Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

КАМПАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "КАМПАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕПТЕМВРИ 2016 Г."— Препис на презентация:

1 КАМПАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕПТЕМВРИ 2016 Г.
ПОДКРЕПИ БЪЛГАРСКОТО КАМПАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

2 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

3 Повече за бизнеса по ПРСР 2014-2020 г.
Повече за бизнеса по ПРСР г. Предоставяне на повече средства за бизнеса, чрез инвестиционни мерки: За развитието на бизнеса са предвидени над евро - по мерки: М4, М6, М8, М9 и М19 ВОМР. Общ бюджет на ПРСР евро

4 ПРСР 2014-2020 Разпределение на бюджета по сектори (млн. евро)

5 ПРСР Равносметка до момента
Стартирали мерки: 1. Инвестиционни мерки: М 4.1, М 4.2, М 7.6, 2. Компенсаторни мерки: М 10, М 11, М 12, М 13 3. Стартова помощ: М 6.1, М 6.3 4. Подход ВОМР: М 19.1, М 19.2 5. Други: М 2, Техническа помощ

6 ПРСР 2014-2020 г. предстоящи приеми 2016 г.
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” Период на прием: 2 септември – 3 октомври 2016 г. (бюджет 341 млн. евро) Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ Старт на приема: м.октомври (период на прием мин. 30 календарни дни, 240 млн. евро бюджет) 580 млн. евро за подобряване на условията за живот в селските райони и повишаване на конкурентоспособността на българските земеделски стопанства

7 Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Бенефициенти: Общини в селските райони за всички дейности; ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната инфраструктура и културния живот; Читалища - за дейности, свързани с културния живот; ВиК оператори - за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на ВиК системи и съоръжения в агломерации с под е.ж. в селските райони.

8 M 7.2 – Финансови условия Максимален размер на проект:
3 млн. евро за инвестиции в пътища и водоснабдителна инфраструктура; 2 млн. евро за инвестиции в социална инфраструктура; 1 млн. евро за инвестиции в улици и образование - училища и детски градини; 200 000 евро за културни обекти (читалища, библиотеки и др.); Субсидия: 100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, когато проектът не генерира приходи; Проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи; Проектът генерира приходи, но е до евро – 100%.

9 М 7.2 – Общ бюджет за приема – 341 млн. евро

10 Подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” Предстоящ прием – какво е новото?
Бюджет за приема в размер на приблизително: 240 млн. евро Какво е новото? Нови финансови условия; Промени в критериите за оценка; Възможност за реализиране на инвестиции в напояване; Добавяне на приложение с култури и животни, попадащи в приоритетните за подпомагане сектори; Възможност за реализиране на проекти за колективни инвестиции от признати групи/организации на производители; Прецизиране на текстовете по отношение на доказване на минималния размер на стопанството от евро СПО с намерение.

11 Подмярка 4.1 – Нови финансови условия
Подмярка 4.1 – Нови финансови условия Нови финансови условия за изпълнение на проекти: Максимален размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат за периода на прилагане на Програмата от евро. Максимален размер на субсидията за един проект на индивидуален бенефициент в размер на 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Максимален размер на субсидията за един проект на групи или организации на производители в размер на 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

12 Подмярка 4.1 – Актуализирани критерии за оценка
Актуализация на критериите за оценка по подмярката: Добавяне на нов критерий за подбор, свързан с устойчива заетост в съществуващи земеделски стопанства; Добавяне на нов критерий за подбор, свързан с допълнително насърчаване на интегрирания подход чрез предоставяне на приоритет за инвестиции за СМР и машини, съоръжения и оборудване монтирани в тях; Намаляване и степенуване на точките по критерия, насочен към проекти от Северозападен район на планиране; Увеличаване на точките за проекти в чувствителните сектори; Премахване на приоритета за стопанства, чието производство е в преход към биологично производство на храни и продукти; Добавяне на приоритет за инвестиции в напояване.

13 Подмярка 4.1 – Инвестиции в напояване
Финансова помощ се предоставя за инвестиции за съоръжения за напояване, ако: са в съответствие с Плана за управление на речните басейни (ПУРН) за съответния район; 2. кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване и/или е титуляр на действащо разрешително за водовземане по Закона за водите; 3. са предвидени уреди за измерване на потреблението на вода на база планираните инвестиции.

14 Благодаря за вниманието Дирекция „Развитие на селските райони” Министерство на земеделието и храните


Изтегли ppt "КАМПАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕПТЕМВРИ 2016 Г."

Сходни презентации


Реклама от Google