Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 22 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд № 1

2 От гореща към студена война
Раздел:II Светът след Втората световна война Урок № 22 От гореща към студена война ( ) начало план на урока 1 2 3 1. Какво е Студената война 2. От сътрудничество към противопоставяне 3. Началото на Студената Война 4. Разделяне на Германия 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Демилитаризация, Денацификация, Демократизация, Децентрализация и Декартелизация, Нюрнбергски процес, „Желязна завеса“ , Доктрината “Труман”, Източен блок, Берлинската криза, ФРГ, ГДР, НАТО. слайд № 2

3 1. Какво е Студената война
A. Борба за световно господство Краят на втората световна война бележи залеза на европейски те велики сили и Япония. Вакуумът е запълнен от новите свръх- сили - Съединените щати и Съветския съюз. Борбата между тях за световното господство определя меж- дународните отношения почти до края на XX век. Защо и как се стига до новия глобален конфликт? Урок № 22 начало план на урока 1 Б. Същност и хронологични рамки на Студената война Най-точно определя Студената война френският философ Реймон Арон:„Мирът - невъзможен, войната- невероятна“. Ядренотооръжие прави прекия сблъсък между САЩ и СССР немислим, а непримиримостта на техните идеологии – либерал- ната демокрация и съветския комунизъм, не допуска траен мир. Студената война е дълго, но напрегнато примирие, което започ- ва с разделянето на Европа на два лагера през 1974г. и завършва с рухването на комунистическите режими в Източна Европа (1989) и разпадането на Съветския съюз (1991). 2 3 Р. Арон 4 Европа разделена на два лагера доку- менти В. Обхват и средстваза водене на войната Чрез своите съюзници свръхсилите воюват непряко в много локални конфликти в Азия, Африка и Америка. Освен поли- тическата и военната област конфронтацията обхваща иконо- миката, науката, културата, дори спорта. Тя се води с всички явни и тайни средства: пари, пропаганда, всевъзможни. изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 3

4 Организация на обединените нации
2. От сътрудничество към противопоставяне A. Изграждането на ООН През пролетта на 1945 г. всички очакват сътрудничество на победителите да се пренесе в мирно време. Сталин се нуждае от съюзниците, за да въз- станови разрушената си империя. Западните сили искат разбирателство, за да изградят стабилен международен ред и да ограничат комунизма. Април 1945г. в Сан Франциско е учредена Организацията на обединените нации като втори опит за замяна на баланса на силите с колективна сигурност и съвместно опазване на мира. Урок № 22 начало Организация на обединените нации план на урока 1 2 Б. Конференцията в Потсдам Юли-август 1945г. на конференцията в Потсдам победителите разделят окупираната Германия и Берлин на четири окупационни зони и да ги управ- ляват съгласно общи принципи:демилитаризация, денацификация, демократизация, децентрализация и декартелизация. Те заедно воюват срещу Япония, провеждат Нюрнбергския процес и учредяват Съвета на министрите на външните работи за изработванена мирните договори с победените. 3 4 на първия ред:Гьоринг, Хес, Рибентроп и Кайтел В. „Желязната завеса“ В същото време разногласията между бившите съюзници се задълбочават. – Сталин е недоволен от прекратяването на доставките по закона„Заем- наем“, от невъзможността да извлече репарации от Германия и да участва в окупа- цията на Япония и ядрения монопол на САЩ като демонстрация на сила Февр.1946 г. Сталин припомня публично Лениновото учение за неизбежния сблъсък между комунистическата и капиталистическата система. На 5 март 1946 г. Чърчил, в присъствието на Труман, констатира, че над Европа се спуска „желязна завеса“, която я разделя на тоталитарна и свободна. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд № 4

5 3. Началото на Студената Война
A. Доктрината „Труман” и „План Маршал” Източна Европа потъва в сянката на Сталин. Националният сувере- нитет на държавите е унищожен и са установени тоталитарни дик- татури. От контрола на Москва излиза само Югославия. Предим- но с нейна помощ гръцките комунисти започват военни действия срещу правителството си, подкрепяно от Великобритания и САЩ. Гражданската война в Гърция ( ) е повод през 1947 г. САЩ да обявят Доктрината „Труман”, с която се предоставя на Гърция и Турция 400 млн. долара и се обещава подкрепа за всяка държава, заплашена от комунистическа агресия. Така САЩ поемат ролята на фактор, сдържащ комунизма. Част от нея е обявеният на 5 юли 1948 г. „План Маршал”. Това е програмата за възстановяване на Европа, която осигурява на 16-те западни демокрации финанси, суровини, машини и стоки за над 13 млрд. долара. С тази помощ страните ускоряват следвоенното си възстановяване и не допускат хаос и мизерия – среда за възход на местните комунистически партии. Планът укрепва позициите на САЩ в Европа и желанието на Запада да стои далече от комунизма. Урок № 22 начало Хари С. Труман план на урока 1 2 3 Страни, бенефициенти на Плана Маршал 4 В. Разделяне на Европа на Източен и Западен блок Съветския отговор е създаването на нова организация на ком. партии – Коминформбюро (1947) и на Съвета за икономическа ваимопомощ – СИВ (1949). С това Сталин формира Източния блок. Комунистическите страни са откъснати от световната търговия и са държани в рамките на съветския икономически и политич. модел. Скоро след победата на Хитлер Европа е разделена между демо- кратичния и съветския лагер. Недоверието прераства в омраза. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд № 5 Източен и западен блок

6 4. Разделяне на Германия A. Двете части на Германия-Тризония и съветската зона Противоречията между окупаторите на Германия се задълбочават и през 1948 г. западните зони се обединяват в Тризония. Въведената в нея нова парична единица – германската марка, слага край на икономическото единство на страната. Това става повод СССР да наложи блокада на Западен Берлин. Западен Берлин е спасен, но компромисът става невъзможен. След края на Берлинската криза през 1949 г. Тризония се превръща във Федерална република Германия (ФРГ), а съветската зона – в Германска демократична република (ГДР). Урок № 22 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Създаване на НАТО Наличието на съветски войски в страните от Източния блок и Бер- линската криза карат западните сили да подобрят своята отбрана. Те съзнават, че без ядреното оръжие на САЩ са лесна плячка на СССР. На 4 април 1949г. САЩ, Канада и десет западноевропейски държави учредяват Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Двете части на Германия Емблема на НАТО В. Шпионаж и ядрени оръжия В края на 40-те години взаимната омраза прераства в страх и шпио- номания. В източния блок се провеждат процеси срещу опонен тите на режима, обвинени в шпионаж в полза на САЩ, а хиляди американци са разследвани за връзки с комунистите или като съветски шпиони. През 1949 г. СССР извършва успешен опит с ядрено оръжие. Лише- ни от ядрения си монопол, САЩ разработват нови оръжия и увели- чават драстично военния си бюджет. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 6 Атомна бомба

7 Президентът Хари Труман, реч пред Конгреса, 12 март 1947г.
Документи: Доктрината „Труман” Ще осъществим своите цели единствено ако имаме волата да помагаме на свободните народи да опазват своите свободни институции и националната си цялост срещу движения, които се опитват да им наложат тоталитарен режим… Вярвам, че политиката на САЩ трябва да подкрепя свободните народи, които се съпротивляват на опитите за поробване, били те от страна на въоръжени малцинства или чужди държави. Вярвам, че трябва да помогнем на свободните народи да изковат със собствените си ръце своята съдба… Семената на тоталитарните режими се подхранват от мизерията и недоимъка. Те постигат пълно развитие, когато умре надеждата на един народ за по-добър живот. Именно тази надежда трябва да поддържаме жива. Ако се провалим, ще застрашим световния мир и ще заплашим добруването на страната ни. Президентът Хари Труман, реч пред Конгреса, 12 март 1947г. Урок № 22 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речта на Труман слайд № 7

8 Принципи на гарантиране на колективна сигурност в НАТО
Документи: Принципи на гарантиране на колективна сигурност в НАТО Член 2. Страните на Договора ще допринасят за по-нататъшно развитие на международните отношения, насочени към мир и приятелство, като укрепват свободни институции… и като съдействат за повишаване на стабилността и благоденствието. Те… ще насърчават икономическото сътрудничество както между отделни, така и между всички страни по Договора… Член 5. …Въоръжено нападение срещу една или повече от тях, в Европа или в Северна Америка, Ще се разглежда като нападение срещу всички… В случай на такова въоръжено нападение всяка от тях, упражнявайки правото си на индивидуална или колективна самоотбрана, признато в член 51 от Устава на ООН, ще окаже помощ на нападнатата страна или страни по Договора, като незабавно предприеме, индивидуално и съгласувано с останалите страни по Договора, такива действия… включително употреба на въоръжена сила, за възстановяване и поддържане на сигурността в Северноатлантическата зона. Северноатлантическия договор, Вашингтон, 4 април 1949г. Урок № 22 начало план на урока 1 2 3 4 Създаване на НАТО доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 7 Събрание на НАТО

9 Конференцията в Потсдам, 17 юли- 2 август 1945 г.
Документ: Хари Труман( ) е 33-тият президент на САЩ ( ). Като вицепрезидент, поема управлението след смъртта на президента Рузвелт на 12 април 1945 г. Той ръководи външната политика без никакъв опит, но с поуките от близкото минало. Предотвратява връщането към изолационизма и не допуска повторение на стратегията на умротворяване на диктаторите. Конференцията в Потсдам, 17 юли- 2 август 1945 г. Първата и последна среща на британския премиер Клемент Атли, президента на САЩ Хари Труман и съветския премиер Йосиф Сталин. След нея напрейението между бившите съюзници нараства: през януари 1946 г. Труман пише до държавния секретар Бърнс: „Очаква ни нова война, ако не покажем на Русия железен юмрук и твърд език… Уморих се да дундуркам Съветите“. През март 1946 г. Сталин заявява в интервю: „Германците нападнаха СССР през Финландия, Полша и Румъния, защото техните правителства бяха враждебни спрямо СССР. Какво учудващо има във факта, че обезпокоен за своята сигурност, СССР иска да види в тези страни правителства, които са приятелски настроени към него?“. Урок № 22 начало план на урока 1 Хари С. Труман 2 3 4 доку- менти изобра- жения Конференцията в Потсдам, 17 юли- 2 август 1945 г. изобра- жения Филм Слайд № 8

10 Принципи на изграждане на нова Германия А. Политически принципи…
Документ: Принципи на изграждане на нова Германия А. Политически принципи… 3.1 Пълно разоръжаване и демилитаризация на Германия… 3.3 Да се унищожат Нацистката партия и… намиращите се под нейния контрол организации, да се да се направи невъзможно тяхното възстановяване… 3.4 Да се извърши подготовка за преустройство на германския политически живот върху демократична основа… 5.Военните престъпници и онези, които са участвали в нацистките мероприятия… да бъдат съдени… 6. Всички членове на Нацистката партия …да бъдат отстранени от обществените… длъжности и от отговорните постове във важни частни предприятия 7.Образованието да бъде контролирано така, че напълно да се отстранят нацистките и милитаристичните демократични идеи. 8. Съдебната система да бъде реорганизирана съобразно принципите на демокрацията, а правосъдието- върху основата на законността и равноправието на всички граждани без разлика на раса, националност и религия. Б.Икономически принципи… 11. С цел да бъде унищожен германския военен потенциал, трябва да бъде забранено и предотвратено производството на оръжия, военно снаряжение и средства за война… 12. В практически най-кратък срок германската икономика трябва да бъде децентрализирана с цел да се унищожи съществуващата прекомерна концентрация на икономическа мощ… във формата на картели… и други монополитически обединения. 13. При организиране на икономиката главното внимание трябва да бъде насочено върху развитието на земеделието и мирновременната промишленост… 14. През периода на окупацията Германия трябва да се разглежда като единно икономическо цяло. Урок № 22 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Решения от Потсдамската конференция, август 1945 г. Слайд № 8

11 Изображения: Реймон Арон (1905-1983 г.) Гръцката гражданска война
Урок № 22 начало план на урока 1 2 Реймон Арон ( г.) Гръцката гражданска война 3 Двете части на Германия 4 Хари С. Труман Емблема на НАТО доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Източен и западен блок Слайд № 8 Атомна бомба

12 Заключителните думи на Рудолф Хес, 1 ч. 51 мин. ...........
Вид е оФилм Урок № 22 начало Как е изградена стената, 1.48 мин НАТО мин Началото на Студената война, 1 ч. 52 мин Студената война - Как СССР е щял да се лиши от ядрената си бомба? 5.31 мин Заключителните думи на Рудолф Хес, 1 ч. 51 мин Най-влиятелните личности по време на Студената война, 1.47 мин план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google