на асфалтова настилка с дължина 1900 м.; Реконструкция на кв. м. тротоарна настилка Подмяна на пътни и градински бордюри; Полагане на постоянна вертикална и хоризонтална маркировка; Обособяване на 15 ниши за поставяне на контейнери за смет; Повдигане на дъждоприемни и ревизионни шахти; Оформяне на подходи за хора с увреждания по всички тротоари; Възстановяване на 1030 кв.м. зелени площи и цветни градинки по ул. “Трети март”;

17 Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Благоустрояване в квартал 5 – възстановяване и преустройство на обществена зона за отдих със спортна и детска площадка Квартал 5 е най-гъсто населения квартал с жители; Липса на обществени места за отдих и спорт; Недостатъчни детски площадки; Незадоволително състояние на междублокови пространства – липса на осветление, пейки и кошчета Състояние в момента

18 Предвидени дейности по благоустрояване на квартал 5
Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Предвидени дейности по благоустрояване на квартал 5 (Черникова бара) Възстановяване на зона за обществен отдих във вътрешно квартално пространство на площ от 1500 кв. м. Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години с монтирани 5 детски уреда и пясъчник с тента; Възстановяване на спортна площадка за ползватели от 12 до 18 години – монтиране на спортни уреди, оформяне на зона за бадминтон и тенис на маса; Оформяне на кътове за отдих – изграждане на две беседки, монтиране на пейки и кошчета; Изграждане на енергоспестяващо осветление – монтаж на 8 броя прожектори и 4 стълба. Осигуряване на достъпна среда

19 Благоустрояване на квартал 5 (Черникова бара)
Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Благоустрояване на квартал 5 (Черникова бара) Очаквани резултати

20 Очаквани резултати от реализация на проекта:
Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Очаквани резултати от реализация на проекта: Подобрени и благоустроени m2 от Централният площад на гр.Лясковец и изградена нова пешеходна зона; Възстановени m2 от Централен градски парк и m2 от Малък градски парк в град Лясковец; Възстановени m2 зелени площи по улица ”Трети март” и в квартал 5; Благоустроено междублоково пространство в квартал 5 “Черникова бара” с изградена рекреационна зона и възстановена спортна площадка за обществено ползване Създадена достъпна градска среда за хора с увреждания за достъп до услуги и зони за отдих и рекреация Реконструирани кв. м. тротоарни настилки в централната градска част

21 Какво очакваме да се подобри с проекта?
Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 Какво очакваме да се подобри с проекта? Изградена три нови детски игрови зони в различни части на града, отговарящи на изискванията за безопасност Изградена надеждна система за напояване в централните паркови зони и новоизградената пешеходна зона на централния площад Рехабилитирани 1900 м от централната улична мрежа на град Лясковец, включваща улиците “Трети март”, “Иван Касабов” и прилежащи улици към Централен площад. Положена постоянна вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка на рехабилитираните и реконструирани улици. Монтирани детски съоръжения, пейки , паркова мебел, спортни съоръжения, кошчета за отпадъци в благоустроените градски пространства и изградената рекреационна зона. Реализирани икономии от монтирано енергоспестяващо улично и парково осветление Благоустроена градска среда, която е предпочитана от инвеститори и туристи;

22 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "ДОГОВОР № BG161PO001/ /2009/010 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ"

Сходни презентации


Реклама от Google