Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Възложител: Агенция за хора с увреждания Изпълнител: Община Лясковец

Сходни презентации


Презентация по темата: "Възложител: Агенция за хора с увреждания Изпълнител: Община Лясковец"— Препис на презентация:

1 Възложител: Агенция за хора с увреждания Изпълнител: Община Лясковец
Проект „Адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община лясковец за нуждите на хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания договор № 8-ОР/ Възложител: Агенция за хора с увреждания Изпълнител: Община Лясковец Номер на договора: 8-ОР/ г. Име на проекта: „Адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община Лясковец за нуждите на хора с увреждания” Място на реализация: санитарно помещение в административната сграда на Община Лясковец Времетраене на проекта: от г. до г. Обща стойност на проекта:   лева Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания

2 7. Извършва и други дейности, определени с акт на Министерския съвет.
Проект „адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община лясковец за нуждите на хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания договор № 8-ОР/ Проект „Адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община Лясковец за нуждите на хора с увреждания” се изпълнява с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания (АХУ) към Министрество на труда и социалната политика (МТСП). Агенция за хора с увреждания към Министрество на труда и социалната политика , изпълнява държавната политика за интеграция на хората с увреждания, като: 1. Регистрира лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания; 2. Контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия; 3. Води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората ; 4. Участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани и хората с увреждания; 5. Разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания; 6. Разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания; 7. Извършва и други дейности, определени с акт на Министерския съвет. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания

3 Проект „адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община лясковец за нуждите на хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания договор № 8-ОР/ Основната цел на проекта е да се извърши ремонт с цел приспособяване към нуждите на лица с увреждания, съществуващото санитарно помещение, находящо се на първи етаж, в административната града на община Лясковец, в близост до работното място на лицата, изпълняващи длъжността – “Дежурен по ОбС за сигурност”. Целева група са: 4 лица, с трайни увреждания, работещи по трудови правоотношения при работодателя – Община Лясковец; Граждани, ползващи услугите на информационен център на община Лясковец, в т.ч. лица с увреждания; Граждани, посещаващи и пребиваващи в заседателната зала на община Лясковец. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания

4 Проект „адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община лясковец за нуждите на хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания договор № 8-ОР/ С реализацията на проект „Адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община Лясковец за нуждите на хора с увреждания” са постигнати следните резултати: адаптирано е санитарното помещение за преките бенефициенти по проекта с технически параметри, съобразени с възможностите за трудовата заетост на целевата група; подобрени са санитарно – битовите условия, в съответствие с международните стандарти за лица с увреждания; проведени са две информационни срещи с цел популяризиране политиките на Агенция за хора с увреждания и общинска администрация – Лясковец, свързани с интеграцията на хората с увреждания, в съответствие с препоръките на Съвета на Европа. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания

5 Санитарно помещение по време на реализацията
Проект „адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община лясковец за нуждите на хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания договор № 8-ОР/ дейност 2 „Изпълнение на строително-ремонтни работи” Санитарно помещение по време на реализацията Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания

6 дейност 2 „Изпълнение на строително-ремонтни работи”
Проект „адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община лясковец за нуждите на хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания договор № 8-ОР/ дейност 2 „Изпълнение на строително-ремонтни работи” Санитарно помещение преди реализацията Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания

7 Санитарно помещение след реализацията
Проект „адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община лясковец за нуждите на хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания договор № 8-ОР/ дейност 2 „Изпълнение на строително-ремонтни работи” Санитарно помещение след реализацията Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания

8 Проект „Адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община Лясковец за нуждите на хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания договор № 8-ОР/ Община Лясковец реализира редица инициативи за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания. По проект, финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство бяха изградени рампи за достъп пред сградата на общинска администрация и в Заседателната сграда, където се провеждат заседанията на Общински съвет. В рамките на проект, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” за подобряване на градската среда специално за хората с увреждания е изградена рампа за достъпност до откритата сцена на обновения централен площад на град Лясковец. Въведените в експлоатация нови зони за отдих и обществени пространства допринасят също за по-добрата комуникативност и достъпна жизнена среда, като по този начин се осигурява пълноценна социализация и интеграция в обществения живот на лицата с увреждания на територията на Общината. Проект “Адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община Лясковец за нуждите на хора с увреждания” на община Лясковец демонстрира провежданата политика на равни възможности от страна на работодателя – Община Лясковец за социална интеграция и трудовите права на хората с увреждания. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания

9 Всяка форма на дискриминация, основана на увреждане е недопустима;
Проект “адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община лясковец за нуждите на хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания договор № 8-ОР/ Социалната интеграция означава приемането на хората с увреждания като хора с равни права и с различни възможности. Премахването на дискриминационните практики и установяването на отношения на равнопоставеност на хората с увреждания е основополагащо. Основни принципи: Хората с увреждания да имат възможност да участват пълноценно и активно в обществения живот; Зачитане на правата и висшите интереси на хората с увреждания да бъде от първостепенно значение във всички действия; Хората с увреждания да бъдат подкрепяни в стремежа си да водят независим живот според собствените си разбирания и желания; Получавайки равни права, хората с увреждания носят и равни отговорности; Възникването на увреждането да бъде предотвратявано или да се осигури помощ за неговото преодоляване, с което да се избегнат евентуални усложнения или смекчават евентуалните последици; Всяка форма на дискриминация, основана на увреждане е недопустима; Държавата, местната власт да създават условия и да бъдат гарант за спазването на тези принципи. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания

10 Проект „адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община лясковец за нуждите на хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания договор № 8-ОР/ ВЪПРОСИ ? ОТГОВОРИ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания

11 гр. Лясковец; пл. “Възраждане” 1
Проект „адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община лясковец за нуждите на хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания договор № 8-ОР/ КОНТАКТИ: гр. Лясковец; пл. “Възраждане” 1 община Лясковец телефон: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенция за хора с увреждания


Изтегли ppt "Възложител: Агенция за хора с увреждания Изпълнител: Община Лясковец"

Сходни презентации


Реклама от Google