Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОБОБЩЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Субсидии за спортни клубове;

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОБОБЩЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Субсидии за спортни клубове;"— Препис на презентация:

1 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

2 ОБОБЩЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Субсидии за спортни клубове;
Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари; Благоустрояване на междублокови пространства Улично осветление; Автобусни спирки и прилежаща инфраструктура; Екологични мероприятия; Допълнителни дейности в полза на местната общност; Блок „Добрич“.

3 ФИНАНСОВО ИЗРАЖЕНИЕ Предложенията с конкретни суми – приблизително лв. Предложения, в които няма стойности – приблизително същата сума. Блок „Добрич“ – лв.

4 СПОРТНИ КЛУБОВЕ Общината подпомага финансово спортни клубове за високи спортни постижения. Общината финансира СПОРТНИ ПРОЯВИ, включени в спортния календар за годината. Средства в бюджет 2019 – лв. Средства за ОП „Спортни имоти“ – лв. – поддръжка, осветление, отопление, охрана на спортна зала „Добротица“, стадион „Добруджа“ и спортен комплекс „Простор“. Общо за спорт лв.

5 РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ
В Бюджет 2019 – лв. за основен и текущ ремонт на уличната мрежа и паркинги. Конкретните улици ще се определят според необходимостта. По трансграничен проект с Румъния ще се инвестират в улици,тротоари и улично осветление лв. По проект за Реконструкция и благоустрояване на градска среда ще се вложат лв. за улици, тротоари и улично осветление.

6 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА
В Бюджет 2019 – лв. за осигуряване на общинското участие. Разпределението между граждани и община – ще се обсъди с общинските съветници.

7 ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
През 2019 г. дейността се осъществява от ОП „Комуналстрой“. Бюджет за дейността – лв. В проектите по ТГС и „Градска среда“ е предвидена подмяна на уличното осветление.

8 АВТОБУСНИ СПИРКИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА
Автобусни спирки, светофари, пешеходни пътеки, подлези, повдигнати пътеки и др. се поддържат от ОП „Комуналстрой“. След публичното обсъждане, добавени в бюджета на предприятието лв. за изграждане на 3 бр. нови спирки. Нов бюджет за дейността лв.

9 ЕКОЛОГИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ
В капиталовата програма са предвидени лв. за различни обекти в ОП „ЦЗПЖ“. След публичното обсъждане: От средствата в дейност “Др. дейности по опазване на околната среда“ са отделени лв. за разрешаване на проблеми с безстопанствени котки. В капиталовата програма е добавен нов обект “Автоматична станция за контрол на атмосферния въздух“ – лв. В бюджета на ОП „Комуналстрой“ предвидени допълнителни лв. за нови контейнери за смет.

10 ДЕЙНОСТИ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
Проект за канализацията на квартал Рилци – депозиран в ПУДООС, очаква одобрение. Изграждане на достъпна среда в концертните зали – включено е като изискване в проектите за културна инфраструктура по ОП „Региони в растеж“. Популяризиране на дейността на МБАЛ „Добрич“ и други институции в града – подходящо е за финансиране чрез Програмата за граждански инициативи в полза на местната общност. След публичното обсъждане: Увеличени средства за поевтиняване на картите за градски транспорт на пенсионери и хора с увреждания – с още лв.

11 БЛОК ДОБРИЧ Финансирането на блока с кредит, погасяван за период от 5 финансови години позволява равномерно разпределяне на натоварването за общинския бюджет, без да се предизвикват финансови сътресения за община Добрич и финансово натоварване на гражданите.

12 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


Изтегли ppt "ОБОБЩЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Субсидии за спортни клубове;"

Сходни презентации


Реклама от Google