Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Сключен Договор № 06/321/01033/21.09.2011 между община Роман и ДФ”Земеделие” за БФП за проект„Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с. Кунино –

Сходни презентации


Презентация по темата: "Сключен Договор № 06/321/01033/21.09.2011 между община Роман и ДФ”Земеделие” за БФП за проект„Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с. Кунино –"— Препис на презентация:

1 Сключен Договор № 06/321/01033/ между община Роман и ДФ”Земеделие” за БФП за проект„Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с. Кунино – община Роман.

2 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Г МЯРКА 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

3 мярка 321 ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ на стойност ,00 лева. Проекта предвижда реконструкция на км водопроводна мрежа с полиетиленови тръби с висока плътност тип 100 и 339бр. сградни отклонения с дължина 3,459 км

4 Конкретна цел : Да се извърши реконструкция на съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на с. Кунино, което да доведе до подобряване водоснабдяването на населението, повишаване качеството на подаваната вода за питейни нужди и намаляване на загубите по трасето на водопроводната мрежа. Подобряване условията на живот в селските райони, чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Да се намалят до минимум на авариите по мрежата и загубите на вода. Да се постигане на по-икономично и рационално водопотребление. Да се осигурят много по-надеждни експлоатационни условия. Опазване на околната среда и подобряване нивото на услугите предоставяни на населението.

5 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 2 274 864,00 ЛЕВА СМР 2 149 536,00 ЛЕВА
Дейности: Доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект Главен клон№1-реконструкция на водопровод Строителен надзор Въвеждане обекта в експлоатация Главен клон №2 –реконструкция на водопровод Второстепенни клонове Управление на проекта и отчитане на дейностите Изготвяне на ТП Извършване правни услуги попълване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ,00 ЛЕВА СМР ,00 ЛЕВА

6 ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА –
30 МЕСЕЦА СЛЕД ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР


Изтегли ppt "Сключен Договор № 06/321/01033/21.09.2011 между община Роман и ДФ”Земеделие” за БФП за проект„Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с. Кунино –"

Сходни презентации


Реклама от Google