Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Оперативна програма „Региони в растеж“

Сходни презентации


Презентация по темата: "Оперативна програма „Региони в растеж“"— Препис на презентация:

1 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
ПРОЕКТ № BG16RFOP C01 “ Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I“ Оперативна програма „Региони в растеж“

2 Основна цел: Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура, която да осигури модерна, здравословна и функционална учебна среда с високо ниво на енергийна ефективност, равен достъп до качествено образование и адекватен учебен процес. Основни дейности: СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич – ЕГ „Гео Милев“, ПМГ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“ и ДГ 32 „Зорница“; Строителен надзор по време на СМР; Одит на проекта; Визуализация и публичност; Управление на проекта;

3 Срок за изпълнение на проекта:
24 месеца, считано от г. Обща стойност на проекта: 6 193 021,62 лева с ДДС, от които 5 264 068,38 лева от Европейски фонд за регионално развитие и 928 953,24 лева съфинансиране от националния бюджет. Екип за управление на проекта: Състои се общо от 13 члена – Ръководител на екипа, счетоводител, експерт „обществени поръчки“, 4 броя координатори, 4 броя експерти „инвеститорски контрол СМР“, експерт вътрешен контрол и нередности и технически сътрудник Разходите за управление на проекта са в размер на 0,83% от преките допустими разходи.

4 Реализирано до момента:
На г. беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ; Сформиран екип за управление на проекта със Заповед №2 от г.; През 2018 година, след провеждане на процедури по ЗОП, бяха избрани изпълнители по всички дейности, предвидени за реализиране по проекта; Към настоящият момент са сключени договори с изпълнителите на всички дейности, с изключение на дейност СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич – ОУ „Христо Ботев“, за която повторно е обявена процедура за избор на изпълнител;

5 Реализирано до момента:
Предстои откриване на строителни площадки за обекти ЕГ „Гео Милев“, ПМГ „Иван Вазов“ и ДГ 32 „Зорница“; Има изготвени и одобрени инвестиционни проекти за всички обекти през 2015 г. и издадени разрешения за строеж Инвестиционните проекти включват всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в енергийното обследване, мерки по рехабилитация, реконструкция и пълно обновяване на сградите, предписани като задължителни в техническото обследване и мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания.

6 Текущо състояние и очакван резултат след прилагане на ЕЦМ
Енергопотребление по първична енергия Въглеродни емиси клас разход Генерирани емисии kWh/m2 тона/год. Преди ЕСМ След ЕСМ ЕГ Гео Милев D 153 B 74 117,62 63,08 ПМГ Иван Вазов 158 59 202,16 82,22 ОУ Христо Ботев E 194 86 140,67 68,38 ДГ 32 „Зорница“ F 330 110 173,54 65,70 ОБЩО: 835 329 633,99 279,38 Общо спестена първична енергия : 506 kWh/m2 на годишна база Общо спестени въглеродни емисии: 355 тона/год.

7 Целеви групи: Общ капацитет на включените в проекта учебни заведения и детска градина – 2388 ученици/деца разпределени както следва : - ЕГ „Гео Милев“ – 734 ученици - ПМГ „Иван Вазов“ – 832 ученици - ОУ „Христо Ботев“ – 624 ученици - ДГ 32 „Зорница“ – 198 деца Общ брой педагогически персонал – 175 души Общ брой на непедагогически персонал – 73 души

8 Очакван краен резултат:
ще се подобри градския облик, енергийната ефективност в образователната инфраструктура, като предпоставка за постигане на по-добро качество и достъп до образование, обучение и работа в град Добрич. Ще се създаде нова визия на две от Зоните на въздействие – с преобладаващ социален характер и с публични функции. Ще се намалят разходите за поддръжка, за енергоносители и на вредните въздействия на околната среда

9 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Този документ е създаден в рамките на проект ПРОЕКТ № BG16RFOP C01 “ Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР г.


Изтегли ppt "Оперативна програма „Региони в растеж“"

Сходни презентации


Реклама от Google