Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”"— Препис на презентация:

1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020
Договор: BG16RFOP C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2” Приоритетна ос 2: „Подкрепа енергийна ефективност в опорни цетрове в периферните райони” “Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради-2” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

2 Размер на безвъзмездна финансова помощ 100%
Бенефициент : Община Свиленград Общ размер на БФП по проекта : лв. Размер на безвъзмездна финансова помощ 100% ““Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради-2” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

3 Срок на проекта : 24 месеца
Обща цел : Повишаване на енергийната ефективност на три многофамилни жилищни сгради в кв."Простор",бл 4, бл.5, бл.6 в гр.Свиленград. Конкретните цели са достигане на клас на енергопотребление "С" в жилищния сектор, както и намаляване на крайното енергийно потребление и косвено намаляване на емисийте на парникови газове в града. “Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради-2” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

4 ДЕЙНОСТИ: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство, авторски надзор - за жилищен блок №4 "Простор", жилищен блок №5 "Простор", жилищен блок №6 "Простор", гр. Свиленград изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С; “Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради-2” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

5 4. Осигуряване на публичност и визуализация по проекта;
3. Оценка на съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на строителен надзор на обекти: жилищен блок №4 "Простор", жилищен блок №5 "Простор",жилищен блок №6 "Простор" 4. Осигуряване на публичност и визуализация по проекта; 5.Одит на проекта; 6. Въвеждане на обектите в експлоатация; “Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради-2” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

6 Очаквани резултати /индикатори
80 домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление; Обновени сгради-бл.4,бл.5 и бл.6 кв.Простор, гр.Свиленград; Намаляване на емисиите на парникови газове; “Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради-2” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

7 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
“Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради-2” BG16RFOP C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


Изтегли ppt "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”"

Сходни презентации


Реклама от Google