Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Регионално инвестиционно планиране в новоконсолидирани територии

Сходни презентации


Презентация по темата: "Регионално инвестиционно планиране в новоконсолидирани територии"— Препис на презентация:

1 Регионално инвестиционно планиране в новоконсолидирани територии

2 Подход към устойчивост
Трайна тенденция към намаляване и застаряване на населението Намаляваща консумация на вода срещу увеличаващи се предизвикателства за експлоатация на ВиК инфраструктурата Високи изисквания към устойчивост на системите и ефективно функциониране Недостатъчен финансов ресурс срещу големи нужди Нужда от интегриран подход насочен към устойчивост

3 Условия за финансиране на ВиК проекти през програмен период 2021-2027 г.
Условията за финансиране по Оперативна програма „Околна среда г.“ е „да се следва регионален подход, основан на следния принцип: финансиране на ВиК инфраструктура в консолидирани райони, които се обслужват от един ВиК оператор, въз основа на едно регионално прединвестиционно проучване (РПИП) и една апликационна форма.“ Програмата за развитие на селските райони съдържа същото изискване за финансиране на проекти единствено в консолидирани територии Приоритетите и изискванията за следващия програмен период ще се запазят. Институциите, които формират стратегиите на политиките, програмите и плановете за действие ООН формира глобалните цели за устойчиво развитие

4 Изготвени РПИП По проект „Подкрепа за Регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК“ се изготвиха 14 РПИП за териториите на Бургас, Сливен, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Стара Загора, Перник, Видин и Враца. Пилотен РПИП за територията на Смолян беше изготвен в програмен период 2007 – 2013 г. Столична община е възложител на РПИП за територията на София град.

5 Новоконсолидирани територии
Шест нови административни области изпълниха изискванията за консолидиран район, след като общинските съвети взеха решения съответните общини да се присъединят към областните асоциации по ВиК, а те от своя страна са взели решение за приемането им. Велико Търново Габрово Плевен Софийска област Търговище Хасково За шестте новоконсолидирани територии ще бъде възложено изготвянето на РПИП в рамките на нов проект по ОПОС г. с бенефициент МРРБ

6

7 Агломерации № Обособена територия бр. агл. >10 000 е.ж.
бр. агл. > от е.ж.< е.ж. Общо агломерации Общо е.ж. 1 Велико Търново 4 9 13 бр. 2 Габрово 4 бр. 3 Плевен 11 15 бр. Софийска област 6 16 22 бр. 5 Хасково 8 бр. Търговище 69 261

8 Регионално прединвестиционно проучване - РПИП
Проучване и анализ на съществуващите водоснабдителни системи и преценка за бъдещите възможности и нужди: Водоизточници Водопотребление Параметри на системите Състояние на инфраструктурата Проучване и анализ на съществуващите канализационни системи и преценка за бъдещите възможности и нужди: Определяне границите на агломерациите, количество и товар на отпадъчните води Водоприемници Промишлени отпадъчни води Управление на утайките Проучване на местните и регионални планове за развитие и налична проектна готовност

9 Регионално прединвестиционно проучване - РПИП
Идентифициране на всички мерки за постигане на съответствие с европейското и българското законодателство в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчни води, качеството и количеството на питейните води и устойчивото и ефективно функциониране на ВиК системите и съоръженията; Стратегически и детайлни варианти за елементите на инвестиционните намерения; Дефиниране и представяне на инвестиционното намерение; Финансов и икономически анализ (анализ Разходи/ Ползи); Оценка на въздействието на околната среда; Оценка на риска и оценка на въздействието на изменението на климата;

10 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "Регионално инвестиционно планиране в новоконсолидирани територии"

Сходни презентации


Реклама от Google