Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОБЩИНА САМОКОВ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2017 г..

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОБЩИНА САМОКОВ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2017 г.."— Препис на презентация:

1 ОБЩИНА САМОКОВ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2017 г.

2 ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017
Проекто-бюджетът на общината за 2017 г. е разработен съобразно: Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. /обнародван в Държавен вестник на г./

3 ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017
Проекто-бюджетът на община Самоков за 2017 г. е разработен на базата на: - Реалистично бюджетно планиране на приходите; - Политика на оптимизиране на разходите чрез ограничаване на неефективните разходи; - Предложенията на кметове на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, управители на бюджетни дейности, останалите разпоредители с бюджет;

4 ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017
Основната цел на проекто-бюджет 2017 е: - запазване на финансовата стабилност, чрез повишаване на местните приходи в общинския бюджет и законосъобразно, икономично, ефективно и ефикасно разходване на бюджетните средства и средствата от Европейския съюз.

5 ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017
ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2017 ВЪЗЛИЗА НА лв., в т.ч: Приходи за делегирани държавни дейности – лв. Местни приходи – лв. Дофинансиране на делегирани държавни дейности с местни приходи – лв.

6 ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017
Приходи от държавния бюджет лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности лв. – обща изравнителна субсидия лв. – трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища лв. – целева субсидия за капиталови разходи

7 ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017
ПЛАНИРАНИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ лв. Имуществени и други данъци лв. Неданъчни приходи лв.

8 ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017
Местни приходи ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ лв. Данък върху недвижимите имоти лв. Данък върху превозните средства лв. Данък при придобиване на лв. имущество Патентен данък лв. Туристически данък лв.

9 ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ лв. Приходи от собственост лв. Общински такси лв. Глоби, санкции и наказ. лихви лв. Др. неданъчни приходи лв. Приходи от концесии лв. Продажба на общ.собственост лв. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите лв.

10 ОБЩИНА САМОКОВ Проекто-бюджет 2017
Бюджет на разходите лв. за 2017 г. Делегирани от държавата лв. дейности Дофинансиране на лв. държавни дейности Общински дейности лв.

11 ОБЩИНА САМОКОВ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ
Общи държавни служби лв. Отбрана и сигурност лв. Образование лв. Здравеопазване лв. Социално подпомагане и грижи лв. ЖС, БКС и ООС лв. Култура и почивно дело лв. Икономически дейности и услуги лв. Други лв. Всичко по бюджет 2017г лв.

12 ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”
Общо заложени средства във функцията: лв. за: Осигуряване възнагражденията и издръжката на общинска администрация и общински съвет, за помощи по решение на Общински съвет, за стипендии, за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности.

13 ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”
Бюджетът на разходите за 2017 на функция “Отбрана и сигурност” е лв. Бюджетът на функцията е увеличен с лв. спрямо бюджет 2016 г. Към тези средства е добавен и преходния остатък към г.

14 ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”
Бюджетът на разходите за 2017 на функция “Образование” е лв. -държавни дейности лв. -местни дейности лв. -дофинансиране лв. Бюджетът на функция “Образование” е с най-голям относителен дял от общия бюджет на общината- 34,42%. Бюджетът на функцията в частта на държавната субсидия е увеличен със лв. спрямо бюджет 2016 година. Към разходите за държавни дейности е добавен реализирания преходен остатък към г.

15 ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Бюджетът на разходите за 2017 на функция “Здравеопазване” е лв. -държавни дейности лв. -местни дейности лв. Бюджетът на функцията, в частта на държавната субсидия е увеличен с лв. спрямо бюджет 2016 г. Към разходите за държавни дейности е добавен реализирания преходен остатък към г.

16 ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “СОПГ”
Бюджет на разходите за 2017 на функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” е лв. държавни дейности лв. местни дейности лв. дофинансиране лв.

17 ОБЩИНА САМОКОВ Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейностите, които ще се финансират към тази функция са: “Домове за стари хора”, “Домашен социален патронаж”, “Клубове на пенсионера”, “Програми временна заетост”, „Центрове за настаняване от семеен тип”, „Център за социална интеграция и рехабилитация” и “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и грижи”: Капацитет на специализираните институции за предоставяне на социални услуги от 146 места - домовете за стари хора; Капацитет на социалните услуги, предоставяни в общността: 946 места- център за настаняване от семеен тип, домашен социален патронаж, център за социална рехабилитация и интеграция, клубове на пенсионера/дневни центрове. Капацитет на социалната трапезария- 81 места; Лични асистенти на хора с увреждания- 170 лица; Корпус за социални услуги с капацитет- 400 лица.

18 ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “ЖС, БКС и ООС”
Бюджет на разходите за 2017 на функция “ЖС,БКС и ООС” е лв. – 29,57 % от общия бюджет в т.ч. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ лв. /собствени средства и капиталова субсидия/

19 ОБЩИНА САМОКОВ Проект на бюджет 2017 г.
Общо капиталови разходи, предвидени за финансиране през 2017 г. с бюджетни средства и средства от други източници /Европейски съюз, ПУДООС и др./: лв.

20 ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Бюджет на разходите за 2017 – лв. -държавни дейности лв. -местни дейности лв. Във функцията са заложени средствата за Календара на културните събития и за Спортния календар на Община Самоков, издръжката на спортните бази, субсидиите за спортните клубове, читалищата, общинската библиотека, Градския исторически музей, художествената галерия и др.

21 ОБЩИНА САМОКОВ ФУНКЦИЯ “Икономически дейности и услуги”
Бюджет на разходите за лв. - Други дейности по селско, горско стопанство, лов и риболов лв. - Управление, контрол и регулиране на дейности по транспорт и пътища лв. - Служби и дейности по поддържане, изграждане и ремонт на пътищата лв. - Други дейности по транспорта лв. - Приют за безстопанствени животни лв. - Общински пазари и тържища лв. - Други дейности по туризма лв. - Други дейности по икономиката лв.

22 ОБЩИНА САМОКОВ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
№ по ред Общински дълг главница лихва Общо /лв./ 1 Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за финансиране на проект “Изпълнение на енергоефективни дейности с цел намаляване енергопотреблението на уличното осветление и енергиен мениджмънт в 26 населени места на територията на община Самоков” 67 496 2 “УниКредит Булбанк” АД за финансиране на инвестиционен проект “Благоустрояване на крайречна градска зона – гр.Самоков и реализиране на мерки за енергийна ефективност” 27 680 3 Предвижда се през 2017 г. община Самоков да поеме временен безлихвен заем за дооборудване на новоизграденото депо за твърди битови отпадъци.

23 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Целевата субсидия за капиталови разходи ще бъде разпределена в следните обекти: 1.Основен ремонт на път SFO2574/ІІ-82, Долна баня -Самоков/-Гуцал-/ІІІ-822// лв. 2.Изграждане на физкултурен салон и тоалетни в ОУ “Св. Св.Кирил и Методий” – лв. 3.Благоустрояване централна градска част към зона “Ларго” и Джамия-трети етап – лв.

24 І. Функция „ Общи държавни служби“- 108 500 лв.
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Капиталовата програма от собствени бюджетни средства ще бъде разпределена в следните обекти: І. Функция „ Общи държавни служби“ лв. - Придобиване на компютри, сървър и хардуер– лв., - Изработка, доставка и монтаж на мебелно и интериорно обзавеждане – лв. - Машина за броене на банкноти лв. Многофункционална копирна машина – лв. Микробус – лв. - Софтуери за управление на договори и общински земеделски земи – лв. ІІ.Функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ лв. - Доизграждане на видеонаблюдение на територията гр.Самоков – лв.

25 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ІІІ. Функция „Образование“ – 324 000 лв.
ІV. Функция “Здравеопазване”– лв. V. Функция “Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – лв.

26 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ -Основен ремонт на улици и тротоари– 828 000 лв.
VІ. Функция „ ЖС, БКС и ООС“ – лв. -Основен ремонт на улици и тротоари– лв. -Придобиване на дълготрайни материални активи – лв. -Придобиване на нематериални дълготрайни активи – лв. -Придобиване на земя – лв.

27 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ VІІ. Функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – лв. - Доставка на климатик за общинска библиотека кв.Самоково – лв. - Направа на паметник “Васил Стоин” – алея на славата – лв. -Вертикална планировка на прилежащ терен “Дом на покойника” – гробищен парк “Ридо” – лв. - Реставрация на късноантична крепост “Шишманово кале” (идеен проект)– лв. - Спортна зала “Арена Самоков” – оборудване с фитнес уреди и прожектори – лв.

28 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ VІІІ.Функция “Икономически дейности и услуги” – лв. - Общинско Лесничейство: лек автомобил УАЗ 2 бр. – лв. лесоустройствен горски план – лв. - Изграждане на автобусни спирки и стоянки на таксита в к.к. Боровец – лв. - Проектиране на кооперативен пазар с подземен паркинг “Център” – лв.

29 ОБЩИНА САМОКОВ БЮДЖЕТ 2017-ИЗВОДИ
При изпълнението на бюджета на община Самоков ще се съблюдава следното приоритетно разпределение на средства: 1.Плащания по обслужване на общинския дълг. 2.Заплати, осигурителни плащания,обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти. 3. Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образо- вателните заведения.

30 ОБЩИНА САМОКОВ БЮДЖЕТ 2017-ИЗВОДИ
Разходите, заложени в общинския бюджет обслужват и обезпечават разнообразните потребности на гражданите на община Самоков: - образователни, социални, здравни и културни дейности; - благоустрояване и опазване на околната среда; - дейности по опазване на обществения ред; - административно и техническо обслужване на населението; - информационно обслужване на населението и други.

31 През 2017 г. общинското ръководство продължава изпълнението на следните приоритети:
Успешно приключване на важни инфраструктурни проекти; Усвояване на Европейски средства за новия програмен период г.; Запазване на културните ценности, развитие на спорта и туризма; Инфраструктура, образование, здравеопазване, социална сфера.

32 БЮДЖЕТ 2017 гарантира сигурност, защото обезпечава всички сфери, дейности и социални групи, за които е отговорна Община Самоков за постигане на съвременна инфраструктура и привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност и толерантност

33 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "ОБЩИНА САМОКОВ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2017 г.."

Сходни презентации


Реклама от Google