Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

БЕНЕФИЦИЕНТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД гр. ЯМБОЛ

Сходни презентации


Презентация по темата: "БЕНЕФИЦИЕНТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД гр. ЯМБОЛ"— Препис на презентация:

1 БЕНЕФИЦИЕНТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД гр. ЯМБОЛ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014–2020г.“.“ ПРОЕКТ BG16M1OP Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД - Ямбол финансиран по Административен договор Д-34-69/ г. за безвъзмездна финансова помощ БЕНЕФИЦИЕНТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД гр. ЯМБОЛ Проектът се финансира от ЕС чрез Кохезионния фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." и от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

2 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА, В Т.Ч.: 31 231 619,65 лв.
„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол” ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА, В Т.Ч.: 31 231 619,65 лв. Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: лв. Помощ от Европейския съюз, предоставена чрез Кохезионенния фонд ,74 лв. Национално съ-финансиране, предоставено чрез Държавния бюджет на Република България ,55 лв. Съфинансиране от страна на Бенефициента: 7  ,36 лв. Cъ-финансиране от „Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Ямбол ,42 лв. ДДС върху допустимите разходи 5 205 269,94 лв. Проектът се финансира от ЕС чрез Кохезионния фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." и от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

3 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол” ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Общата цел на проекта е постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, и повишаване на ефективността на системите и съоръженията и устойчиво използване на водните ресурси за агломерации с над е.ж. идентифицирани за обособената територия „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол Проектът се финансира от ЕС чрез Кохезионния фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." и от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

4 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол” СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Специфичните цели на проекта са в съответствие със специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на Приоритетна ос 1 „Води“ на ОП “Околна среда 2014 – 2020 г. " и са, както следва: - Повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи в изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол Осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, съобразно ангажиментите на страната по Директивата за пречистване на градските отпадъчни води. Проектът се финансира от Европейския кохезионен фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." и от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

5 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол” ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ЯМБОЛ: ОБЕКТ 1: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПС "КАБИЛЕ" ДО ПС "ОРМАНА" - ЯМБОЛ Включва: Изграждане на нов чугунен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана" с обща дължина 6546 метра. DN500 чугун - L=6171 m, от път с. Кабиле – с. Желю войвода до ПС „Ормана“ DN300 чугун - L=193 m, от ТК 5 до път с. Кабиле – с. Желю войвода DN250 чугун - L=182 m, от ТК 2 до ТК 5 Проектът се финансира от Европейския кохезионен фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." и от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

6 Обхват на инвестиционното намерене
-трасе на новопроектира- ния довеждащ водопровод от ПС ”Кабиле” до ПС „Ормана“ /в червено/ -трасе на съществуващия водопровод /в синьо/. Проектът се финансира от Европейския кохезионен фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда г." и от Община Ямбол

7 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол” ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ЯМБОЛ: ОБЕКТ 2: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР. ЯМБОЛ Включва: - Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина метра; - Ще бъде изградена и реконструирана канализационна мрежа с обща дължина 4925м, включително СКО и улични оттоци; - Дъждопреливници - 3 бр. - ново КПС "Христо Ботев" с необходимо оборудване; - реконструкция на КПС "Биков мост" с необходимо оборудване. - надграждане на SCADA и GIS. Проектът се финансира от Европейския кохезионен фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." и от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

8 Проектът се финансира от Европейския кохезионен фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда г." и от Община Ямбол

9 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол” ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ЕЛХОВО: ОБЕКТ 3: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД "ВОДЕН-ЕЛХОВО" В УЧАСТЪК ОТ С. ЗЛАТИНИЦА ДО НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР - ГР. ЕЛХОВО Включва: Реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово с обща дължина метра. Проектът се финансира от Европейския кохезионен фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." и от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

10 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ и ИНДИКАТОРИ:
„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол” ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ и ИНДИКАТОРИ: Проектът се финансира от Европейския кохезионен фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." и от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

11 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол” ОБЕКТ 4: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР. ЕЛХОВО Включва: - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа метра, в т.ч. СВО бр; - Нова вътрешна канализационна мрежа метра, в т.ч. СКО - 57 бр. и улични оттоци - 20 бр; - Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа - 674метра, в т.ч. СКО - 60 бр. и улични оттоци - 18 бр. Проектът се финансира от Европейския кохезионен фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." и от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

12 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол” СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА - Изпълнение на дейности по организация и управление на проекта; - Оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга; - Осигуряване на дейности по информация и комуникация на проекта; - Дейности по придобиване/отчуждаване/учредяване на право на прокарване; - Подготовка на документации за обществени поръчки и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по проекта; - Изготвяне на предварителна оценка на съответствието на идейните инвестиционни проекти по чл.142, ал.2 от ЗУТ; - Административни процедури, свързани с реализацията на инвестиционния процес. Проектът се финансира от Европейския кохезионен фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." и от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

13 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол” ИНДИКАТОРИ: Индикатор 1: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност:  екв. ж., Базова стойност: 0.00 екв. ж. Индикатор 2: Намаляване на общите загуби на вода Целева стойност: 60.78%, Базова стойност: 71,90% Индикатор 3: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване Целева стойност:  жители; Базова стойност: 0 жители Индикатор 4: Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство Целева стойност:  екв. ж., Базова стойност: 0 екв. ж. Проектът се финансира от Европейския кохезионен фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." и от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

14 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол” НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 12 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. КРАЙ НА ПРОЕКТА: 12 МАРТ 2024 Г. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 54 МЕСЕЦА Проектът се финансира от Европейския кохезионен фонд и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." и от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол

15 БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол” БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.


Изтегли ppt "БЕНЕФИЦИЕНТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД гр. ЯМБОЛ"

Сходни презентации


Реклама от Google