Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПРОЕКТ № BG16RFOP002-3.001-0687- С01 „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, ЗА ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ И ПОВИШАВАНЕ.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПРОЕКТ № BG16RFOP002-3.001-0687- С01 „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, ЗА ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ И ПОВИШАВАНЕ."— Препис на презентация:

1 ПРОЕКТ № BG16RFOP С01 „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, ЗА ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ И ПОВИШАВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ВЕНИ 97" ЕООД” Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2 Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки, за значително намаляване на специфичната консумация на енергия и повишаване производителността и конкурентоспособността на “Вени 97" ЕООД”, който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ , съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

3 - Комбиниран багер – товарач с рециклираща (претрошаваща) кофа
Цели на проекта: Намаляването на енергийното потребление и елиминирането на загубите на енергия са едни от главните цели на Европейския съюз. Основната цел на настоящото проектно предложение е повишаване конкурентоспособността на "Вени 97" ЕООД”, чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нови активи с по-високо ефективни характеристики: - Комбиниран багер – товарач с рециклираща (претрошаваща) кофа - Самосвал Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

4 Специфичните цели на проекта са:
- Увеличаване на производствения капацитет, чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо, енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието; - Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енерго потребление; - Подобряване на условията на труд; - Повишено качество на извършваните дейности; - Допълнителни ползи за околната среда, чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии; Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

5 -Разширяване на пазарните възможности, чрез закупуване на нова по-ефективна техника, с голям капацитет на натоварване; -Подобряване управлението на енергийните ресурси в производството, идентифициране на енергийното потребление, реализирането на енергийни спестявания, чрез изпълнението на заложените дейности, сертифициране на Система за управление на енергийните ресурси, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

6 Изпълнени дейности по проекта:
Закупуване на Комбиниран багер – товарач с рециклираща (претрошаваща) кофа. Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

7 - Закупуване на Самосвал.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

8 - Енергийно обследване по образец, изготвено за целите на процедурата за избор на проекти.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

9 - Визуализация и публичност на проекта.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

10 - Услуга по въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

11 Постигнати резултати от изпълнението на проекта:
- увеличаване на производителността - намаляване на енергийното потребление - опазване на околната среда, чрез свеждане на технологичния отпадък до минимум - спестени вредни емисии (СО2) - ресурсно по-ефективни производствени процеси в предприятието; - повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предприятието, чрез постигане на по-ниски производствени разходи; - цялостно подобряване на бизнес и производствените процеси. Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

12 ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА
ПО ДОГОВОР Обща стойност на проекта – 461 379,21 лв. Безвъзмездна финансова помощ – 288 587,53 лв. в т.ч. - Европейско финансиране – 245 299,40 лв. - Национално съфинансиране – 43 288,13  лв. Собствено участие на “Вени 97” ЕООД – ,68 лв. Начало на проекта – г. Край на проекта – г. Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

13 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!
Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Изтегли ppt "ПРОЕКТ № BG16RFOP002-3.001-0687- С01 „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, ЗА ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ И ПОВИШАВАНЕ."

Сходни презентации


Реклама от Google