Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

АКТУАЛНИ МЕРКИ И ПОДМЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА Г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "АКТУАЛНИ МЕРКИ И ПОДМЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА Г."— Препис на презентация:

1 АКТУАЛНИ МЕРКИ И ПОДМЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 2014-2020Г.

2

3 Със заповед № РД / г. на Министъра на земеделието и храните от г. до г. е отворен прием на заявления по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.)

4 В Наредба № 12 от г. е регламентиран реда и начина за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Допустими дейности: 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; 2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях; 3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони; 4. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

5 Допустими кандидати: общини, посочени в приложение № 1, за дейности по чл. 4, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 или 8; общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич за дейностите по чл. 4 с изключение на строителните граници на административния център на общините за дейностите по чл. 4, т. 1, 4 или 6 и на общинската територия за дейностите по чл. 4, т. 5, 7 или 8; общини, посочени в приложение № 2, за дейности по чл. 4, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 или 8, а в строителните граници на градовете от четвърто ниво съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 (НКПР 2013 – 2025), посочени в приложение № 2, за дейност по чл. 4, т. 5, 6, 7 или 8 само ако са свързани с оборудване, обзавеждане или подобряване на прилежащите пространства съгласно допустимата дейност по чл. 4; ВиК оператори или общини, посочени в приложение № 1, за дейности по чл. 4, т. 3 само за агломерации под 2000 е.ж., посочени в приложение № 3; юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на юридически лица с нестопанска цел, в които един от учредителите и/или членовете е община, за дейности по чл. 4, т. 5 или 7; читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по чл. 4, т. 7.

6 Финансова помощ: Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ "разходи – ползи" (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на евро, и за проекти по чл. 4, т. 7. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз основа на анализ "разходи – ползи" (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на евро. Размерът на финансовата помощ за проекти по чл. 4, т. 3 в случаите, когато кандидат е ВиК оператор, се определя въз основа на индивидуален анализ "ползи – разходи" за съответния регион

7 Максимален размер на общите допустими разходи:
Максималният размер на общите допустими разходи по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 – 2020 г. за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат община е левовата равностойност на евро. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях или изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения не може да надхвърля левовата равностойност на евро за един кандидат община или ВиК оператор. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по чл. 4, т. 5 не може да надхвърля левовата равностойност на евро за един кандидат община или ЮЛНЦ. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по чл. 4, т. 4 не може да надхвърля левовата равностойност на евро. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат община за дейностите по чл. 4, т. 4 не може да надхвърля левовата равностойност на евро общо по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.

8 Максимален размер на общите допустими разходи:
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по чл. 4, т. 7 не може да надхвърля левовата равностойност на евро. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат община, читалище или ЮЛНЦ за дейностите по чл. 4, т. 7 не може да надхвърля левовата равностойност на евро общо по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по чл. 4, т. 1, 6 и 8 не може да надхвърля левовата равностойност на евро за един кандидат община.

9 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "АКТУАЛНИ МЕРКИ И ПОДМЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА Г."

Сходни презентации


Реклама от Google