Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

6 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК за шести клас

Сходни презентации


Презентация по темата: "6 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК за шести клас"— Препис на презентация:

1 6 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК за шести клас
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ “ г. “Инвестира във вашето бъдеще” Урок № 37 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за шести клас Виртуален свят за ученици със специални образователни потребности 1 2 3 4 6 5 въпроси и задачи речник СОП Филм “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. слайд 1 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

2 България в годините на Втората световна война (1939-1944)
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Раздел трети: Българската държавност до средата на XIX век Урок № 37 България в годините на Втората световна война ( ) начало план на урока 1 2 1. Начало на новия световен сблъсък 2. Политиката на цар Борис III 3. Включване на България във войната 4. Българската общественост и войната 5. Кризата във властта и българското общество 3 4 5 въпроси и задачи речник СОП Филм Речник: Окупация, Отечествен фронт, Крайовска спогодба, Тристранен пакт, Антихитлеристка коалиция. слайд 2 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

3 Централна Европа в навечерието на войната
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 1. Начало на новия световен сблъсък Урок № 37 A. Причините за новия световен сблъсък Неравномерното развитие на държавите по пътя на капита- лизма и несправедливото разпределение на света на сфери на влияние. Неравноправните договори наложени от държавите победи- телки на победените в Първата свтовна война и териториал- ните проблеми силно усложняват противоречията между европейските държави. начало план на урока 1 2 Централна Европа в навечерието на войната Б. Началото на войната е в Европа На 1 септември 1939 г. Германия напада Полша от запад, а на 17 септември Съветския съюз нахлува в Полша от изток. В отговор на това на 3 септември Англия и Франция обявяват война на Германия. През 1940 г. Германия прегазва Дания, Норвегия, Франция, Холандия и Белгия. 3 4 5 В. Огъня обхваща и други континенти Военните действия се разпространяват в Северна Африка, в Близкия и Далечния Изток . На 7 декември 1941 г. Япония напада американската военно- морска база Пърл Харбър и въвличат САЩ във войната. Неочакван обрат придобива войната, когато Германия през юни 1941 г. нахлува в териториите на довчерашния си съюзник СССР (Съюз на съветските социалистически републики). Немски войници чупят бариерата на границата с Полша въпроси и задачи речник СОП Филм Японската атака над Пърл Харбър слайд 3 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

4 2. Политиката на цар Борис III
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 2. Политиката на цар Борис III Още в началото на войната българското прави- телство официално декларира, че ще следва политика на мир и неутралитет и тази му пози- ция съвпада с политиката на Германия за огра- ничаване на англо-френското и съветското вли- яние на Балканите. В избраното ново Народно събрание в началото на 1940 г. опозицията има само 19 народни представители и цар Борис приема резултата като свидетелство за народната подкрепа на политиката му. Политиката на неутралитет дава резултати и на 7 септември 1940 г. с подкрепата на Англия и СССР, между България и Румъния е подписана Крайовската спогодба , с която Южна Добру- джа се връща отново на България. Уговорена е и размяна на населението от двете страни и така за първи път исторически българ- ски териториални претенции са решени трайно и справедливо по мирен път. Урок № 37 начало план на урока 1 2 3 4 5 въпроси и задачи речник СОП Посрещане на цар Борис III в Добрич след връщането на Южна Добруджа на България по силата на Крайовския договор, 7 септември 1940 г. Филм слайд 4 Граници в Добруджа “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

5 3. Включване на България във войната
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 3. Включване на България във войната Урок № 37 A. Германия завладява почти цяла Европа С умела дипломация и лични връзки цар Борис устоява на натиска за присъединяване на България към някоя от воюващите групировки. Когато Германия завладява почти цяла Европа и германската армия се разполага отвъд Дунав и заплашва да прегази и окупира страната цар Борис отстъпва. начало план на урока Б. България се присъединява към Тристранния пакт На 1 март 1941 г. българското правителство подписва т. нар. Тристранен пакт, формиран от Германия, Италия и Япония. Германски войски навлизат в българска територия по посока на Гърция и Югославия, след разгрома на които България получава възможност да си върне Западните покрайнини, Вардарска Македония и Беломорска Тракия, населени предимно с българи. 1 2 3 4 5 Посрещане на Българската армия във Вардарска Македония, 19 април 1941 г. В. България и Антихитлеристката коалиция На 22 юни 1941 г. германската армия нахлува в СССР и през септември СССР, Англия и САЩ създават т.нар. Антихитлеристка коалиция и обединяват силите си за разгрома на страните от Тристрания пакт. България запазва дипломатическите си отношения със СССР и нито един български войник не е изпратен на източния фронт, но в края на 1941 г. България обявява символична война на САЩ и Англия - грешка, която дове- жда до бомбардировките през г. над София. въпроси и задачи речник Разрушените сгради в София след бомбарди- ровките на САЩ и Вели- кобритания през 1944 г. СОП Филм слайд 5 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

6 4. Българската общественост и войната
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 4. Българската общественост и войната Урок № 37 От една страна, дясната опозиция, представлявана от националистическите организации настоява за по- активно участие на страната на Германия и за решителна разправа с въоръжената съпротива на комунистите . Напълно противоположна е позицията на левицата, организирана в Отечествен фронт, обслужващ интересите на СССР Друга част от опозицията (традиционните политици и бивши министри) не крият предпочитанията си към англичаните и американците. Цар Борис III устоява на вътрешния натиск на така разединената българска общественост, като успешно лавира между противоречивите програми, но на 23 август 1943 г. той внезапно умира и България навлиза в дълбока държавно-политическа криза. Богдан Филов заедно с ген. Никола Михов и принц Кирил образуват регентство, а начело на новия каби- нет застава Добри Божилов, като целта е да се запази обединението и да се избегнат военните действия. начало план на урока 1 2 3 4 5 въпроси и задачи речник СОП Филм Цар Борис на смъртното ложе, 28 август 1943 г. Обединена България по време на Втората световна война слайд 6 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

7 5. Кризата във властта и българското общество
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 5. Кризата във властта и българското общество Урок № 37 A. Регентството След смъртта на цар Борис III (1943 г.) управлението се поема от Регентство,тъй като Симеон II е малолетен. В регентството влизат проф. Богдан Филов, братът на царя принц Кирил и ген. Никола Михов. За министър-председател са назначени Добри Божилов (септ.1943–юни 1944) и Иван Багрянов (юни-септ.1944) начало план на урока 1 2 проф. Б.Филов принц Кирил ген. Н. Михов 3 Б. Лятото на 1944 г. Опасността от нахлуване от Изток става все по реална, а партизанската въоръжена съпротива се засилва. На 2 септември 1944 г е назначено правителство с министър-председател земеделеца Константин Муравиев (и с министри от старите традиционни партии), което възстановява демокрацията и скъсва съюза с Германия. На 5 септември 1944 г. Съветския съюз обявява война на България, а правителството нарежда на армията да не оказва съпротива. На 8 срещу 9 септември Военният съюз за трети път извършва държавен преврат и е назначено правител- ство от средите на Отечествения фронт с министър- председател Кимон Георгиев. Започва нова глава от историята на България. 4 5 Добри Божилов Иван Багрянов К. Муравиев въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 7 Кимон Георгиев “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

8 Антихитлеристка коалиция –
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Речник: Окупация – Отечествен фронт – Крайовска спогодба – Тристранен пакт – Антихитлеристка коалиция – завладяване на определена територия и настаняване на чужди войски, които я контролират. Урок № 37 българска политическа коалиция, създадена по време на Втората световна война (през 1942) по инициатива на БРП (к) от леви антифашистки партии и на политическия кръг "Звено" начало спогодба подписана между България и Румъния, с която Южна Добруджа се връща отново на България. план на урока 1 2 воюваща групировка по време на Втората световна война формирана от Германия, Италия и Япония. 3 4 5 на 22 юни 1941 г. германската армия нахлува в СССР и през септември СССР, Англия и САЩ създават т.нар. Антихитлеристка коалиция и обединяват силите си за разгрома на страните от Тристрания пакт. въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 8 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

9 1. Посочете причините за новия военен сблъсък?
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Въпроси и задачи: 1. Посочете причините за новия военен сблъсък? 2. Кога Германия напада Полша от запад и кога Съветския съюз нахлува в Полша от изток. 3. Кога Англия и Франция обявяват война на Германия? 4. Коя държава и кога напада американската военноморска база Пърл Харбър и въвлича САЩ във войната? 5. Каква официално декларира България в началото на Втората световна война? 6. Кога политиката на неутралитет дава резултати и с подкрепата на Англия и СССР, между България и Румъния е подписана Крайовската спогодба и какви въпроси регулира тя? 7. Кога и при какви обстоятелства българското правителство подписва т. нар. Тристранен пакт? 8. Кои държави поставят началото на т.нар. Тристранен пакт? 9. Кога и с каква цел се създава т.нар.Антихитлеристка коалиция? 10. Кои държави обединяват силите си за разгрома на страните от Тристрания пакт и създават т.нар. Антихитлеристка коалиция? 11. Каква политика води България към държавите от Антихитлеристката коалиция? 12. Кога Военният съюз за трети път извършва държавен преврат и е назначено правителство от средите на Отечествения фронт с министър- председател Кимон Георгиев? Урок № 37 начало план на урока 1 2 3 4 5 въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 9 Цар Борис III и Адолф Хитлер “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

10 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Това вече го знаем Неравноправните договори наложени от държавите победителки и териториалните проблеми силно усложняват противоречията между европейските държави. На 1 септември 1939 г. Германия напада Полша от запад, а на 17 септември Съветския съюз нахлува в Полша от изток и в отговор на това на 3 септември Англия и Франция обявяват война на Германия. През 1940 г. Германия прегазва Дания, Норвегия, Франция, Холандия и Белгия. Военните действия се разпространяват в Северна Африка, в Близкия и Далечния Изток, а на 7 декември 1941 г. Япония напада американската военноморска база Пърл Харбър и въвличат САЩ във войната, но неочакван обрат придобива войната, когато Германия през юни 1941 г. нахлува в териториите на довчерашния си съюзник СССР (Съюз на съветските социалистически републики). Още в началото на войната българското правителство официално декларира, че ще следва политика на мир и политиката на неутралитет дава резултати и на 7 септември 1940 г. с подкрепата на Англия и СССР, между България и Румъния е подписана Крайовската спогодба, с която Южна Добруджа се връща. На 1 март 1941 г. българското правителство подписва т. нар. Тристранен пакт, формиран от Германия, Италия и Япония и Германски войски навлизат в българска територия по посока на Гърция и Югославия, след разгрома, на които България получава възможност да си върне Западните покрайнини, Вардарска Македония и Беломорска Тракия, населени предимно с българи. На 22 юни 1941 г. германската армия нахлува в СССР и през септември СССР, Англия и САЩ създават т.нар. Антихитлеристка коалиция и обединяват силите си за разгрома на страните от Тристрания пакт. България запазва дипломатическите си отношения със СССР и нито един български войник не е изпратен на източния фронт, но в края на 1941 г. България обявява символична война на САЩ и Англия - грешка, която довежда до бомбардировките през г. над София. Дясната опозиция, представлявана от националистическите организации настоява за по- активно участие на страната на Германия и разправа с въоръжената съпротива на комунистите, а левицата организирана в Отечествен фронт е на напълно противоположна позицията и обслужва интересите на СССР. Друга част от опозицията не крият предпочитанията си към англичаните и американците. Цар Борис III устоява на вътрешния натиск на така разединената българска общественост, като успешно лавира между противоречивите програми, но на 23 август 1943 г. той внезапно умира и България навлиза в дълбока държавно-политическа криза. Урок № 37 начало план на урока 1 2 3 4 5 въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 1- “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

11 Филм 75.29 мин. - България във Втората Световна Война - 1 част
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Филм мин. - България във Втората Световна Война - 1 част Урок № 37 Филм 1.44 мин. - България във Втората Световна Война Филм 5.27 мин. - Участието на България във Втората световна война Филмотека начало Филм 6.14 мин. - Защо Адолф Хитлер нападна Полша.... план на урока Филм мин. - Втората Световна Война в цвят еп.4 Хитлер напада изтока Филм 2.03 мин. - Attack on pearl harbor (атаката над пърл харбър) 1 Филм 8.45 мин. - Атаката Над Пърл Харбър 2 Филм 3.49 мин. - Pearl Harbor Attack Scene 3 Филм 1.25 мин години от атаката на "Пърл Харбър« БНТ Филм 4.57 мин г . Добруджа ликува 4 Филм 1.28 мин години от Крайовската спогодба Филм 1.20 мин. - Добруджа е Свободна ! Филм 2.25 мин. - Германската хроника за Крайовската спогодба в 1940г. 5 Филм 6.17 мин. - Северна Добруджа - разказ на изселник от с. Лунка Филм 5.35 мин. - Присъединяването на България към Оста Филм 2.35 мин г. Соболевата акция Филм 2.12 мин г. Сделката в Ялта поробва България и Източна Европа Филм 4.46 мин г. Излишната война на България срещу Германия памет на генерал Никола Жеков въпроси и задачи Филм мин. - Участие на България във Втората световна война г. речник Филм 4.48 мин г. България подписва Парижкия мирен договор Филм мин. - Смъртта и Погребението на Цар Борис 3 - Част 1 Филм 1.56 мин. - Смъртта на Цар Борис 3 СОП Филм мин януари 1944 г - Бомбардировките над София Филм Филм мин септември 1944 г. СССР окупира България без бой слайд 11 Филм 5.14 мин г. Разстрелът на регентите К р а й “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.


Изтегли ppt "6 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК за шести клас"

Сходни презентации


Реклама от Google