Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”"— Препис на презентация:

1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020
Договор: BG16RFOP C01 „Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура” Приоритетна ос 2: „Подкрепа енергийна ефективност в опорни цетрове в периферните райони” “Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

2 Размер на безвъзмездна финансова помощ 100%
Бенефициент : Община Свиленград Общ размер на БФП по проекта : ,26 лв. Размер на безвъзмездна финансова помощ 100% “Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

3 Срок на проекта : 24 месеца
Обща цел : Повишаване на енергийната ефективност в обществени образователни сгради в гр.Свиленград- НУ "Христо Попмарков" и ЦДГ "Детелина" “Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

4 2. Енергоефективни мерки на ДГ "Детелина«,гр.Свиленград
ДЕЙНОСТИ: Изпълнение на инженеринг на обект НУ “Христо Попмарков, гр.Свиленград ; 2. Енергоефективни мерки на ДГ "Детелина«,гр.Свиленград изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С; “Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

5 3. Строителен надзор на ДГ “Детелина”;
4. Авторски надзор на обект: ДГ “Детелина”; 5. Оценка на съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на строителен надзор на обект НУ "Христо Попмарков» 6. Осигуряване на публичност и визуализация по проекта; 7.Одит на проекта; 8. Въвеждане на обектите в експлоатация; “Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

6 Очаквани резултати /индикатори
Енергийно обновени сгради на ДГ “Детелина” и НУ “Хр. Попмарков; Понижаване на годишното потребление на първична енергия; Намаляване на емисиите на парникови газове; “Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

7 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
“Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


Изтегли ppt "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”"

Сходни презентации


Реклама от Google