Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № / Г

Сходни презентации


Презентация по темата: "ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № / Г"— Препис на презентация:

1 ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № 12-11-39/08. 11. 2012 Г
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № / Г. ЗА ПРОЕКТ С РЕГ. № / Г., С НАИМЕНОВАНИЕ „ПОДОБРЯВАНЕ СТРУКТУРАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ” 30 май 2013 година Град Бяла Слатина Павлина Станчовска – Директор Дирекция „Разработване на проекти” и Ръководител на проекта

2 Номер на договора: 12-11-39/08.11.2012 г.
Финансираща програма: Оперативна програма „Административен капацитет” Приоритетна ос 1: „Добро управление” Схема за предоставяне на БФП: BG051PO002/12/ „Ефективна структура на държавната администрация” Бенефициент: Община Бяла Слатина

3 Стойност на проекта: 59 146, 94 лева
Съфинансиране от ЕСФ: 50 274,90 лева (85%) Национално съфинансиране: 8 872, 04 (15 %) Срок на изпълнение: 14 месеца Начало: г. Край: г.

4 Обща цел на проекта: Подобряване на функционалността, ефективността и ефикасността на администрацията в община Бяла Слатина.

5 Основни дейности по проекта:
Организация и управление на дейностите по проекта; Извършване на Функционален анализ в община Бяла Слатина, чрез прилагане на Единна методология за провеждане на Функционален анализ; Промяна на съществуващите и прилагане на нови вътрешни правила за работа на администрацията: - Разработване на Стратегия за организационно развитие и управление на рисковете - Разработване на Правилник за работа на служителите в администрацията

6 Основни дейности по проекта:
Мониторинг и контрол на изпълнението на резултатите от Функционалния анализ; Провеждане на обучителни семинари на служителите в общината; Информираност и публичност на резултатите по проекта.

7 Избрани изпълнители: „София Интернешънъл Секюритиз” АД (Договор № ОПАК – 27/ г) Извършване на Функционален анализ в община Бяла Слатина „СЪНИ СИТИ” ЕООД (Договор № ОПАК – 23/ г) Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност

8 Резултати от изпълнението на проекта:
Успешно реализиран функционален аналаз (ФА); Отстраняване на дублиращите функции в общината; Подобрено обслужване; Успешно приложени нови правила и общински документи - разработен нов правилник за работа на служителите в администрацията; Разработена Стратегия за организационно развитие и управление на рисковете; Проведен обучителен семинар; Проведени 2 бр. пресконференции.

9 БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № / Г"

Сходни презентации


Реклама от Google