Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

СОУ „Иван Вазов“ град Мездра пилотно училище

Сходни презентации


Презентация по темата: "СОУ „Иван Вазов“ град Мездра пилотно училище"— Препис на презентация:

1 СОУ „Иван Вазов“ град Мездра пилотно училище
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

2 Бенефициент – Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ Стойност – лв. Начало – септември 2012г. Край – юни 2014г.

3 Необходимост от проекта
подпомагане на обучението на децата със специални образователни потребности; осигуряване на екипи от специалисти на училищно ниво; създаване на методика за оценяване на индивидуалните потребности на учениците; осигуряване на техника и специализирани материали за оборудване на ресурсни кабинети; създаване на ръководство за работа на екипите за ресурсно подпомагане.

4 Цел на проекта Осигуряване на подкрепяща среда за: равен достъп до образование за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение

5 Мисия Включващо обучение Интегрирано обучение
Адаптиране на средата към потребностите на учениците; Подпомагане – училищен екип от специалисти; Създаване на нови нормативни, методически и учебно-технически ресурси. Адаптиране на учениците към училищната среда; Подпомагане - специалисти от Регионален Ресурсен център; Нормативна база - ЗНП; ППЗНП; Закон за интеграция на хората с увреждания и правилника за прилагането му.

6 Пилотни училища За страната – 84 училища За област Враца СОУ „Отец Паисий“ – Враца; ОУ „Н.Й. Вапцаров“ – Селановци; СОУ „Иван Вазов“ – Мездра;

7 Училищен екип за подкрепа
Емилия Гарванска – психолог психологическа рехабилитация и включващо обучение на учениците; сътрудничество с родители - емоционално- позитивна среда за развитие на детето; консултиране на училищните педагози за социално включване на децата; създаване на широка обществена подкрепа в местната общност .

8 Училищен екип за подкрепа
Ресурсен учител - Веселка Петрова. подпомагане на ученика в клас и организиране на индивидуална работа в ресурсния кабинет; консултиранe на учителите за най-важните особености в обучението на ученика, оказване на специфична методическа помощ по отделните учебни дисциплини, в които интегрираният ученик е включен; планиране на съвместни дейности в урока; подпомагане на родителите – съдействие на семейството за разширяване на социалните контакти на детето и формиране на полезни умения за самостоятелен живот;

9 Подпомагани ученици

10 Подпомагани ученици

11 Очаквания √ осигурена приобщаваща образователна среда за ученици с обучителни трудности; √ реализирана успешна социализация и психологически комфорт; √ образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик; √ принос на училището в изграждане на функционален модел на работа за включващо обучение;

12 Ползи от проекта √ възможност за навременна и специализирана помощ на учениците с цел покриване на ДОС; √ придобиване на опит и повишаване на компетентностите на училищния педагогически екип; √ оборудване на ресурсен кабинет.

13 Проектно финансиране √ лв. – заплати за ресурсен екип; √ лв. – осигуровки на работодател; √ лв. – учебни материали; √ лв. - компютърна система и преносим компютър; √ лв. – оборудване в 2 кабинети;

14 Защо точно днес? √ 21 януари е Международен ден на прегръдката – знак на най-топли чувства и радост. √ „Пет прегръдки на ден могат да ни направят по-щастливи“ – из изследване на Пенсилванския университет в САЩ.

15 Позитивни идеи за щастие на нашите деца
√ Проект BG051PO „Включващо обучение“ – чрез дадените възможности за постигане на потребностите им; √ Ние – чрез подпомагането, подкрепата и… една мила приятелска прегръдка.

16 Благодаря за вниманието !


Изтегли ppt "СОУ „Иван Вазов“ град Мездра пилотно училище"

Сходни презентации


Реклама от Google