Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Български инвестиционен форум 2004 “Проекти и Финансиране”

Сходни презентации


Презентация по темата: "Български инвестиционен форум 2004 “Проекти и Финансиране”"— Препис на презентация:

1 Български инвестиционен форум 2004 “Проекти и Финансиране”
ст.н.с.д-р Гинка Чавдарова Изпълнителен директор Национално сдружение на общините в Република България

2 Законност Равнопоставеност Демократичност Самостоятелност
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е неправителствена организация, учредена през 1996 г. от 94 общини. От 1999 г. в НСОРБ членуват всички общини, с което се утвърждава като единствена национално представителна организация на местните власти. Водещи принципи: доброволност равнопоставеност на членовете. Основна цел: Представителство и защита общите интереси на местните власти Утвърждаване на местното самоуправление Законност Равнопоставеност Демократичност Самостоятелност

3 местните власти и частния бизнес
Партньорството между местните власти и частния бизнес при изграждането на общинска инфраструктура Основни фактори, пораждащи необходимостта от партньорство Общинската инфраструктура не е изградена Свободна пазарна ниша в тази област Държавата и общините не разполагат с необходимия финансов ресурс Силен натиск от страна на потребителите

4 Ключови проблеми на общините
Ограничен финансов ресурс Липсата на правомощия за икономическо въздействие и стимули (определяне на местните данъци) Недоизграден кадрови капацитет

5 Общините като партньори
Силни и слаби страни Силни страни Слаби страни Надежден партньор Бюрократичност Сигурни предсказуеми приходи 2. Сменяемост на лидерите Минимален риск Недоизграден капацитет Гъвкавост

6 Партньорство община – частен бизнес
Предимства Позволява предоставянето на висококачествени публични услуги в условията на бюджетни ограничения Избягване необходимостта местните власти да използват заемни средства за финансиране на инфраструктурата Прилагане на новаторски техники и подходи

7 Какво прави ? Поддържане на инвестиционна база данни – “Инвестиционни възможности на българските общини” представяне на общински проекти пред потенциални инвеститори Подпомагане общините при кандидатстване с проекти към различни донорски програми: САПАРД, ФАР, Социално-инвестиционен фонд и др. Общинска агенция за малки и средни предприятия към НСОРБ: Насърчава и подпомага развитието на общинската икономика Съдейства и подпомага общинските политики по отношение на МСП Насърчава стопанската активност на МСП, свързана с общински дейности Подготовка и разпространение на рекламни материали и презентации на общините на международни форуми и изложения.

8 Съвместни проекти с бизнеса
В ПЕРСПЕКТИВА ЩЕ РАБОТИ ЗА: Разширяване на сътрудничеството с браншови съюзи и други организации на едрия и дребен бизнес Съвместни проекти с бизнеса Подкрепа на пилотни инициативи на общини в областта на публично-частните партньорства

9 Националното сдружение на общините работи за децентрализация на управлението и увеличаване на финансовата самостоятелност на общините. Тази самостоятелност ще позволи на местните власти да поддържат една финансова, социална и икономическа стабилност, тъй необходима за успешното икономическо развитие на местните общности. На общините трябва да се даде възможност да предоставят местни публични услуги, съответстващи на потребностите и възможностите на гражданите и бизнеса.

10 Е ОТВОРЕНО ЗА ЦЕННИ ИДЕИ И ПАРТНЬОРСТВА


Изтегли ppt "Български инвестиционен форум 2004 “Проекти и Финансиране”"

Сходни презентации


Реклама от Google