Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Регионалната иновационна стратегия и Регионалният план за развитие Информационен ден 15 декември 2005 г., Пловдив доц. Петкан Илиев, съветник, Фондация.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Регионалната иновационна стратегия и Регионалният план за развитие Информационен ден 15 декември 2005 г., Пловдив доц. Петкан Илиев, съветник, Фондация."— Препис на презентация:

1 Регионалната иновационна стратегия и Регионалният план за развитие Информационен ден 15 декември 2005 г., Пловдив доц. Петкан Илиев, съветник, Фондация “ПИК” г.

2 Ограничения за развитието и изпълнението на иновационната и технологична политика
на равнище предприятие – липса на ресурси, постоянно спадащи разходи за НИРД и брой заети в развойната дейност относителен дял на НИРД в БВП за страната като цяло показва една негативна тенденция към свиване; връзката “научноизследователска база – производство” става все по-тънка липсва среда, която да стимулира създаването на нови технологии и продукти г.

3 ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА РИС ЗА ЮЦР
недостиг на финансови и човешки ресурси липсва среда, която да стимулира създаването на нови технологии и продукти връзката “научноизследователска база – производство” става все по-тънка липсва връзка между чуждестранните инвестиции и иновативното фирмено развитие дейността по НИРД основно е насочена към създаването на нови и усъвършенствани изделия г.

4 Очаквани резултати на регионално равнище:
Главната цел на националната политика за регионално развитие до 2015 г. - постигане на устойчиво и балансирано развитие на районите в Република България Очаквани резултати на регионално равнище: балансирано развитие на ЮЦР чрез намаляване на вътрешно-регионалните различия между равнищата на развитие на отделните области и общини намаляване на „граничната” зависимост, особено характерна за южните, слабо достъпни области на района да мобилизира вътрешния потенциал на местно и регионално ниво г.

5 Регионален план за развитие на ЮЦР
Търси допълняемост към същесвуващи стратегически планови документи Интегрира Регионалната иновационна стратегия, Концепцията за регионалнпо развитие на ЮЦР и Националната стратегия за развитие на екотуризма Планов период – год. г.

6 Визия за развитие на ЮЦР
Южен централен регион за планиране – проспериращ европейски регион с балансирано развитие на основата на местни ресурси, предпочитано място за живот и бизнес, с висок жизнен стандарт, осигурен от конкурентоспособна икономика. г.

7 Стратегически цели за развитието на ЮЦР (2007-2013)
СЦ1: Намаляване на вътрешно-регионалните различия и подобряване на средата за живот и бизнес в ЮЦР чрез инвестиции във физически и човешки капитал СЦ2: Приближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС чрез повишена конкурентоспособност на икономиката, основана на местни ресурси, нови технологии и иновации г.

8 Приоритет 1: Повишаване на. конкурентоспособността на регионалната
Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието Мерки: Развитие на изследователската дейност, техническото развитие и иновациите Изграждане на регионалната иновационна структура Насърчаване на технологичните трансфери Укрепване и оптимизиране на научно-изследователския потенциал в ЮЦР Изграждане на бизнес мрежи и клъстери Развитие на сътрудничеството между фирмите в региона Създаване на технологични клъстери на регионално равнище г.

9 Подкрепа на мрежите от сдруженията на бизнеса и агенции за развитие
Подобряване на достъпа и развитието на информационните и комуникационните технологии в областта на публичните услуги и бизнеса Подпомагане създаването на липсващите звена в информационно-иновационната система – местни консултативни и инфо-центрове Развитие и популяризиране на посредническите услуги в областта на иновациите и информационните и комуникационни технологии Повишаване на достъпа и изграждане на регионална и местна бизнес инфраструктура Създаване на нови или развитие на съществуващи индустриални паркове, бизнес инкубатори и бизнес центорве Подкрепа на мрежите от сдруженията на бизнеса и агенции за развитие г.


Изтегли ppt "Регионалната иновационна стратегия и Регионалният план за развитие Информационен ден 15 декември 2005 г., Пловдив доц. Петкан Илиев, съветник, Фондация."

Сходни презентации


Реклама от Google